تعبیر خواب خوردن تخمه هندوانه

تخمه هندوانه در خواب غم است به خصوص اگر به دهان شیرین مزه بیاید و سرخ رنگ باشد ابراهیم کرمانی میگوید خوردن هندوانه در خواب دلالت بر رنج ناامیدی و گرفتاری است تخمه های هندوانه غم و غصه های اندک است اگر در خواب دیدید که از مزرعه ای در حال برداشت هندوانه هستید و بعد از چیدن کسی هدیه داده اید شما برای دیگران دردسر ایجاد می کنید یا او را در ناراحتی های خود شرکت می دهید.

تعبیر خواب خوردن تخم هندوانه به روایت آنلی بیتون

علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است .

میل کردن هندوانه و یا تخمه های ان همراه با کسی که مرده است نشانه هجوم نا امیدیهای رنج آور است .

شکستن تخم هندوانه و تعارف ان به دوست  بیانگر آن است که موضوعی موجب خشم و عصبانیت شما می‏گردد.

شیخ طوسی میگوید اگر در خواب دیدی که تخمه های هندوانه و یا خود هندوانه را با چاقو میبری و بعد تکه های ان را میان افراد نیازمند و یا همسایگان چخش میکنی نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد .

اگر دیدی تخمه های هندوانه را از مغازه خریداری میکنی و ان ها را خودت نمیخوری و برای همسر و یا اهل منزل می اوری  نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد .

ادوارد میگوید اصراف مردن و یا دور ریختن تخمه های هندوانه و یا فاسد و خراب شدنش نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...