متن انگلیسی درباره فرهنگ ایران با ترجمه فارسی

فرهنگ مجموعه ای از آداب و رسوم، ارزش های مادی و معنوی ، اخلاق ها و باور های مردم یک کشور محسوب می شود که در طول تاریخ ثبت شده و انسان ها نسل به نسل این فرهنگ ها و رفتارات را یاد میگیرند و عمل می کنند  و به کشور خود ارزش زیادی می بخشند.


متن انگلیسی درباره فرهنگ ایران

Iranian Culture: A Rich Blend of History and Tradition

Iran, a land with a rich and ancient history, boasts a culture that is as diverse as its landscape. From its vibrant art and literature to its exquisite cuisine and warm hospitality, Iranian culture has captivated and inspired people around the globe for centuries.

A Tapestry of Traditions

Iranian culture is a tapestry woven from the threads of various civilizations that have flourished on this land over millennia. The Achaemenids, Safavids, and Qajars, each with their unique contributions, have left an indelible mark on the nation's cultural heritage.

Persian Language: A Cultural Pillar

The Persian language, with its melodious cadence and rich literary tradition, serves as a cornerstone of Iranian culture. Renowned poets like Rumi, Hafiz, and Saadi have immortalized their verses in the Persian language, their words echoing through the ages and inspiring generations.

Art and Architecture: A Visual Symphony

Iranian art and architecture are a symphony of colors, patterns, and intricate designs. From the majestic palaces of Isfahan to the delicate tilework adorning mosques, Iranian artistry showcases a profound appreciation for beauty and craftsmanship.

Cuisine: A Culinary Delight

Iranian cuisine is a feast for the senses, a harmonious blend of sweet, savory, and aromatic flavors. Rice, the staple grain, is accompanied by an array of stews, kebabs, and fresh herbs, creating a culinary experience that is both comforting and exhilarating.

Hospitality: A Warm Embrace

Iranian hospitality is legendary, a reflection of the deep-rooted values of respect and generosity. Guests are welcomed into homes with open arms, offered an abundance of food and drink, and treated with genuine warmth and kindness.

Challenges and Resilience

Despite the challenges faced throughout its history, Iran's culture has remained resilient, adapting and evolving while preserving its core values and traditions. The Iranian people are proud of their heritage, and their culture continues to thrive, a testament to their enduring spirit.

ترجمه فارسی:

فرهنگ ایران: ترکیبی غنی از تاریخ و سنت

ایران، سرزمینی با تاریخ غنی و باستانی، از فرهنگی به تنوع مناظر خود برخوردار است. از هنر و ادبیات پر جنب و جوش گرفته تا غذاهای نفیس و مهمان نوازی گرم، فرهنگ ایرانی قرن ها مردم را در سراسر جهان مجذوب و الهام بخش خود قرار داده است.

تار و پود سنت ها

فرهنگ ایرانی تار و پودی است که از نخ های تمدن های مختلفی که در طول هزاران سال در این سرزمین شکوفا شده اند بافته شده است. هخامنشیان، صفویان و قاجاریان، هر کدام با سهم منحصر به فرد خود، علامتی محو نشدنی بر میراث فرهنگی این ملت گذاشته اند.

زبان فارسی: ستون فرهنگی

زبان فارسی با آهنگ خوش آهنگ و سنت ادبی غنی خود، به عنوان یکی از پایه های فرهنگ ایرانی عمل می کند. شاعران مشهوری مانند رومی، حافظ و سعدی آیات خود را به زبان فارسی جاودانه کرده اند و کلمات آنها در طول اعصار طنین انداز شده و نسل ها را الهام بخشیده است.

هنر و معماری: سمفونی بصری

هنر و معماری ایرانی سمفونی رنگ ها، الگوها و طرح های پیچیده است. از کاخ های باشکوه اصفهان تا کاشی کاری های ظریف زینت دهنده مساجد، هنر ایرانی قدردانی عمیقی از زیبایی و ظرافت را نشان می دهد.

آشپزی: یک لذت آشپزی

آشپزی ایرانی یک جشن برای حواس است، ترکیبی هماهنگ از طعم های شیرین، خوش طعم و معطر. برنج، غلات اصلی، همراه با انواع خورش ها، کباب ها و سبزیجات تازه، یک تجربه آشپزی را ایجاد می کند که هم دلگرم کننده و هم هیجان انگیز است.

مهمان نوازی: آغوش گرم

مهمان نوازی ایرانی افسانه ای است، انعکاسی از ارزش های عمیق احترام و سخاوت. مهمانان با آغوش باز به خانه ها استقبال می شوند، به آنها غذا و نوشیدنی فراوان تعارف می شود و با گرمی و مهربانی واقعی با آنها رفتار می شود.

