متن انگلیسی تبریک عید نوروز + ترجمه (2)

در این مطلب از توپ تاپ مجموعه ای جدید و زیبا از متن های انگیسی کوتاه در مورد تبریک عید نوروز به همراه ترجمه ی فارسی تهیه دیده شده است ، از مطالب و جملات این محتوا میتوانید در آغاز سال 1399 استفاده بفرمایید ، یا در شبکه های اجتماعی بین دوستان خود به اشتراک بگذارید ، در ادامه همراه باشید.

Nowruz is one of the most important event in Iran. Nowruz is a Persian name that use for the New Year. The day is celebrated annually the exact moment of spring. Most of Iranians come together to celebrate Nowruz at this day. Nowruz celebrations differ across countries with different cultures, but some things remain the same.

نوروز یکی از مهم ترین رویداد های در ایران است.  نوروز یک نام فارسی است که برای سال جدید استفاده می شود. این روز هر ساله دقیقا هم زمان با بهار جشن گرفته می شود. اغلب ایرانیان دور هم جمع می شوند تا نوروز را در این روز جشن بگیرند. جشن نوروز در کشور های مختلف بر اساس تفاوت فرهنگی ها متفاوت است اما برخی از قسمت ها در همه آن ها یکسان است.

جملاتی با موضوع تبریک عید نوروز 1399

The object of a new year is not that we should have a new year, but rather that we should have a new soul. Happy Nowruz 1399

هدف سال نو این نیست که ما باید سال جدیدی داشته باشیم بلکه به جای آن ما باید روح جدیدی داشته باشیم. عید نوروز 1399 مبارک


I have the opportunity, once more to right some wrongs, To pray for peace, to plant a tree, And sing more joyful songs. Happy Nowruz 1399

من یک فرصت دارم، یک فرصت بیشتر تا اشتباهات را اصلاح کنم، تا برای صلح دعا کنم، تا درخت بکارم، و آهنگ های لذت بخش بیشتری بخوانم. عید نوروز 1399 مبارک


It is time to forget the past and celebrate a new start. Happy New Year.

زمان آن رسیده که گذشته را فراموش کنی و آغاز جدید را جشن بگیری. سال نو مبارک


Now let us welcome the New Year, full of things that never were.

حال به ما اجازه بدهید به سال جدید خوشامد بگوییم، سالی پر از هر آنچه تا کنون نبوده است.


This is a new year. A new beginning. And things will change.

این یک سال جدید است. یک آغاز جدید و چیز ها تغییر خواهند کرد.


I close my eyes to old ends. And open my heart to new beginnings. Happy Nowruz 1399

من چشمانم را روز همه چیز های قدیمی که گذشته اند می بندم و قلبم را به روی چیز های جدید می گشایم. عید نوروز 1399 مبارک


Happy Nowruz 1399, remember that every single year, we’re a different person. I don’t think we’re the same person all of our lives.

عید نوروز 1399 مبارک. به یاد داشته باش که هر سال ما آدم متفاوتی می شویم. من فکر نمی کنم ما در تمام طول زندگی خود یک آدم یکسانی باشیم.


Happy Nowruz 1399! And suddenly you know: It’s time to start something new and trust the magic of beginnings.

عید نوروز 1399 مبارک. و ناگهان تو می فهمی: زمان آن رسیده که چیز های جدید را شروع کنی و به معجزه آغاز اطمینان کنی.


   ! No one can go back in time to change what has happened, so work on your present to make yourself a wonderful future. Happy Nowruz 1399

 هیچ کس نمی تواند در زمان به عقب برگردد تا اتفاقات را تغییر دهد. پس در زمان حال فعالیت کن تا آینده فوق العاده ای برای خودت بسازی.  عید نوروز 1399 مبارک


I’m so excited to make new plans and new memories with you. let’s make this year as good as the last one. Happy Nowruz 1399!

