رابطه زنانشویی متولدین آذر با سایر ماه ها

رابطه زنانشویی متولدین آذر با سایر ماه ها

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین فروردین

متولدین فروردین بهترین انتخاب را می توانند از میان متولدین آذر ماه داشته باشند چون اخلاق و روحیه آنها با هم سازگاری خوبی دارد و عاری از هر گونه تنش و تضاد است . متولدین آذر ماه آدمهایی خوشبین ، جسور ، بی پروا و گاهی بسیار دلیر و بی پروا هستند و علاقه زیادی به تحرک و جنبش و ورزش دارند.آنها روحیه ای ماجراجویانه دارند و اهل سفر هستند و از همین لحاظ می توانند با روحیه خونگرم و اجتماعی متولدین فروردین  تطابق و هماهنگی داشته باشند. از لحاظ جسمانی نیز برای یکدیگر جذابیت داشته و به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند. متولد آذر از یکجا ماندن دچار کسالت می شود و همواره خواهان آزادی عمل است تا روح تنوع طلب خود را تعادل بخشد. از این نظر متولد فروردین باید مراقب باشد که زیاد بر او سخت نگیرد و او را در تنگنا و محدودیت قرار ندهد. متولد آذر ماه همچنین روحیه ای حساس و زودرنج دارد و زیاد دوست ندارد از کسی فرمان بشنود بنابراین در این مورد هم متولد فروردین باید دست به عصا حرکت کند و محتاط باشد . در بقیه موارد آنها خیلی خوب با هم تفاهم دارند و می توانند در کنار یکدیگر زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین اردیبهشت

متولدین آذر افرادی خوشبین ، جسور ، بی پروا ، و نیازمند آزادی هستند که تحمل یک جا ماندن و سکون را ندارند و اشتیاق و میل فراوانی به سفر دارند. در صورتی که متولدین اردیبهشت خواهان یک زندگی ثابت و یکنواخت هستند و دوست دارند در یک جا بمانند . بنابراین در این مورد ممکن است زیاد با هم تفاهم نداشته باشند و کمی دچار درسر شوند مگر آن که هر کدام به سهم خود کمی کوتاه بیایند تا به تعادل برسند.

از نظر روابط جسمانی تقریبا با هم هماهنگ و سازگار هستند و یکدیگر را ارضا می کنند. ولی متولد آذر کمی در رفتار و گفتار خود بی ملاحظه و رک گو است ، البته این کار را به دور از هر گونه موذیگری و بدجنسی انجام می دهد و قصدش آزار طرف مقابل نیست ، و ممکن است متولد اردیبهشتی را در پاره ای از موارد ناراحت  عصبی کند . اما متولد آذر چون موجودی همدرد و دلجو و دلسوز است ، بدون شک اگر با صراحت لهجه خود موجب جریحه دار شدن احساس همسر خود شود به زودی از او دلجویی میکند.

متولد آذر در زندگی وقتی که به کسی دل می بندد خیلی متکی به او می شود و این وابستگی همان چیزی است که متولدین اردیبهشتی خواهان آن هستند . ولی آنها باید سعی کنند از این نقطه ضعف متولدین آذر سوء استفاده نکنند و بیش از حد بر آنها سلطه جویی نکنند.

رابطه زنانشویی متولدین آذر ماه با متولدین خرداد

متولد آذر همچون کماندار، خدای اسطوره ای یونان ، همه وقت در جنبش و حرکت است و اشتیاق بسیار به سفر دارد . بنابراین از این لحاظ به خوبی با متولد خرداد هماهنگ و سازگار است . آنها هر دو آدمهایی پرشور و حرارت و ماجراجو هستند و زندگی توام با هیجانات بسیار را طی می کنند.

متولد آذر گهگاهی کمی با بی پروایی و بی ملاحظگی حرف می زند و این ممکن است در برخی موارد متولد خردادی را رنجیده خاطر کند ولی در مجموع آن ها با کمی صبر و خویشتنداری می توانند بر مشکلات فائق آمده و زندگی توام با سعادتی را داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین تیر

این دو از نظر خلق و خو سازگاری چندانی با هم ندارند یعنی متولد آذر فردی اجتماعی و اهل سفر و گردش است در صورتی که متولد تیر کمی درونگرا و متمایل به خانواده است . اما از لحاظ روابط جسمانی با هم سازگار هستند. متولد آذر همانند متولد تیر احساساتی و صمیمی و خونگرم است و بنابراین در امور عاطفی به خوبی می توانند همدیگر را ارضا کرده و به توافق و آرامش دست یابند . البته متولد آذر خیلی رک و راست است و اصلا اهل دروغ و ریا نیست و همین صراحت لهجه ممکن است گاهی اواقات زبانش را تلخ کند و موجب رنجش متولد تیر شود.