چالش ها و انعطاف پذیری

با وجود چالش هایی که در طول تاریخ با آن روبرو بوده است، فرهنگ ایران انعطاف پذیر باقی مانده است و در عین حال ارزش ها و سنت های اصلی خود را حفظ کرده است. مردم ایران به میراث خود افتخار می کنند و فرهنگ آنها همچنان رونق می گیرد و گواه روحیه پایدار آنها است.

متن انگلیسی درباره فرهنگ ایران

شب یلدا که به آن شب چله هم می گویند بلندترین شب سال می باشد و از قدیم این شب ارزش زیادی داشته است.در این شب مردم با جمع شدن دور آتش ، رقص و پایکوبی این شب را جشن میگیرند . در این شب اعضای خانواده دور هم جمع می شوند و شب را به صبح میرسانند. آن ها این فرصت را غنیمت می شمارند و از کنار هم بودن لذت می برند. هر کس بر اساس آداب و رسوم منطقه ی خود خوراکی های خاصی را سر سفره یلدا قرار می دهند از جمله این خورا کی ها میتوان به این موارد توجه کرد: هندوانه، انار، کدو حلوایی، چغندر و دیگر میوه ها. شعر خوانی و داستان خوانی یکی از لذت بخش ترین قسمت های شب یلدا می باشد. در این شب بزرگترها قصه یا روایاتی را برای دیگران تعریف میکنند یا شعر میخوانند. آنها داستان هایی از زندگی خودشان را تعریف میکردند و تجربه هایشان را در اختیار دیگران میگذارند.

شب یلدا مصادف با اولین شب از زمستان است که از زمان های قدیم تا به امروز به بهانه های مختلف مراسم هایی در این شب برپا می شده است . در این شب هر فرهنگی به شیوه ی خاص خود جشن میگیرد. مثلا این شب برای مسیحیان شب کریسمس نامیده می شود، یهودیان مراسمی به نام حنوکا  دارند. اما در بعضی کشور ها مانند ایران به واسطه طولانی بودن این شب مانند ایرن به حافظ خوانی مشغولند و مراسم خاصی را برگزار می کنند.

Yalda night

The night of Yalda, also called the night of the year, is the longest night of the year and has long been valued by the people. On this night, people gather around the fire to celebrate the dance and dance. On this night, family members come together and spend the night in the morning. They seize this opportunity and enjoy being together. Everyone has their specialties according to the customs of their region, such as watermelon, pomegranate, pumpkin, beet, and other fruits. Poetry and story reading is one of the most enjoyable parts of Yalda Night. On this night the elders tell stories or narratives to others or read poetry. They would tell stories of their lives and share their experiences with others.

Yalda Night coincides with the first night of winter, which has been held on various pretexts on this night since ancient times. On this night, every culture is celebrated in its way. For example, this night is called Christmas Eve for Christians, the Jews have a celebration called Hanukkah. But in some countries, such as Iran, because of this long night like Iran, they are singing and holding special ceremonies.

سیزده به در 

سیزده به در به نام روز طبیعت نام گرفته است. مردم در این روز به بیرون از خانه می رفتند و چند ساعتی را در دل طبیعت می گذرانند . از آداب این روز می توان به سبزه گره زدن و دور انداختن آن اشاره کرد. در گذشته دختران دم بخت سبزه ها را گره میزدند و آرزو میکردند تا در سال دیگر تشکیل خانواده دهند. بعضی ها هم باور دارند که وقتی گره باز شد از مشکلات رهایی می یابند و آرزو آن ها برآورده می شود. ایران باستان عصیده بر این داشتن که با دور انداختن سبزه بدی ها و مریضی هایی که در این سبزه بوده از بین می رود و با به آب انداختن سبزه در آب بدی ها را از خود دور می کند.

Thirteen To The

Thirteen to be called in the name of Nature's Day. People would go out of the house on this day and spend hours in nature. One of the rituals of this day is to knit and throw it away. In the past, the girls tied the bunnies and wished to start a family next year. Some believe that when the knot is opened they will be free from problems and their wishes will be fulfilled. Ancient Iran was anxious to dispel the evils and diseases that were in the vegetable by removing the evils and by removing the evils in the water.