من برای شروع برنامه های جدید و خاطرات جدید با تو بسیار هیجان زده هستم. اجازه بده این سال را هم به خوبی سال گذشته بسازیم. عید نوروز 1399 مبارک


New Year offers new experiments and new expectations. Fill your life with new joys and surround yourself with only people who love you well. Happy New Year

سال جدید پیشنهاد تجربیات جدید و انتظارات جدید را می دهد. زندگی ات را از لذت های جدید و اطرافت را تنها از آدم هایی که تو را دوست دارند پر کن. سال نو مبارک


آرزو های خوب برای تبریک نوروز 1399

Hope this Nowruz brings lots of love & warmth for you and your loved ones...

امیدوارم این نوروز برای شما و کسانی که دوستشان دارید عشق و گرمای فراوانی به همراه بیاورد.


May you achieve success in every facets of life, and all your heartfelt wishes comes true, wishing you a Happy New Year of Happiness & Prosperity, Happy Nowruz

امیدوارم شما در همه جهات زندگی به موفقیت هایی برسید و همه آرزو های قلبی شما به واقعیت تبدیل شوند. برای شما تبریک سال نو با شادی و سعادت آرزو می کنم. عید نوروز مبارک


May the stars shine upon you, May the flowers fill your heart with beauty, May hope forever wipe away your tears, and above all, May this New year be wonderful!

امیدوارم ستاره ها بالای سر تو بدرخشند، امیدوارم گل ها قلب تو را از زیبایی پر کنند، امیدوارم تا ابد اشک های تو از بین برند و بالاتر از همه این سال جدید برای تو فوق العاده باشد.  


May your year be filled with a spirit of love and compassion. Happy Nowruz

امیدوارم سال تو با روح عشق و شفقت پر شود. عید نوروز مبارک


Every year we try to diet and exercise. Maybe this year our plans will actually work. Happy New Year friend.

هر سال ما سعی می کنیم رژیم بگیریم و ورزش کنیم. شاید امسال برنامه های ما واقعا عملی شوند. سال نو مبارک دوست من.


May every day of the new year glow with new cheer and happiness for you and your family. Happy Nowruz 1399

امیدوارم هر روز از سال جدید با دلخوشی و شادی بدرخشد و شادی را برای تو و خانواده ات آرزو دارم. عید نوروز 1399 مبارک


I hope that in this year to come, you make mistakes. Because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing yourself, changing your world. You are doing things you have never done before, and more importantly, you are doing something.

من امیدوارم در این سال جدید که در حال آمدن است شما اشتباهاتی انجام دهید. زیرا اگر اشتباه کنید پس شما کار جدید انجام داده اید. چیز جدیدی را تجربه کرده اید. خودتان را هل داده اید، خودتان را تغییر داده اید، دنیای تان را تغییر داده اید. شما کاری را انجام داده اید که هرگز قبلا انجام نداده بودید و مهم تر از آن شما کاری انجام داده اید.


On the road to success, the rule is always to look ahead. May you reach your destination and may your journey be wonderful. Happy New Year.

در جاده موفقیت قانون همواره این است که به جلو نگاه کنید. امیدوارم به مقصد خود برسید و امیدوارم سرنوشت شما فوق العاده باشد. سال نو مبارک


You made last year so special for me. It is my greatest wish that this coming year be special for you.

تو سال گذشته را برای من بسیار خاص کردی. این می تواند بهترین آرزو باشد که سالی که پیش رو است برای تو خاص باشد.

 ! Life changes, but my New Year wish for you remains the same- I wish you happiness, good health and well-being from the bottom of my heart

زندگی تغییر می کند اما آرزو سال نو من برای تو یکسان باقی می ماند. برای تو شادی، سلامتی و خوبی را از اعماق قلبم آرزو دارم 


Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8760 hours of joy, 525600 minutes of good luck and 31536000 seconds of happiness.

با آرزوی 12 ماه موفقیت، 52 هفته خنده، 365 روز خوشی، 8760 ساعت لذت، 525600 دقیقه خوش شانسی و 31536000 ثانیه شادی برای تو


Happy New Year. Here is a wish for the New Year from someone who is adorable, handsome and intelligent and want to see you smiling always.

