تعبیر خواب پاره شدن قرآن

چند عزیز هفته پیش پرسیده بودند تعبیر خواب پاره کردن و یا پاره شدن قران چیست؟این مطلب از توپ تاپ هم اختصاص پیدا میکند برای تعبیر این خواب که نظر چند معبر در همین مورد را برسی خواهیم کرد

فرقی ندارد که شما در خوابتان عمدی و یا غیر عمدی قران و کلام خدا را پاره کرده باشید در هر دوصورت معنای خوبی ندارد و میتواند نشان دهنده بی برکت شدن رزق و یا درامد؛ناسپاس شدن در برابر نعمت های خدواند و یا گفتن کفر ابن سیرین گفته است اگر کسی خواب ببیند که قران را در جمع عده ای از مردم پاره میکند خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند و یا اینکه بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد اگر دیدی در در جمع خانواده دست به چنین کاری زدی از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند. 

تعبیر خواب پاره کردن قران،امام جعفر صادق

دیدن چنین خوابی در خواب چهار وجه دارد:

۱. مال حرام

۲. عیش و زندگی دنیا

۳. خزانه و انبار

۴. شروع در حرام

 اگر ببیند قرانی پاره شده را می بیند مال خود را خرج می‌کند.

ـ اگر ببیند با دوست و یا به پیشنهاد رفیقان خودش چنین کاری را کرد گرفتار گرد آوری مال می‌شود.

ـ اگر ببیند ورق های قران را تا میکند و یا خط خطی میکند مال دیگران را به زور می‌گیرد.

ـ اگر ببیند قران را به سخره میگیرد و میخندد بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت

اگر دیدی در ازای گرفتن مبلغی حاضر شدی تا قران را پاره کنی در گرد آوری مال و ثروت حریص است و حرصش روی در فزونی دارد و نمی‌خواهد از مالش چیزی را خرج کند.

همچنین در زمینه تعبیر خواب قرآن پاره یا دیدن پاره بودن آن جمعی از معبران به این نتیجه رسیده اند که همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می‌آزارد و دیدگان را تاریک و احیاناً اشک‌آلود و کام را تلخ می‌کند. 

 

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...