رابطه زنانشویی متولدین بهمن با سایر ماه ها

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین فروردین

پیوند زنانشویی میان این دو می تواند قرین نیکبختی و سعادت شود . البته مشروط بر آنکه هیچ یک از آن دو سعی نکند بر دیگری تسلط پیدا کند. زیرا متولدین بهمن نیز مانند متولدین فروردین ماه کمی روحیه سلطه طلبانه دارند و نمی توانند برتری و تفوق کسی را بر خود بپذیرند. بنابراین هر دو باید با وقوف بر این خصلت خود کمی خویشتنداری کرده و بر پایه مساوات با یکدیگر رفتار کنند . هر دو آنها روحیه ای استقلال طلب و آزادیخواه دارند و با هر گونه قید و بند و محدودیت مخالف هستند و از این لحاظ نیز با یکدیگر اتفاق نظر خواهند داشت.

متولدین فروردین توجه بشتری به مسایل دنیوی و مادی دارند و به روابط جسمی اهمیت بیشتری می دهند ولی متولدین بهمن روحیه ای آرمان طلب و بشر دوستانه دارند و برای روابط معنوی و انسانی میان انسانها اهمیت بیشتری قائل هستند . ولی علیرغم این تفاوت در نگرش ، به یکدیگر احترام گذاشته و با تفاهم و درک متقابل با یکدیگر برخورد کرده و از هر گونه تنش دوری می جویند . چرا که هر دو از یک احساس مسئولیت خوب برخوردار هستند که مانع از بی اعتنایی به خواسته های یکدیگر می شود و رابطه ای گرم و صمیمانه را برای آنها به ارمغان می آورد.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین اردیبهشت

متولدین بهمن افرادی کنجکاو ، عدالتجو ، آزادیخواه و بشر دوست هستند در حالی که متولدین اردیبهشت سرشان در لاک خودشان است و عمدتا محافظه کار هستند . از این لحاظ ممکن است زیاد با هم تفاهم نداشته باشند و طرز فکرهای متفاوت آن ها باعث دردسر شود . متولد بهمن ذاتا فردی اجتماعی و اهل معاشرت است و بسیار رفیق دوست است و همه جا به کمک و یاری دیگران می شتابد . در صورتی که متولد اردیبهشت خواهان یک زندگی آرام و بی دغدغه و هیاهوست و در محیط خانه احساس امنیت و آرامش بیشتری می کند. بنابراین از این لحاظ نیز با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند و باید یکدیگر را بکنند اگر چه با انعطاف پذیری بیشتر قادرند به تفاهم برسند.

متولد بهمن فردی آرمانگرا و ایده آلیست است و افکاری فیلسوف منشانه و بشر دوستانه دارد ولی متولد اردیبهشت بیشتر اهل عمل است و بنابراین آنها در کنار یکدیگر در اتحاد با هم به تکامل می رسند و کامل می شوند. ولی اگر با هم به مصالحه و ساش نرسند و هر کدام ساز خود را کوک کند آنگاه هیچ کدام به نتیجه مطلوب خود نمی رسند.

بنابراین به طور کلی متولد اردیبهشتی با متولد بهمن در اکثر زمینه ها با هم اختلاف سلیقه دارند و اگر هر کدام بر حرف و خواسته خود پافشاری کند دائم با هم جدال خواهند داشت . اما چنانچه از در صلح و آشتی و تفاهم درآیند بدون شک همدیگر را کامل می کنند و در اتحاد با یکدیگر قویتر شده و زندگی آنها مسیر مشخصی یافته و به نیکبختی و سعادت می رسند.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین خرداد

متولدین بهمن خصائل انسانی بسیار والایی درند و آماده کمک و یاری به دیگران هستند. روحیه اجتماعی و برونگرایانه آن ها باعث می شود تا با متولدین خرداد که آن ها هم بسیار معاشتری و خونگرم هستند به خوبی کنار بیایند و رابطه ای گرم و صمیمی با هم داشته باشند. از همین رو متولدین خرداد بهترین همسر را می توانند از میان متولدین بهمن بجویند.