سال نو مبارک. اینجا یک آرزوی سال نو از سوی کسی است که قابل ستایش، جذاب و با هوش است و می خواهد همیشه لبخند تو را ببیند.


  !Happy New Year and good luck in the next year! We’ll both need it

تبریک سال نو و خوش شانسی برای سال جدید! ما به هر دو این ها نیاز داریم.


May the new year bless you with health, wealth and happiness.

امیدوارم سال نو برای شما سلامتی، ثروت و شادی به همراه بیاورد.


May your teeth be white, your eyes be bright, and your capacity for love at its height. Happy New Year!

امیدوارم دندان هایت سفید، چشمانت روشن، ظرفیت تو برای عشق در بیشترین حد خود باشد. سال نو مبارک


We have many reasons to celebrate the New Year but the most important among all is to improve our lives, happy New Year.

ما دلایل زیادی دارین تا سال جدید را جشن بگیریم اما مهم ترین آن بهبود بخشیدن به زندگی هایمان است. سال نو مبارک


جملات ادبی و خاص در خصوص تبریک نوروز 1399

Let go of yesterday. Let today be a new beginning and be the best that you can, and you will get to where God wants you to be.

به دیروز اجازه بدهید برود. به امروز اجازه بدهید آغاز چیز های جدیدی باشد و بهترین چیزی باشد که در توان شما است و شما به جایی خواهی رسید که خدا می خواهد آن جا باشید.


We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

ما کتاب جدیدی را باز خواهیم کرد. برگ های آن ها خالی است. ما قصد داریم کلمات را خودمان در آن بنویسیم. این کتاب فرصت نام دارد و اولین بخش آن روز سال تحویل است.


The New Year symbolizes the ending of one year and the beginning of yet another. We celebrate this event, yet it is only a moment in time, like any other day. But it is also considered a time when new beginnings can happen

سال تو نمادی است برای پایان یک سال و شروع یک سال دیگر. ما این رویداد را جشن می گیریم در حالی که این تنها یک لحظه است مانند همه روز های دیگر اما همچنان به عنوان زمانی که چیز های جدید می توانند اتفاق بیفتد نیز در نظر گرفته می شود.


This cannot be the year of talking. Of wishing. Of wanting. This has to be the year, you get it done!

این نمی تواند یک سال برای حرف زدن، آرزو کردن و خواستن باشد. این سال باید سالی باشد که شما به همه این ها عمل می کنید.


A new year brings not only happiness; it makes us happy with a hope to a new beginning of our life. So, a new year is very special to everyone.

یک سال جدید تنها برای شادی نیست، این سال جدید ما را با آرزوی آغاز نو در زندگی مان شاد می کند. پس سال جدی برای هر شخصی بسیار خاص است.


We all get the exact same 365 days. The only difference is what we do with them

ما همه دقیقا 365 روز مشابه را می گیریم. تنها تفاوت در این است که ما با آن ها چه می کنیم.

End each year with a few good lessons and start the new one by showing that you have learnt the lessons of the past well.

پایان هر سال با درس های خوبی همراه است و آغاز سال جدید با نشان دادن این که شما درس هایی که از گذشته گرفته اید را خوب آموخته اید.

Happy New Year! Write it on your heart that every day is the best day in the year.

سال نو مبارک! این را روی قلبت بنویس که هر روز بهترین روز برای تو در این سال جدید است.


 ! You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Happy New Year

شما هرگز برای هدف گذاری های دیگر یا داشتن رویا های جدید خیلی پیر نیستید. سال نو مبارک


This is a new year. A new beginning. And things will change

این یک سال جدید است. یک آغاز جدید است و چیز ها تغییر خواهند کرد.


 ! When you look straight into my eyes, I melt. Please do that more often in New Year

هنگامی که تو مستقیم به چشمان من نگاه می کنی من ذوب می شوم. لطفا در سال جدید این کار را بیشتر از قبل تکرار کن.


از این مطلب نیز دیدن کنید :

متن انگلیسی درباره نوروز با معنی فارسی


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...