مجموعه متن مفهومی انگلیسی + ترجمه فارسی

از جملات مفهومی و ادبی، در شبکه های مجازی، دیالوگ ها، داستان ها و هرجا سخن و صحبتی در میان است استفاده میشود.فارغ از زبان گویش، این جملات پیام آور پند و اندرز هایی است که در نتیجه ی تجربیات افراد مختلف و در طی سالهای متعدد حاصل شده است.در این مطلب از توپ تاپ گلچینی از متن های کوتاه مفهومی انگلیسی همراه با ترجمه ی فارسی تهیه دیده شده است است که در ادامه شاهد خواهید بود.

.Don't let something that is long gone continue to control you, it's time to let it go

اجازه ندهید آنچه که مدت هاست از بین رفته است، همچنان بر شما کنترل داشته باشد. زمانش فرا رسیده که آن را رها کنید.


.You deserve the LOVE you give to everyone else

تو لایق همان عشقی هستی که به دیگران میبخشی...


.The best gift you could ever give yourself is the permission to be happy

بهترین هدیه ای که میتوانی به خودت بدهی آن است که شاد باشی.


.words are like keys if you choose them right they can open any heart and shut any mouth.


کلمات مانند کلید هستند. اگر آنها را به درستی انتخاب کنید؛ میتوانند هر قلبی را بگشایند و هر دهانی را بسته نگاه دارند.


.If you don't believe in miracles, perhaps you've forgotten you are one

اگر به معجزه اعتقاد نداری، احتمالا فراموش کردی که تو خودت یه معجزه ای !


...Love You To Eternity Beyond

دوستت دارم؛ تا آنسوی ابدیت!


.You have to fight through some bad days to earn the best days of your life

تو باید در روز های بد بجنگی، تا بهترین روز های زندگیت را به دست آوری...


.Think continually about what you want, not about the things you fear

همواره به چیزی که میخواهی بیندش، نه چیزی که از آن میترسی...


!... You remember, the truth of the people is not their say is their unspoken

به یاد داشته باش که حقیقتِ انسان ها گفته هایشان نیست؛ بلکه ناگفته هایشان است.


I am responsible for what I say not for what you understand

من تنها مسئول حرفی هستم که میزنم؛ نه آنچه که تو برداشت میکنی.


.Growth is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong

رشد کردن سخت است. اما هیچ چیز دردناک تر از آن نیست که در جایی به دام بیفتی که لایق تو نیست.


Spend your life with people who make you happy

زندگی خود را با انسانی بگذران که موجب خوشحالی تو میشود.


.Life doesn't give you what you want. It gives you what you work for

زندگی، آنچه را که بخواهی به تو نمیدهد؛ بلکه آنچه که برایش تلاش کردی را به تو اعطا میکند.


...Happiness is not something that you have to achieve, you can still be happy during the process of achieving something

شادی چیزی نیست که شما باید به آن دست یابید، شما هنوز هم می‌توانید در طول فرآیند دستیابی به چیزی خوشحال باشید...


Never lie to a person who trust you and never trusts you a person who lies to you

هرگز به کسی که بهش اعتماد داری دروغ نگو، و هرگز به کسی که بهت دروغ میگه اعتماد نکن...


.Those who are always good to you, are either your best friends or worst enemies

افرادی که همواره با تو خب هستند؛ یا بهترین دوستانت هستند، یا بدترین دشمنانت


.Love means that you prefer some else’s choices to your wishes

عشق یعنی ، ترجیح دادن انتخاب های دیگری به آرزوهای خودت...


Happiness isn't getting all you want, it's enjoying all you have

خوشبختی، آن نیست که به هرچه میخواهی برسی؛ بلکه آن است که از هرچه داری لذت ببری


.Even the smallest lie can break the biggest trust

حتی کوچکترین دروغ هم میتواند بزرگترین اعتماد را بشکند.


.The truth will always offend the people who don't want to believe it

حقیقت همیشه کسانی را آزار میدهد که نمیخواهند آن را باور کنند.


.In the darkness of the night, only God hears you

در تاریکی شب، تنها خداست که صدای تورا میشنود.


.sometimes following your heart means losing your mind

گاهی،دنبال کردن قلبت به معنای از دست دادن عقل توست.


.If you can't stop thinking about it, Don't stop working for it

اگر نمیتوانی از فکر کردن به چیزی دست برداری، از تلاش کردن برای آن دست نکش


.Don't let your happiness depend on something you may lose

اجازه نده شادی هایت، وابسته به چیزی باشد که ممکن است از دست برود


.Trust to your God, until to be happy

به خدای خود اعتماد کن تا خوشحال شوی!


