چگونه یک شش ضلعی منتظم رسم کنیم؟

به طور کلی هر چند ضلعی که داری شش ضلع باشد، به عنوان شکل هندسی شش ضلعی از آن یاد می شود. اما در شش ضلعی منتظم، تمامی اضلاع با هم برابر هستند. برای رسم شش ضلعی منتظم به شکل آن خوب دقت کنید تا درک درستی از آن داشته باشید. در گوشه و کنار خود به راحتی می توانید ردپایی از این شکل هندسی منتظم را ببینید. از خط کش و نقاله برای نقاشی یک شش ضلعی منتظم استفاده کنید. برای این منظور می توانید از خط کش و یک جسم گرد نیز استفاده نمایید، البته در این روش باید دقت بیشتری برای رسم این شکل هندسی داشته باشید. اگر درصدد رسم یک شش ضلعی منتظم نیستید، می توانید بدون هیچ ابزاری آن را نقاشی کنید.

روش اول: با استفاده از پرگار می توانید یک شش ضلعی منتظم بی نقص را نقاشی کنید.

نقاشی شش ضلعی با پرگار

با استفاده از پرگار یک دایره بکشید. پرگار را به مداد مجهز کنید. با استفاده از بازوهای پرگار شعاع دایره مورد نظر خود را تعیین کنید. بازوهای پرگار را روی کاغذ قرار داده و آن را ثابت نگه دارید. بازوی سوزنی پرگار را ثابت نگه داشته و با استفاده از بازوی مدادی، یک دایره رسم کنید.

برای رسم دایره با استفاده از پرگار، بهتر است ابتدا در یک جهت یک نیم دایره رسم نموده و نیم دایره دوم را در جهت مخالف رسم کنید. اینگونه راحت تر می توانید یک دایره کامل را با پرگار رسم نمایید.

قرار دادن پرگار روی لبه داخلی و بیرونی دایره

پرگار را روی لبه خارجی و بیرونی دایره قرار دهید. بدون اینکه زاویه بین دو بازوی پرگار را تغییر دهید، آن را بر روی لبه بیرونی دایره (محیط دایره) قرار دهید.

گذاشتن علامت با بازوی مدادی پرگار

با بازوی مدادی پرگار یک علامت کوچک بگذارید. پرگار را روی محیط دایره قرار دهید. می خواهیم با این روش فاصله های یکسانی را روی محیط دایره مشخص کنیم. علامت ها را خیلی کم رنگ بکشید. چرا که در نهایت باید آنها را پاک کنید. دقت کنید تا زاویه بین بازوهای پرگار تغییری نداشته باشد.

حرکت پرگار برای نشانه گذاری های بیشتر

پرگار را برای نشانه گذاری های بیشتر حرکت دهید. برای این منظور سوزن پرگار را روی علامتی که رسم کرده اید قرار دهید و با بازوی مدادی پرگار، علامت بعدی را روی محیط دایره رسم کنید.

رسم نشانه های پرگار روی محیط دایره رسم کنید

با استفاده از پرگار نشانه های دیگری را روی محیط دایره رسم کنید. تا این مرحله باید دومین نشانه گذاری خود را انجام داده باشید.جهت چرخش و علامت گذاری می تواند در جهت عقربه های ساعت و یا خلاف آن باشد.

رسم چهارمین و آخرین نشانه

چهارمین و آخرین نشانه را نیز رسم کنید. نقطه پایان علامت گذاری باید دقیقا منطبق با نقطه شروع آن باشد. اگر با چنین اتفاقی مواجه نشدید، یعنی اینکه زاویه بین بازوهای پرگار تغییر کرده است. ممکن است بیش از حد به پرگار فشار وارد کرده اید و یا اینکه خیلی آرام و شل آن را در دست گرفته باشید.

علامت ها را با خط کش بهم وصل کنید

علامت ها را با استفاده از یک خط کش بهم وصل کنید. شش علامتی که بر روی محیط دایره با استفاده از پرگار گذاشته اید، در واقع همان زوایای شش ضلعی منتظم هستند. با استفاده از یک مداد و خط کش این علامت ها را با خطی صاف به یکدیگر وصل کنید.

خطوط راهنما را پاک کنید

خطوط راهنما را پاک کنید. منظور از خطوط راهنما، دایره و علامت هایی است که روی آن گذاشته اید، است. هرگونه خط اضافه را پاک کنید تا تنها خطوط شش ضلعی منتظم باقی بمانند.

پرسش مربوط به روش اول:

پس از اینکه زاویه اولیه پرگار را تنظیم کردید، چه موقع باید آن را تغییر دهید؟

بعد از رسم نیم دایره اول

پس از رسم دایره کامل

پس از گذاشتن اولین علامت بر روی محیط دایره

هیچکدام

روش دوم: شش ضلعی منتظم را با استفاده از یک شی گرد و خط کش نقاشی ( رسم) کنید.

رسم شش ضلعی با جسم گرد

یک دایره با استفاده از لبه گرد لیوان رسم کنید. برای این منظور بهتر است از مداد استفاده کنید، چون در نهایت باید خطوط اضافی را پاک نمایید. می توانید لیوان را سروته کنید و دایره بزرگتری را رسم نمایید. در این مرحله از هر جسم گردی می توان استفاده کرد.

