شعر زیبا درباره ی طبیعت

شعر درباره طبیعت که به بیان عناصر زیبای طبیعت و زندگی پرداخته است در قالب های شعری متفاوتی به چشم می خورد. این اشعار توصیفی بسیار زیبا دارند که هر کدام مفاهیم خاصی را به ذهن خواننده می رسانند. شاعران این نوع سروده ها را به صورت اشعار بلند و کوتاه در زیباترین شکل ممکن ارائه کرده اند.

شعر درباره طبیعت و زیبایی های بی نظیری که دارد در سروده های مختلف به چشم می خورد. این اشعار با زیبایی هرچه تمام تر دارای توصیفی دل انگیز از طبیعت زیبا هستند. شاعرانی که این نوع اشعار را سروده اند از زیبایی ها و عناصر طبیعت غفلت نکرده و آنها را با ذوق هرچه تمام تر ارائه نموده اند.

شعر درباره ی طبیعت

فلک ها یک اندر دگر بسته شد

بجنبید چون کار پیوسته شد


چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ

زمین شد به کردار روشن چراغ


ببالید کوه آبها بر دمید

سر رستنی سوی بالا کشید


زمین را بلندی نبد جایگاه

یکی مرکزی تیره بود و سیاه


ستاره برو بر شگفتی نمود

به خاک اندرون روشنایی فزود


همی بر شد آتش فرود آمد آب

همی گشت گرد زمین آفتاب


گیا رست با چند گونه درخت

به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت


ببالد ندارد جز این نیرویی

نپوید چو پیوندگان هر سویی


وزان پس چو جنبنده آمد پدید

همه رستنی زیر خویش آورید.


شعر درباره ی طبیعت

هنگام بهارست و جهان چون بت فرخار

خیز ای بت فرخار، بیار آن گل بی‌خار


آن گل که مر او را بتوان خورد به خوشی

وز خوردن آن روی شود چون گل بربار


آن گل که مر او را بود اشجار ده انگشت

و آمد شدنش باشد از اشجار به اشجار


تا ابر کند می ‌را با باران ممزوج

تا باد به می‌ درفکند مشک به خروار


آن قطره باران بین از ابر چکیده

گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار


آویخته چون ریشه دستارچه سبز

سیمین گرهی بر سر هر ریشه دستار


یا همچو زبرجد گون یک رشته سوزن

اندر سر هر سوزن یک لؤلؤ شهوار


آن قطره باران که فرو بارد شبگیر

بر طرف چمن بر دو رخ سرخ گل نار


گویی که مشاطه ز بر فرق عروسان

ماورد همی‌ریزد، باریک به مقدار


وان قطره باران سحرگاهی بنگر

بر طرف گل ناشکفیده بر سیار


همچون سرپستان عروسان پریروی

واندر سر پستان بر، شیر آمده هموار


وان قطره باران که چکد از بر لاله

گردد طرف لاله از آن باران بنگار


پنداری تبخاله خردک بدمیده‌ست

بر گرد عقیق دو لب دلبر عیار


وان قطره باران که برافتد به گل سرخ

چون اشک عروسیست برافتاده به رخسار


وان قطره باران که برافتد به سر خوید

چون قطره سیمابست افتاده به زنگار


وان قطره باران که برافتد به گل زرد

گویی که چکیده‌ست مل زرد به دینار


وان قطره باران که چکد بر گل خیری

چون قطره می‌بر لب معشوقه میخوار


وان قطره باران که برافتد به سمنبرگ

چون نقطه سفیداب بود از بر طومار


وان قطره باران ز بر لاله احمر

همچون شرر مرده فراز علم نار


وان قطره باران ز بر سوسن کوهی

گویی که ثریاست برین گنبد دوار


بر برگ گل نسرین آن قطره دیگر

چون قطره خوی بر ز نخ لعبت فرخار


آن دایره‌ها بنگر اندر شمر آب

هر گه که در آن آب چکد قطره امطار


چون مرکز پرگار شود قطره باران

وان دایره آب بسان خط پرگار


مرکز نشود دایره وان قطره باران

صد دایره در دایره گردد به یکی بار


آن دایره پرگار از آنجای نجنبد

وین دایره از جنبش صعب آرد رفتار


هر گه که از آن دایره انگیزد باران

از باد درو چین و شکن خیزد و زنار


شعر درباره طبیعت زیبا در قالب شعر نو

آب را گل نکنیم
در فرودست انگار کفتری می خورد آب
یا که در بشه ای دور سیره ای پر می شوید
یا در آبادی کوزه ای پر می گردد
آب را گل نکنیم
شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی

شعر طبیعت با نگاهی زیبا به عناصر آن در قالب شعر نو از زبان شاعران معاصر که می تواند هر خواننده ای را خود جذب کند.

هوا آرام
شب خاموش
راه آسمان ها باز

خيالم
چون کبوترهاي وحشي مي کند پرواز
رود آنجا
که مي بافند کولي هاي جادو، گيسوي شب را

تنم را
از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت
برايت شعر خواهم خواند
برايم شعر خواهي خواند

تبسم هاي شيرين تورا با بوسه خواهم چيد
وگر بختم کند ياري
در آغوش تو
اي افسوس
سياهي تار مي بندد
چراغ ماه
لرزان از نسيم سرد پاييز است

هوا آرام
شب خاموش
راه آسمان ها باز
زمان
در بستر شب خواب و بيدار است

پیشنهاد جدید : 

متن انگلیسی درباره ی طبیعت با ترجمه فارسی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...