بر چهره پر نور مهدی صلوات ، بر جان و دل صبور مهدی صلوات تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

عکس نوشته ازت متنفرم

عکس نوشته ازت متنفرم

عکس نوشته ازت متنفرم|عکس متن دار ازت متنفرم عشقم|عکس نوشته شده ازت متنفرم دروغگو|تصویر نوشته های ازت متنفرم لعتنی|ازت متنفرم لعنتی|عکس نوشته ازت  متنفرم خائن پست|عکس نوشته ازت متنفرم کصافت و لعنتی|عکس نوشته ازت متنفرم خیانتکار رذل|عکس هایی با موضوع ازت...