خطی رسم کنید که از مرکز دایره عبور کند

خطی افقی رسم کنید که دقیقا از مرکز دایره عبور کند. برای رسم این خط افقی می توانید از خط کش، لبه کتاب و یا هر چیزی که لبه ایی صاف و یکنواخت داشته باشد، استفاده کنید. با استفاده از خط کش می توانید به راحتی این  خط را اندازه گیری نمایید تا مرکز دایره مشخص شده  و دایره  به نیم دایره های مساوی تقسیم می شود.

رسم علامت X درون دایره

یک علامت x در درون دایره رسم کنید، به طوری که دایره به شش قسمت مساوی تقسیم شود. در حال حاضر شما یک خط افقی درست در مرکز دایره دارید. علامت X را طوری رسم کنید که امتداد آن  محیط دایره را در چندین نقطه قطع کنید تا دقیقا دایره به شش قسمت مساوی تقسیم شود. فکر کنید می خواهید یک پیتزا را به شش قسمت مساوی تقسیم کنید.

تبدیل هر کدام از این شش قسمت به یک مثلث

هرکدام از این شش قسمت را به یک مثلث تبدیل کنید. برای این کار کافی است تا با استفاده از یک خط کش، ضلع سوم مثلث را در هر قسمت رسم کنید. ضلع سوم دقیقا در قسمت انحنای دایره ( قطاع) قرار گرفته است. برای  قسمت های دیگر نیز این کار تکرار کنید. این قسمت در واقع همان قسمتهای بیرونی پیتزا است.

پاک کردن خطوط اضافی

خطوط اضافه را پاک کنید. خطوط مربوط به دایره، خطوطی که دایره را به قسمتهای مساوی تقسیم کرده اند و هرگونه خط اضافه دیگر را با پاکن پاک کنید.

پرسش مربوط به روش دوم:

خط X ، که در دایره رسم می شود باید:

ضخیم تر از طول ( قطر) آن باشد.

بلندتر از طول آن باشد باشد

باید بلندی و ضخامت آن هم اندازه قطر دایره باشد.

روش سوم: تنها با استفاده از مداد شش ضلعی منتظم را رسم کنید.

رسم شش ضلعی با مداد

یک خط افقی بکشید. برای ترسیم یک خط مستقیم بدون خط کش، کافی است یک نقطه شروع و پایان را برای خط افقی در نظر بگیرید. سپس مداد خود را بر روی نقطه شروع قرار دهید و همانطور که یک خط مستقیم به سمت نقطه پایان می کشید آن را با چشم هایتان دنبال کنید، این خط می تواند تنها چند اینچ یا سانتی متر طول داشته باشد.

کشیدن دو خط مورب در انتهای خط افقی

دو خط مورب را از انتهای خط افقی بکشید. خط مورب در سمت چپ باید به سمت چپ باز شود خط مورب در سمت راست باید به سمت راست باز شود. خطوط را طوری رسم کنید تا در محل تلاقی با یکدیگر زاویه 120 درجه بسازنند.

دو خط مورب دیگر به سمت پایین بکشید

دو خط مورب دیگر به سمت پایین بکشید، این خطوط باید قرینه خطوط مورب قبلی باشند. خطی در سمت چپ پایین می کشید باید قرینه خطی باشد که در بالا سمت چپ  رسم کرده اید و خطی که در سمت راست پایین رسم می شود باید قرینه خطی باشد که در سمت راست بالا  کشیده اید. خطوط بالایی  از خط افق به سمت خارج طراحی می شوند، این در حالی است که خطوط پایینی باید به سمت داخل رسم می شوند.

یک خط افقی دیگر برای وصل دو خط پایین رسم کنید

یک خط افقی دیگر که دو خط پایین را به هم وصل می کند رسم کنید این خط ضلع پایینی شش ضلعی را تشکیل می دهد و در حالت ایده آل باید موازی با خط افقی بالا باشد. این ضلع شش ضلعی شما را کامل می کند.

راهنمایی:

برای اندازه گیری دقیق، بهتر است که اندازه های زاویه شش ضلعی را بررسی کنید.

برای به حداقل رساندن خطا، بهتر است نوک مداد تیز باشد تا علایم به درستی رسم شوند.

اطمینان حاصل کنید که دایره را به آرامی ترسیم کرده اید تا بتوانید آن را به راحتی پاک کنید .

اگر از پرگار استفاده می کنید، می توانید با علائم درست، مثلث متساوی الساقین را نیز داشته باشید.

پرسش مربوط به روش سوم:

زاویه بین خطوط مورب شش ضلعی باید چند درجه باشد؟

90

120

180

توجه:

در هر دو روش با ایجاد 6 مثلث متساوی الساقین، شش ضلعی کامل ایجاد می شود. شش شعاع کشیده شده به یک اندازه است و از آنجا که زاویه بین بازوهای پرگار نیز تغییر نکرده و هم اندازه با شعاع دایره است ، اندازه وترهای دایره نیز با هم برابر بوده و بنابراین شش مثلث یکسان خواهیم داشت که  زاویه بین رئوس آن 60 درجه خواهد بود.

ابزار مورد نیاز:

کاغذ

مداد

خط کش

پرگار

زیر دستی مناسب

پاک کن

نقاله


مطلب پیشنهادی :

چگونه یک دایره نقاشی کنیم


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...