قالی بافی

 هنر قالیبافی یکی از ارزشمند ترین دارایی هایی ایران می باشد که سابقه ی قالیبافی به زمان های قدیم برمیگردد.  قالی و فرش علاوه بر جنبه اقتصادی نشان دهنده هنر و فرهنگ ایران می باشد. یکی از رسم های جالب که در میان زنان ایرانی وجود دارد آواز خوانی هنگام قالی بافی می باشد. خواندن آواز هنگام بافت قالی دارای وزن و آهنگی می باشد که با گره زدن تار ها هماهنگی دارد. قالیبافی یکی از هنرهای اصیل شهر اصفهان است. هنر قالیبافی هم مانند دیگر هنرها بنا به منطقه و قوم شیوه خاص خود را دارد. همین علت باعث تفاوت در بافت فرش و قالی و کیفیت می شود.

carpet weaving

The art of carpet weaving is one of the most valuable assets of Iran that goes back to ancient times. In addition to the economic aspect, rugs and rugs represent Iranian art and culture. One of the interesting customs among Iranian women is singing while weaving carpets. Singing in carpet weights has a weight and a song that is in harmony with the tying of the strings. Carpet-weaving is one of the original arts of Isfahan. Like other arts, carpet weaving has its style according to region and folk. This is the reason for the difference in the texture of the carpet and the rug and the quality.

قلمکاری بر روی پارچه

قلمکاری هنر نقش بر روی پارچه است. در این هنر طرح هایی را با استفاده از مهر های چوبی طرح دار رسم می کنند. هنر قلم کاری یعنی بر روی پارچه ی ساده و بدون طرح، نقش های مختلف رسم شود. پارچه قلمکار یکی از تولیدات ایرانی و فرهنگ غنی ایران می باشد. هر سال در شهر های اصفهان، یزد و کاشان مقدار قابل توجه ای پارچه پنبه ای تولید می گردد و به کشور های مختلفی صادر می شود. این هنر بیشتر در شهر اصفهان نسبت به دیگر شهر های ایران دیده میشود. یکی از برتری های تولیدات صنایع دستی ایران، استفاده از مواد اولیه مرغوب و هماهنگی در طرح و رنگ آمیزی پارچه ها می باشد.

Embroidery on fabric

The artwork is the role of the fabric. In this art, they draw designs using patterned wooden stamps. The art of engraving is to draw different roles on simple fabric without drawing. Ghalamkar is one of the Iranian products and rich culture of Iran. Every year in Isfahan, Yazd and Kashan cities a considerable amount of cotton fabric is produced and exported to different countries. This art is seen more in Isfahan than in other cities in Iran. One of the advantages of handicrafts in Iran is the use of high-quality raw materials and harmony in the design and coloring of fabrics.

چهارشنبه سوری 

یکی از رسم و رسوم های ایرانیان چهارشنبه سوری است. مردم ایران هر ساله سه شنبه آخر سال را با روشن کردن آتش و پریدن از روی آن جشن می گیرند و به پیشواز نوروز می روند. این جشن قبل از نوروز برپا می شود. این مراسم ویژه در کوچه پس کوچه های هر محله ای انجام می شود و بچه ها هنگام پریدن از روی آتش ترانه ی " زردی من از تو سرخی تو از من " را میخوانند.

Fireworks Wednesday

One of the customs of Iranians is Chahar Shanbeh Syrian. The people of Iran celebrate the last Tuesday of every year by lighting a fire and jumping over it and celebrating Nowruz. This celebration takes place before Nowruz. This special event takes place in the back streets of every neighborhood, and the children sing the song "My yellow from you Your red from me" as they leap over the fire.

ماه رمضان

ماه رمضان یکی از خاص  ترین ماه ها محسوب میشود. قبل از رسیدن ماه رمضان مردم دل ها و خانه های خود را از هر آلودگی ای پاک می کنند. در واقع با انجام این کار به پیشواز ماه رمضان می روند تا باخیالی آسوده به عبادت خود در این ماه بپردازند. در قدیم تهیه وسایل خوراکی لازم برای این ماه از قبل از شروع ماه رمضان انجام می گرفت تا مردم بتوانند بیشتر از هرکاری به عبادت خود در این ماه برسند. در این ماه خداوند روزه را بر هر مسلمانی واجب نموده است. هر ثواب در این ماه ارزش هفتاد برابر دارد. این ماه به اسم یکی از نام های خداوند نامیده شده است. یک از واجبات این ماه روزه گرفتن از سحر تا زمان اذان مغرب می باشد . این امر برای تمام مسلمانان واجب بوده مگر آنکه بیمار یا مسافر باشند.

Ramazan

Ramazan is one of the most special months. Before Ramazan, people cleanse their hearts and homes of any contamination. In fact, by doing so, they will go to Ramazan to worship in this month. Traditionally, this month's food supplies were made before the start of Ramazan so that people could worship more this month than anything else. This month God has made fasting obligatory on every Muslim. Each reward is seventy times the value of this month. This month is called one of God's names. One of the essentials of this month is fasting from dawn to dawn. This is obligatory on all Muslims unless they are sick or passengers.