اما به هر حال پیوند زنانشویی این دو با یکدیگر خوش یمن است و قرین نیکبختی و سعادت خواهد بود به شرط آن که هر دو کمی خویشتن داری و صبر از خود نشان دهند.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین مرداد

متولد آذر سرشار از حرکت و جنبش و هیجان است و در زندگی به دنبال تنوع می باشد و این شاید زیاد به روحیه متولد مرداد سازگار نباشد . البته او نیز خواهان هیجان و شور و اشتیاق است ولی به آن میزانی که متولدین آذر خواهان آن هستند. متولد مرداد خواهان کسب برتری و سلطه است و به ریاست علاقه دارد . اما متولد آذر خواهان آزادی و استقلال عمل است و نمی خواهد در زندگی زنانشویی آن استقلال فردی خود را از دست دهد. بنابراین در این مورد متولد مردادی باید کمی از حس برتری جویی خود کاهش دهد و آن را تا حدی کنترل کند.

متولد آذر کمی دمدمی مزاج و تنوع طلب است و اهل رفت و آمد با دیگران است و در موقع سخن گفتن رک و بی پرده حرف می زند و گاهی اوقات غرور متولد مرداد را جریحه دار می کند. بنابراین او نیز باید مراقب زبان خود باشد . به طور کلی رابطه متولدین مرداد با متولدین آذر هماهنگ و سازگار است و اگر با کمی گذشت و صبر و تحمل با هم روبرو شوند زندگی خوبی خواهند داشت.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین شهریور

متولد آذر کمی دمدمی مزاج و در روابط خود خواهان آزادی و استقلال عمل است و این برای متولد شهریور که مسئول و وظیفه شناس است و طبق برنامه زندگی می کند چندان قابل قبول نیست.متولد آذر خیلی رفیق باز است و روابطش با دیگران حد و مرزی ندارد اگر کسی مانع آزادی رفت و آمدهای او شود ناراحت و عصبی می شود . در نتیجه عیب جویی های متولد شهریور در این جا ممکن است دردسرهایی را به وجود بیاورد .

اما در حالت کلی به مرور زمان این دو همدیگر را بهتر پیدا خواهند کرد و با فراز و نشیب های روحیات یکدیگر بیشتر آشنا می شوند و چون هر دو از انعطاف پذیری خوبی برخوردارند می توانند با هم کنار بیایند . به شرط آن که از خود گذشتگی ، مدارا، درک حق و حقوق یکدیگر را فراموش نکنند.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین مهر

متولدین آذر خیلی پرجنب و جوش هستند و روحیه شاد و سرزنده ای دارند. متولدین مهر نیز رفتاری متعادل و سنجیده و منطقی دارند و در نتیجه این دو به خوبی می توانند مکمل هم باشند و در کنار یکدیگر زوج کاملی را تشکیل دهند. آنها هر دو موجوداتی مهربان ، صمیمی ، درست کردار ، صادق و وظیفه شناس هستند و با حس اعتماد به یکدیگر قادرند رابطه زنانشویی خود را روز به روز مستحکم تر کنند. البته متولد مهر گاهی اوقات حالتی خشن و جدی به خود میگیرد و بدش نمی آید تحکم کند که باید بر این وسوسه خود مهار بزند و با حس عدالتجویی و مساوات که در وجودش موج می زند مسیر عدل و انصاف را در پیش بگیرد.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین آبان

متولد آذر پرشور و حال و اجتماعی است و ممکن است با روابط گسترده خود باعث برانگیختگی حس حسادت در متولد آبان شود. متولد آذر طالب استقلال فردی است و دوست ندارد آزادیش به هیچ وجه محدود و مقید شود.متولد آذر زندگی را زیاد سخت نمی گیرد و کمی تن آسا و راحت طلب است در صورتی که متولد آبان فعال و پرتکاپوست و با جدیت بسیار به دنبال موفقیت و رفاه است . متولد آذر گاهی اوقات کم طاقت می شود و نمی تواند قیافه عبوس و خشک متولد ابان را تحمل کند و ممکن است دچار افسردگی و نومیدی شود.

