بر چهره پر نور مهدی صلوات ، بر جان و دل صبور مهدی صلوات تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

سرما خوردگی خر است

سرما خوردگی خر است

میدونی واقعا موندم چرا هنوز مهر شرو نشده من سرما خوردم اولش اینجوری شدم بعدش چی قراره بشم ،فقط در کل حالم خیلی بده تو روح هر چی سرما خوردگی امروز داغون شدم ینی آق...