ماه محرم در ایران

ماه محرم یکی از دیدنی ترین ماه هاست.مردم ایران شهادت مظلومانه امام حسین را عزاداری می کنند. مردم برای برای دیدن این روز از کشور های دیگر به ایران سفر میکنند. در این ماه هیئت های در مکان های مختلف شهر هستند و روی تمام دیوار های خیابان ها و خانه ها با پارچه های سیاه آویزان شده است. هر کدام از شهر های ایران در این ماه آداب و رسوم های خاصی را دارند که این باعث می شود مردم انگیزه ای برای دیدنش در شهر های مختلف داشته باشند.

Muharram in Iran

The month of Muharram is one of the most spectacular months. The Iranian people mourn the oppressive testimony of Imam Hussein. People travel to other countries to visit this day. This month there are delegations in various parts of the city, hanging on all the walls of the streets and houses with black cloth. Each of the cities in Iran this month has its customs, which makes people more likely to see it in different cities.

پرده خوانی

پرده خوانی یا نقالی یک نمایش مذهبی است که در دوره ی صفویه رواج یافت. این نمایش با بهره گیری از نقالی و نقاشی های مردمی می باشد. شخصی که پای پرده می ایستد و سخنرانی میکند به عنوان پرده خان نامیده می شود. او با چوبی که در دست دارد به نقاشی اشاره میکند و داستان را روایت میکند.پرده خوان ها بیشتر از داستان های شاهنامه و داستان های پهلوانان ایرانی و همچنین در مورد بعضی از وقایع مذهبی مانند داستان عاشورا پرده خوانی می کنند. نقالی ها اکثرا داستان های دنباله دار هستند. به این معنی که در یک جسله داستان به اتمام نمی رسد و مخاطب را برای دیدن ادامه ی نقالی و ادامه ی داستان مشتاق میکند. نقال یا پرده خوان شخصی است که داستان را روایت میکند و برای این کار باید توانایی های خاصی را دارا باشد وبتواند شعر های طولانی را حفظ کند. همچنین باید مهارت سخنرانی و متوالی صحبت کردن را داشته باشد . از دیگر خصوصیات لازم برای شخصی که نقالی می کند آشنا بودن با دستگاه های موسیقی می باشد و فدالبداهه با طنین خاص سخن بگوید با این کار مخاطب برای شنیدن سخنرانی نقال بیشتر مشتاق می شود.

Reading the curtain

Singing or narration is a religious play that was popular in the Safavid period. The show enjoys folk tales and paintings. The person who stands and speaks is called the Khan Curtain. He points to the painting with a stick in his hand and narrates the story. Readers read more than the stories of the Shahnameh and the stories of the Iranian heroes, as well as some religious events such as the Ashura story. Narratives are often comedy stories. This means that the story is not finished in one episode and makes the audience eager to see the story continue.

The narrator or narrator is the person who narrates the story and must possess certain abilities and be able to maintain long poems. He must also have the ability to speak and to speak in succession. Other essential features for a narrator are familiarity with musical instruments, and, of course, to speak in a specific tone, thus making the audience more eager to hear the narrator's speech.

زورخانه

ورزش زورخانه به عنوان قدیمی ترین ورزش بدنسازی شناخته شده است.  در گذشته انجام حرکات ورزشی در زور خانه  وانجام حرکت ها کار روزمره ایرانیان در فرهنگ باستان بوده است. فرهنگ ورزش زور خانه ای و پهلوانی از مجموعه حرکاتی با وسایل ویژه ای ، همراه با آداب خاصی در زورخانه انجام می شود. این سنت قدیمی و اصیل ایرانی ورزش و اخلاق را در هم آمیخته است و پهلوانان در این ورزش ، انشان هایی شناخته می شوند که علاوه بر قدرت جسمانی ، صفات اخلاقی را در اولویت زندگی خود قرار می دهند. در این ورزش هر کس به اندازه وزن خود باید با وسایل کار کند.

Zurkhaneh

Zurkhaneh exercise is known as the oldest bodybuilding exercise. In the past, sporting movements in the home and movements were the daily work of Iranians in ancient culture. The culture of homegrown sport is driven by a special set of motions, along with certain practices in the Zurkhaneh. This ancient and authentic Iranian tradition intertwines sport and ethics, and the heroes of this sport are known as those who prioritize morality in addition to physical strength. In this sport, everyone has to work with equipment as much as their weight.

دانلود همین مقاله بصورت فایل word


دیگر مطالب پیشنهادی :

متن درباره شیراز به انگلیسی با ترجمه

متن انگلیسی در مورد شهر مشهد با ترجمه


1 نظر

  1. هستیهستیsays:

    سلام متن غلط املایی ، گرامری و ... نداره؟ برای تحقیق می‌خوام