.Nice moments today, are good memories tomorrow

لحظات قشنگ امروز خاطرات قشنگ فردا است.


.Don’t let yourself be controlled by three things

.people ,money and past experiences

به خودت اجازه نده توسط سه چیز کنترل شوی :

مردم، پول و تجربیات گذشته


.Only the stupidest of men never change

تنها احمق ترین انسان ها هستند که هرگز تغییر نمیکنند.


.A goal without a plan is just a wish

یک هدف بدون برنامه ریزی، تنها یک آرزو است.


.Mistakes have the power to turn you into something better than you were before

اشباهات قدرتی دارند که تورا تبدیل به فردی بهتر از قبل میکنند.


Don't let people small minds, tell you that your dreams are too big.

اجازه نده که آدم های کوته فکر به تو بگویند آرزوهایت خیلی بزرگ است.


Learn to wait,

.There's always time for everything

منتظر ماندن را یاد بگیر. هر چیزی زمانی دارد


.Some People Stay in Our Hearts Forever

برخی ادم ها تا ابد در قلب ما میمانند


.Don't tell your problems to everyone, not everyone is loyal

مشکلاتت را به هرکسی نگو. همه ی افراد وفادار نیستند.


.Love all, Trust a few, Do wrong to none

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، به هیچکس بدی نکن


.Don’t just read those success stories. Create one of your own

فقط داستانِ موفقیت دیگران را نخوان. داستان خودت رو بساز


.When the world says: give up. Hope whispers: try one more time

وقتی جهان میگوید : تسلیم شو ! امید زمزمه میکند : یک بار دیگر امتحان کن !


.Being brave means knowing that when you fail, you don't fail forever

شجاع بودن یعنی، وقتی شکست میخوری بدانی که این شکست دائمی نیست.


.Success doesn't come and find you, you have to go and get it

موفقیت نمی اید و شما را پیدا نمیکند؛ باید به دنبال ان بروید و بدستش بیاورید.


The happiness of your life depends to the quality of your thoughts.

خوشبختی شما در زندگیتان به کیفیت افکارتان وابسته است.


.Never give up without a fight

هرگز بدون مبارزع تسلیم نشو


Don't trust people who tell you other people's secrets.

به کسی که راز های دیگران را برایت فاش میکند اعتماد نکن


.Your life is made of two dates and a dash. Make the most of the dash

زندگی شما از دو تاریخ و یک خط فاصله تشکیل شده است. از خط فاصله ی خود بیشترین استفاده را بکنید.


.There is always a rainbow at the end of every rain

در پایان هر باران، رنگین کمانی وجود دارد.


.The past is a place for learning, not a place for living

گذشته، محلی برای یاد گرفتن است؛ نه مکانی برای زندگی کردن.


.Some people will never change, and you have to accept that

بعضی از انسان ها هرگز تغییر نمیکنند، و تو باید آن را بپذیری


.Life is not too long to experience everything, Use others experience

زندگی انقدر طولانی نیست که همه چیز را تجربه کنی، از تجربه های دیگران استفاده کن


.Keep your dreams bid and your worries small

ارزو هایت را بزرگ و نگرانی هایت را کوچک نگه دار.


.Every new day is a chance to change your life

هر روزِ جدید یک شانس برای تغییر زندگی توست.


.Your time is limited, so don’t waste it for others life

زمان شما محدود است. آن را برای زندگی دیگران تلف نکنید.


Nostalgia has the potential to make a new person of every person

دلتنگی، این قابلیت را دارد که از هر فرد، آدم جدیدی بسازد


.Stay calm, Be strong

.Never let anyone destroy you

آرام باش. قوی باش.

اجازه نده کسی تو را نابود کند.


.A man without wish is like a wingless bird

انسان بدون آرزو مانند پرنده ی بدون بال است.


.Talk with people who make you see the world differently

با افرادی صحبت کنید که باعث می شوند جهان به گونه ای دیگر ببینید.


.Happiness is enjoying the little things with someone you love

خوشبختی لذت بردن از چیزهای کوچک با کسی است که دوستش دارید.


! Ten years from now, make sure you can say that you chose your life, you didn’t settle for it

ده سال آینده، مطمئن شو که بتونی بگی زندگیتو انتخاب کردی، نه که باهاش ساختی


! Don't get attached to moments...good or bad , they all pass

به لحظات وابسته نشو ...خوب یا بد ، همه آنها می گذرد!


.You don’t have to be great to start, but you have to start to be great

لازم نیست عالی باشی تا شروع کنی، اما برای آن که عالی باشی، باید شروع کنی


.Don’t believe your sense of first meeting never

هرگز به احساسات خود در اولین ملاقات اعتماد نکنید.