متولدین بهمن از لحاظ شور و حرارت جنسی شاید زیاد با متولدین خرداد هماهنگ نباشند ولی چون از لحاظ عاطفی خیلی خوب با هم جور هستند زندگی هیجان انگیز و پرطراوت و شادابی را با هم خواهند داشت که به خوبی می تواند جبران کمبودهای احتمالی دیگر را بکند.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین تیر

متولد بهمن مهارت چندانی در ابراز علاقه ندارد و بلد نیست اظهار محبت کند. سیاره حاکم بر او اورانوس و عنصر وجودی او باد است و شاید از همین روست که همچون باد بی ثباتی هایی در رفتار وی مشاهده می شود . در صورتی که متولد تیر خواهان یک رابطه پر شور و حرارت عاطفی است و شاید از این لحاظ با هم هماهنگ نباشند. برای متولد بهمن عشق جسمانی اهمیت بیشتری از عشق روانی و عاطفی دارد . و به همین علت روابط جسمانی میان این دو پر جاذبه و کشش است و از این لحاظ بکدیگر را به خوبی ارضا می کنند. متولد بهمن اصلا دوست ندارد دست و پایش را ببندند و او را اسیر کنند. او طالب آزادی و استقلال خودش است ولی متولد تیر دارای حس مالکیت و پر قدرتی است و دوست دارد بر همسرش برتری و سلطه داشته باشد به هر حال این دو می توانند با از خودگذشتگی و تفاهم یکدیگر به زندگی خود سر و سامان بخشند و در کنار یکدیگر با آرامش زندگی کنند.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین مرداد

متولدین بهمن در ابراز احساسات کمی خساست به خرج می دهند و این با روحیه عاق پیشه و رمانتیک متولدین مرداد چندان جور در نمی آید . اما متولدین بهمن همانند متولدین مرداد ، اجتماعی و اهل معاشرت با دیگران هستند و شاید در این زمینه گوی سبقت را از آنها بربایند . هر دو آنها آرامنگرا و ایده آلیست هستند و خیالات بزرگی در سر دارند و از این بابت هیچ تضادی با یکدیگر ندارند. از جهت روابط جسمانی نیز به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند و مشکلی ندارند . بنابراین پیوند زنانشویی میان متولدین مرداد با متولدین بهمن ، پیوندی مناسب و شابسته است و اگر طرفین در مقابل نقاط ضعف یکدیکر کمی از خودگذشتگی و خویشتن داری نشان دهند قرین سعادت خواهد بود.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین شهریور

متولد بهمن فطتا موجودی اجتماعی است و بی شمار دوست و رفیق دارد ولی به راحتی عواطف خود را بروز نمی دهد. او بسیار خیال پرواز و آرمانگرا است و این مقدار بیش از آن حد تحمل شهریوری است و در این مورد ممکن است کمی ناسازگاری وجود داشته باشد . یعنی متولد شهریور زمینی و خاکی است در صورتی که متولد بهمن خیالی و رویاپرور.

متولد بهمن کمی خودخواه و مغرور است و انتقادناپذیر به نظر می رسد . بنابراین متولد شهریور باید مراقب لحن انتقادگرانه خود باشد وگرنه در زندگی آنها ایجاد کشمکش و دردسر می کند.

از نظر روابط جسمانی مشکلی ندارند و یکدیگر را ارضا می کنند . همچنین هر دو دلسوز و همدرد همدیگر خواهند بود. به طور کلی آنها نقطه نظرات مشابهی دارند و خوب همدیگر را درک می کنند. به همین علت با کمی گذشت و بردباری به خوبی می توانند زندگی آرام و دلپذیری را برای هم به وجود آورند.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین مهر 

متولد بهمن اجتماعی و اهل معاشرت است و دوستان زیادی در اطراف او حلقه زده اند . او بسیار آرمانگرا و رویاپرور است و از این لحاظ ممکن است با متولدین مهر چندان سازگار نباشد.متولد بهمن ممکن است خودخواه و مغرور باشد و اصلا دوست ندارد به او انتقادی شود و مورد ایراد قرار گیرد. و از این نظر نیز ممکن است انتقادها و عیبجویی های متولد مهر باعث رنجش او شود. ولی علیرغم اختلاف نظرهایی که ممکن است از برخی لحاظ با یکدیگر داشته باشند متولدین مهر بهترین همسران را می توانند از میان متولدین بهمن برای خود پیدا کنند . زیرا رابطه عاطفی میان این دو بسیار قوی و پرشور و حرارت است و افقهای فکری این دو خیلی با هم اشتراک دارد و زوج خوبی خواهند بود.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین آبان

متولدین بهمن تمایل چندانی به ابراز احساسات و عواطف خود ندارند و کمی خویشتنداری می کنند. در صورتی که متولد آبان از احساسات پرقدرتی برخوردار است و خواهان یک رابطه شاداب و پرنشاط است . متولد آبان تا اندازه ای سلطه جو است و خواهان کسب برتری بر همسر خود است و چون متولد بهمن نیز کمی خودخواه و مغرور است زیر با چنین سلطه ای نمی رود و ممکن است از این نظر با هم اختلاف پیدا کنند.

