بر چهره پر نور مهدی صلوات ، بر جان و دل صبور مهدی صلوات تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

تعبیر خواب آلت تناسلی (2)

تعبیر خواب آلت تناسلی (2)

تعبیر خواب آلت تناسلی هم نشان دهنده ضعف است و هم قدرت! تعبیر خواب آلت تناسلی از چند جنبه قابل بررسی است. از طرف دیگر اینکه بیننده خواب خانم باشد یا آقا نیز در تعبیر خواب بیننده تاثیر بسیاری می تواند داشته باشد. به عنوان مثال در برخی از منابع چنین ذکر ش...