Don’t worry about what people say behind your back, they are the people who are finding faults in your life instead of fixing the faults in their own life

نگران نباشید که مردم پشت سر شما چه می گویند آن ها مردمی هستند که به جای حل مشکلات زندگی خود به دنبال مشکلات زندگی شما هستند .


...Before you say something stop and think how you'd feel if someone said it to you 

پیش از آن که حرفي بزنيد، کمي صبر کنيد و به اين فکر کنيد که اگر کسي آن حرف را به خودتان مي گفت، چه احساسي پیدا مي کرديد ...


.You have one life

.Create stories worth telling

تو تنها یک زندگی داری... داستان هایی خلق کن که ارزش بازگویی داشته باشند.


! The future starts today, not tomorrow

آینده از همین امروز شروع میشود نه از فردا


.Remember, today is the tomorrow you worried about yesterday

به یاد داشته باش؛ امروز، همان فردائیست که دیروز نگرانش بودی...


.People are lonely, because they build walls instead of bridges

آدم ها تنها هستند. چون به جای پل، دیوار میسازند.


.Remember: it takes time. There are no shortcuts 

به یاد داشته باش، زمان میبرد؛ میانبری وجود ندارد.


.The pain will still be there tomorrow if you don't face it today

اگر امروز با درد خود مواجه نشوید؛ فردا نیز وجود خواهند داشت.


.The goal isn't to live forever

.The goal is to create something that will

هدف این نیست که تا ابد زندگی کنیم.
هدف این است، چیزهایی خلق کنیم که تا ابد ماندگار باشند.


.Train yourself to let go of everything you fear to lose

به خودت بیاموز، رها کنی تمام چیز هایی را که ترس از دست دادنشان را داری


، I changed my thinking

.It changed my life

افکارم را تغییر دادم، زندگیم تغییر کرد.


! Don't give up

.The beginning is always the hardest

جا نزن ! شروع هر کاری، سخت ترین قسمتشه


.The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده از آنِ کسانی است که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.


،Never regret your decisions

.every mistake makes you stronger and smarter

هیچوقت از تصمیماتت پشیمان نشو... هر اشتباهی تورا قوی تر و باهوش تر میکند.


.Believe you can and you're halfway there

اگه باور داشته باشی که میتونی، نصف راه رو رفتی


.Excuses will always be there for you, Opportunity wont

بهانه ها، هر وقت که تو بخواهی هستند، اما فرصت ها نه


.Don't worry about dying, Worry about not living

نگرانِ مردن نباش. نگرانِ زندگی نکردن باش


.You can't win physically, if you're losing mentally

اگر ذهنت در حال باختن باشد، جسمت نمیتواند پیروز شود.


.Tough times never last, but tough people do

روزهای سخت میگذرند اما آدم های سرسخت باقی میمانند.


.Never look down somebody unless you’re helping him up

هرگز از بالا به کسی نگاه نکن. مگر زمانی که بخواهی به او کمک کنی برخیزد.


.Damaged people are dangerous, because they know they can survive

انسان های اسیب دیده قوی تر هستند. چون راه نجات پیدا کردن را میدانند.


.Direction is more important than speed, many people are going nowhere fast

مسیر خیلی مهم تر از سرعته. خیلی ها با سرعت دارن به بیراهه میرن.


.Big dreams have small beginnings

رویا های بزرگ شروع های کوچکی دارند.


.Motivation gets you started, Discipline keeps you going

انگیزه باعث میشه شروع کنی؛ نظم باعث میشه ادامه بدی.


.Blowing out someone else's candle doesn't make yours shine any brighter

خاموش کردن شمع دیگران، شعله ی شمع شمارا درخشان تر نمیکند.


.Be careful with your words, once they are said, they can only be forgiven, not forgotten

مراقب کلماتت باش. هنگامی که ادا میشوند تنها میتوانند بخشیده شوند. اما فراموش نمیشوند.


...Be patient, sometimes you have to go through the worst to get the best

صبور باش... گاهی باید بدترین چیزها را تجربه کنی، تا بهترین ها از آنِ تو شود.


.To be the best, you must be able to handle the worst

برای بهترین بودن؛ باید بتوانید از پسِ بدترین ها بر بیایید.


Life is really simple, but we insist on making it complicated

زندگی واقعا ساده است؛ اما ما اصرار داریم آن را پیچیده کنیم.


...God always gives his best to those who leave the choice with him 

خداوند همیشه بهترین هایش را به کسانی میدهد که در انتخابهایشان به او اعتماد و توکل میکنند ...


.Everything that human affiliate to it will be a cause of her/his limit

هر چيز كه انسان وابسته به آن مى شود عامل اسارت اوست.


.Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.


Before you start climbing the ladder, make sure that it's up against the right building

قبل از اينكه از نردبان بالا برى مطمئن شو كه به ديوار درستى تكيه داديش


.Live for ourselves not for showing that to others

برای خودمان زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران


.Be a diamond esteemed and rare, not a stone found everywhere

یک الماس ستودنی و کمیاب باش؛ نه سنگی که در هر کجا پیدا میشود.


.I love you like breathing, just as uncontrollable

مثل نفس کشیدن دوستت دارم. همانقدر بی اختیار


.Behind every favorite song, there's an untold story

پشتِ هر آهنگ مورد علاقه، یک داستان نگفته است.


If you can't handle stress, you won't manage success

اگر نتوانی استرس را مهار کنی، نمیتوانی موفقیت را مدیریت کنی.


.Be proud of who you are; what other people think doesn't matter

به آنچه که هستی مفتخر باش؛ آنچه دیگران فکر میکنند مهم نیست


.The world is going to judge you anyway. So live your life the way you want to

این دنیا در هر صورت تو را قضاوت خواهد کرد؛ پس انگونه که میخواهی زندگی کن


.Fake friends believe in rumors, real friends believe in you

دوستان تقلبی به شایعات ایمان دارند و دوستان واقعی به تو.


.you can close your eyes to reality, but not to memories

میتوانی چشمانت را روی حقایق ببندی؛ اما روی خاطرات نه


.Beauty begins the moment you decide to be yourself

زیبایی از آن لحظه ای آغاز میشود که تصمیم میگیری خودت باشی


Never settle for less than you deserve!

هرگز به کمتر از آنچه لایقش هستی قناعت نکن.


Life is short… Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است... تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید.


.You were not born a winner. You were not born a loser. You were born a chooser

شما نه برنده متولد شده اید و نه بازنده. شما با قدرت انتخاب به دنیا آمده اید.


you deserve all the happiness in the world

تو سزاوار تمام شادی های جهان هستی.


You never know how strong you are until being strong is your only choice

هرگز نمیفهمی چقدر قوی هستی تا آنجا که قوی بودن، تنها انتخابت باشد.


...People may forget how you look But they will never forget how you made them feel

آدم ها ممکن است چهره ی تورا فراموش کنند؛ اما هرگز حسی که درون وجودشان ایجاد کرده اید را فراموش نخواهند کرد.


.You can't Photoshop your ugly personality

تو نمیتوانی ذاتِ زشت را فتوشاپ کنی.


When you come to a point where you have no need to impress anybody, your freedom will begin

وقتی به نقطه‌ای رسیدی که نیازی به تحت تاثیر قرار دادنِ هیچکس نداری، آزادیت شروع میشود.


A person who always battles with his/her past, won’t have future

آدمی که با گذشته اش میجنگد؛ آینده ای ندارد


Believing everybody is dangerous. believing nobody is very dangerous

باور کردن همه خطرناک است. باور نکردن هیچکس، بسیار خطر ناک است


.

If we don’t feel unhappy we are happy

ما همینکه احساس بدبختی نکنیم؛ یعنی خوشبختیم


The best heritage which fathers leave for their children is courtesy

بهترین ارثیه ای که پدران برای فرزندانشان باقی میگذارند، ادب است.


.All our dreams can come true if we have the courage to pursue them

تمام رویاهای ما میتوانند محقق شوند، به شرطی که شجاعت دنبال کردنشان را داشته باشیم.


.You must be the change you wish to see in the world

شما باید همان تغییری باشید که میخواهید در دنیا حس کنید.


A distant tour begins with one step

سفری به طول هزار فرسنگ، با یک قدم آغاز میشود.


.The only way to do great work is to love what you do

تنها راه انجام دادن کارهای بزرگ، انجام دادن کاری است که دوستش داری


Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it

زندگی همانند آینه است. هر آنچه را که فرد به آن فکر میکند، نمایش میدهد.


Your life does not get better by chance, it goes better by change

زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد


A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

انسان موفق کسی است که با آجر هایی که به سمتش پرتاب کرده اند یک بنای ماندگار بسازد


When the going gets tough, the tough get going

هنگامی که شرایط سخت میشود؛ یک مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشود.


Easy is to make mistakes difficult is to learn from them

ایراد گرفتن از دیگران ساده است؛ عبرت گرفتن از آنها دشوار است.


You can’t stop the waves. but you can learn to surfing

تو نمیتوانی موج ها را متوقف کنی؛ اما میتوانی موج سواری را بیاموزی


همچنین در ادامه ببینید :

بهترین متن های انگلیسی برای بیو اینستاگرام با ترجمه (2)


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...