توجه : مدت زمان پاسخگویی به نظرات ثبت شده در توپ تاپ، حداقل 24 ساعت می باشد.

سرما خوردگی خر است

سرما خوردگی خر است

میدونی واقعا موندم چرا هنوز مهر شرو نشده من سرما خوردم اولش اینجوری شدم بعدش چی قراره بشم ،فقط در کل حالم خیلی بده تو روح هر چی سرما خوردگی امروز داغون شدم ینی آق...