تعبیر خواب شیر دوشیدن از خود

تعدادی از خواب ها مقداری عجیب هستند و اما دارای تعبیر مثلا دوشیدن شیر از خود چه تعبیر و معنی دارد که اتفاقا درباره همین موضوع امروز نظراتی را برسی خواهیم کرد

اگر کسی خواب ببیند که شیر خودش را می دوشد دلیل بر سه وجه است

اول: پادشاه. دوم: مردی دلیر. سوم: دشمن قوی.

خواب دیدم که شیر خودم را میدوشیدم و از آن میل کردم سینه هایم پر شیر بود و از این اتفاق خودم هم تعجب میکرد تعبیرش چیه:دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند.

اگر شیرت را دوشیدی و به بیرون ریختی دلیل است از پادشاه خواری بیند.

سوال: خواب دیدم که با دودستم روی سینه هایم فشار میدهم و از آن شیر زیادی خارج میشود و بعد داخل لیوان میریزم و از ان مینوشم

پاسخ: نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است  ولی شیر زیاد اگر در خواب ببینید که به طور غیر معمول می خورید یا انباشته می کنید خوب نیست

تعبیر خواب شیر دوشیدن از خود: ابراهیم کرمانی گفته است این رویا دارای این معانی است اول: میراث. دوم: غنیمت. سوم: معلم. چهارم: روزی فراخ. پنجم: قران آموختن.

اگر دختر و یا زنی متاهل باشد و از پستان خودش شیر بدوشد روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر ببیند که می خورد صاحب دختر می شود.

اگر دختران مجرد ببینند  نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود.

 اگر مردی ببیند که شیر دارد و شیر میدوشد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد

که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند.

شیر جاری شده از سینه در خواب دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد.

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...