عوامل موثر بر سازگاری زندگی زنانشویی

سازگاری رضایت بخش فرد با موقعیت های اجتماعی عمده زندگی ، به طور مستیم با میزان ارضای همه نیازهای اساسی مرتبط است . نیازها و ارضای آنها به خصوص به ادراک افراد بستگی دارد که با توجه به سن ، جنس ، استعدادهای ارثی ، فرهنگ ، طبقه اجتماعی ، شغل ، محل جغرافیایی ، تعلیم و تربیت ، تجارب و سازگاری های زندگی اشخاص دیگر در محیط فرد تغییر پیدا می کند . 

حال به عوامل موثر بر سازگاری زندگی زنانشویی به اختصار اشاره می کنیم :

1- شخصیت فرد

2- ادارک فرد از مشکل 

3- شدت مشکل و مسئله

4- حمایت های اجتماعی

5- راه های ممکن برای رسیدن به هدف

6- توانایی و استعداد برای مراقبت از سلامت فرد

7- درک فرد از موقعیت خود

8- روش زندگی و نوع شخصیت فرد

9- نگرش ها و فعالیتهای محیطی موثر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...