جملات انگلیسی درباره ساختن زندگی ! (4)

بدون تجربه که نمیشه زندگی رو ساخت! در ادامه مطلب و با بهترین جمله های انگلیسی راجع به زندگی همراه با ترجمه با ما همراه باشید!

A person who never made a mistake never tried anything new.

کسی که هرگز اشتباهی مرتکب نشده هرگز هم تلاش برای انجام دادن کار جدیدی انجام نداده است.


With the new day comes new strength and new thoughts.

هر روز تازه با خود انرژی و افکار تازه به ارمغان می آورد.


Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful:

a meaningful friend or a meaningful day.

دوستان جدید از دنیا میروند و دوستان تازه ای پدیدار میشوند. درست مثل روزها … روزهای قدیمی میروند و روزهای تازه فرا میرسند. چیزی که مهم است این است

که به آنها مفهوم ببخشیم: یک دوست پرمعنا و یک روز پر معنا.


Each friend represents a world in us, a world not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.

هر دوست، نمایانگر دنیایی در ماست، دنیایی که تا آنها نرسیده اند متولد نشده بوده و فقط با این ملاقات بوده که این تولد اتفاق افتاده است.


I’ve come to believe that all my past failure and frustration were actually laying the foundation for the understandings that have created the new level of

living I now enjoy.

به این باور رسیده ام که تمام شکست ها و ناامیدی های گذشته ام، برای ساختن پایه ای از درک بوده که باعث شود از زندگی امروزم لذت ببرم.


If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success.

اگر میخواهید موفق شوید باید بجای قدم برداشتن در راههای فرسوده ی موفقیت های قدیم باید مسیرهای جدیدی را امتحان کنید


Every year on your birthday, you get a chance to start new.

تولد هر سال شما شانس جدیدی برای شروع دوباره است.


A real decision is measured by the fact that you’ve taken a new action. If there’s no action, you haven’t truly decided.

سنجش تصمیم جدید بر این اساس است که شما شروع به عمل کرده باشید. اگر هنوز شروع به عمل نکرده اید یعنی تصمیمی هم نگرفته اید.


تونی رابینز

When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn’t work that way so I stole one and asked Him to forgive me.

وقتی من بچه بودم هر شب برای داشتن دوچرخه ای دعا میکردم. بعدها متوجه شدم که روش کار خدا اینگونه نیست. بنابراین دوچرخه ای دزدیدم و از خدا طلب

آمرزش کردم!

It takes a lot of courage to release the familiar and seemingly secure, to embrace the new. But there is no real security in what is no longer meaningful.

There is more security in the adventurous and exciting, for in movement there is life, and in change there is power.

برای رها کردن امنیت آنچه با آن آشنا هستیم و در آغوش گرفتن چیزهای تازه جرئت زیادی لازم است. اما واقعیت این است که در چیزی که دیگر معنایی ندارد،

امنیتی هم وجود ندارد. در ماجرا جویی و شگفتی ها امنیت بیشتری نهفته است. چرا که زندگی در حرکت معنا پیدا میکند و قدرت در تغییر.


سایر مطالب پیشنهادی و مرتبط :

متن انگلیسی درباره زندگی با ترجمه

متن انگلیسی راجع به زندگی (2)

متن انگلیسی درباره خوب زندگی کردن + ترجمه (3)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...