متولد آبان کمی بدخلق و بداخلاق است و خیلی زود از کوره در می رود، متولد بهمن نیز زبان تند و تیزی دارد و گاهی نیش زبان می زند. از این لحاظ نیز ممکن است گهکاه یکدیگر را رنج دهند و موجب آزار و اذیت یکدیگر شوند.بدین ترتیب رابطه زنانشویی آنها چندان همگون و سازگار به نظر نمی رسد . اما با همه این ها ، اگر به طور جدی خواهان ادامه چنین رابطه ای باشند می توانند با کمی گذشت ، مدارا، صبر و بردباری موارد اختلاف خود را حل و فصل کرده و با احترام به خواسته های یکدیگر زندگی آرام و سعادتباری را ایجاد کنند.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین آذر

پیوند میان این دو یکی از موفق ترین پیوندهای زنانشویی خواهد بود. زیرا هر دو آنها دید خوشبینانه ای به زندگی دارند و با نظر مثبت به هر چیز می نگرند . هر دو از هیجان و جنب و جوش و تحرک خوششان می آید و در عین حال به دنبال ار تباط معنوی و فکری با یکدیگر هستند. متولدین آذر و بهمن هر دو دارای صداقت و یکرنگی خاصی بوده و از احساسات و عواطفی قوی برخورداند که موجب تحکم پیوندشان می شود. متولد آذر آن آزادی و استقلالی را که بدان نیاز دارد به دست می آورد. تنها عاملی که ممکن است باعث بروز اختلاف بین آنها شود خودرایی و یکدندگی آنهاست که آن نیز با درایت و خردمندی آنها ضعیف می شود و از بین می رود.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین دی

این دو از نظر شخصیت با یکدیگر بسیار متفاوت هستندو مثلا متولد دی تا حدودی محتاط و محافظه کار است و بر خلاف متولد بهمن که زیاد به زندگی دل نمی بندد و خود را درگیر آن نمی کنند نسبت به مسائل زندگی خود جدی و سختگیر است. ظاهرا ممکن است ظاهرا بین آن ها علاقه و شور و هیجان وجود نداشته باشد ولی موضوع امیدوار کننده در رابطه زنانشویی این دو آن است که هر دو از حس نوع دوستی خوبی برخوردارند و در مورد نقاط ضعف یکدیگر مدارا می کنند و در اکثر اوقات به همدیگر یاری می رسانند و همدرد هم هستند. همین موضوع باعث می شود از یکدیگر فاصله نگیرند و بعد از مدتی به همدیگر عادت کنند و زندگی زنانشویی سعادتمندی داشته باشند

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین بهمن

متولد بهمن از سرشت و ماهیتی معنوی برخوردار است و به مادیات اهمیت چندانی نمی دهد . بنابراین احتمال ازدواج میان دو نفر که متولد بهمن هستند بیش از سایر زوج های متولد شده در یک ماه است چون این دو به کمک عقل و منطق خود می توانند عواطف و احساسات خویش را کنترل کرده و یکدیگر را بهتر درک کنند . آن ها در کنار یکدیگر می توانند آمال و آرزوهای بلندپروازانه خود را دنبال کند و به آزادی یکدیگر احترام بگذارند . خلاصه این پیوند به احتمال زیاد به سعادت و نیکبختی می رسد.

رابطه زنانشویی متولدین بهمن با متولدین اسفند

متولد بهمن فردی روشنفکر و اهل منطق و فکر است در صورتی که متولد اسفند بیشتر احساساتی و عاطفی است . از این نظر آن ها در کنار یکدیگر می توانند همدیگر را کامل کنند و به تعادل برسند. آن ها هر دو افرادی آرمانگرا هستند و از یک حس نوعدوستی قوی برخوردارند و می توانند در فراز و نشیب زندگی یار و همدرد هم باشند . البته درست است که گاهی اوقات متولد اسفند از رفتار تکبر آمیز و عالمانه متولد بمهن خشمگین می شود یا رفتار بیش از حد احساسی متولد اسفند باعث رنجش و دلخوری متولد بهمن جدی می شود اما هر دو آن ها از حس همدری و دلسوزی برخوردارند و به اتکای آن می توانند پیوند خود را تحکیم بخشند و زندگی سعادتباری داشته باشند.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...