متولد ابان طبیعت صلحجویی دارد و صبور و بردبار است و ظرفیت آن را دارد که تا حدودی سلطه متولد آذر را بپذیرد . ولی متولد آذر نیز باید محتاط باشد و از این امر سوء استفاده نکند. به طور کلی این دو با کمی گذشت و صبر و بردباری و درایت می توانند به زندگی خود طراوت و شادابی ببخشند و از آن لذت ببرند.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین آذر

ازدواج این دو با هم می تواند بسیار مطلوب و توام با سعادت و خوشبختی باشد . آنها در عین حال که از شور و احساس زیادی برخوردارند ولی نیاز مشترکی نیز به گفتگو و مصاحبت فکری دارند. این پیوند نیز مثل دیگر ازدواجهای ماههای مشابه با یکدیگر ، می تواند خصوصیات مثبت و منفی زن و شوهر متولد آذر را تشدید و برجسته کند . مثلا این افراد  کمی روحیه ریاست مابانه دارند و دوست دارند به دیگران امر و نهی کنند.به همین علت ممکن است از این نظر بین آنها مشکلاتی بروز کند. یا این که متولدین آذر معمولا رک گو هستند و همه چیز را با صراحت بیان می کنند . گاهی اوقات هم در مواقع عصبانیت زبان به ملامت می گشاید و ممکن است زخم زبان بزند. و چون زن و شوهر متولد آذر دارای چنین خصوصیتی هستند این موضوع نیز ممکن است باعث بروز مشکلاتی در میان آنها شود . ولی در مجموع چون هر دو آنها آدمهایی با هوش و منصف و دادگر هستند به خوبی می توانند از عهده مشکلات برآمده و روی هم رفته ازدواج موفقی داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین دی

متولدین آذر شخصیت هایی نسبتا متفاوت دارند مثلا متولد آذر موجودی آسانگیر و راحت است و هیچ چیز را چندان جدی نمی گیرد . در صورتی که متولد دی دیدگاهی جدی و سختگیرانه به زندگی دارد . یا متولد دی آدمی ساکت و آرام و گوشه گیر است در حالی که متولد آذر پر شر و شور بوده و آزادی طلب و اهل معاشرت با دیگران است. ولی در هر حال چون هر دوی آنها افرادی عاقل و خردمند هستند احتمالا می توانند با هم کنار بیایند و به خواسته ها و عقاید یکدیگر احترام بگذارند. متولد دی باید کمی از سختگیریها و خودخواهی های خود کم کند و به متولد آذر ازادی عمل بیشتری بدهد تا این ازدواج و پیوند قرین سعادت و خوشی باشد.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین بهمن

پیوند میان این دو یکی از موفقترین پیوندهای زنانشویی خواهد بود. زیرا هر دو آنها دید خوشبینانه ای به زندگی دارند و با نظر مثبت به هر چیز می نگرند . هر دو از هیجان و جنب و جوش و تحرک خوششان می آید و در عین حال به دنبال ارتباط معنوی و فکری با یکدیگر هستند. متولدین آذر و بهمن هر دو دارای صداقت و یکرنگی خاصی بوده و از احساسات و عواطفی قوی برخوردارند که موجب تحکم پیوندشان می شود. متولد آذر آن آزادی و استقلالی را که بدان نیاز دارد به دست می آورد. تنها عواملی که ممکن است باعث بروز اختلاف بین آن ها شود خودرایی و یکدندگی آنهاست که آن نیز با درایت و خردمندی آن ها ضعیف می شود و از بین می رود.

رابطه زنانشویی متولدین آذر با متولدین اسفند

متولدین اسفند کمی پرتوقع هستند و این خصوصیت ممکن است تا اندازه ای آزادی و استقلال آذر را محدود کند و مشکلاتی فراهم کند. زبان تند و تیز و توام با طعنه و کنایه متولد آذر ممکن است گهگاه باعث رنجش متولد اسفند شود. اما متولدین اسفند آدمهایی احساسی و پر عاطفه هستند و از همین نظر می توانند متولد آذر را به خود جلب کنند . به طور کلی این پیوند زنانشویی به شرطی می تواند قرین سعادت باشد که متولد آذر کمی از لجبازی و خودرایی خود دست بردارد و متولد اسفند نیز روحیه اجتماعی وی را در نظر بگیرد و کمی انعطاف پذیر باشد.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...