تعبیر خواب شیر دوشیدن از خود

تعدادی از خواب ها مقداری عجیب هستند و اما دارای تعبیر مثلا دوشیدن شیر از خود چه تعبیر و معنی دارد که اتفاقا درباره همین موضوع امروز نظراتی را برسی خواهیم کرد

اگر کسی خواب ببیند که شیر خودش را می دوشد دلیل بر سه وجه است

اول: پادشاه. دوم: مردی دلیر. سوم: دشمن قوی.

خواب دیدم که شیر خودم را میدوشیدم و از آن میل کردم سینه هایم پر شیر بود و از این اتفاق خودم هم تعجب میکرد تعبیرش چیه:دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند.

اگر شیرت را دوشیدی و به بیرون ریختی دلیل است از پادشاه خواری بیند.

سوال: خواب دیدم که با دودستم روی سینه هایم فشار میدهم و از آن شیر زیادی خارج میشود و بعد داخل لیوان میریزم و از ان مینوشم

پاسخ: نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است  ولی شیر زیاد اگر در خواب ببینید که به طور غیر معمول می خورید یا انباشته می کنید خوب نیست

تعبیر خواب شیر دوشیدن از خود: ابراهیم کرمانی گفته است این رویا دارای این معانی است اول: میراث. دوم: غنیمت. سوم: معلم. چهارم: روزی فراخ. پنجم: قران آموختن.

اگر دختر و یا زنی متاهل باشد و از پستان خودش شیر بدوشد روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر ببیند که می خورد صاحب دختر می شود.

اگر دختران مجرد ببینند  نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود.

 اگر مردی ببیند که شیر دارد و شیر میدوشد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد

که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند.

شیر جاری شده از سینه در خواب دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد.   

2 نظر

 1. بی نامبی نامsays:

  خواب دیدم که یک کوچه نسبتاکوچک و اما دراز است و در پیش هر خانه یک خانم شیر حیوانات احلی خوده میدوشن فکر کنم شیر گوساله را میدوشیدن اما وقتی به تقریبا به آخر کوچه رسیدم یک خانم شیر خوک میدوشید بعد اش او خانم داخل خانه اش رفت و مه شیر خوک دوشیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کوچه ی باریکی که مشاهده کرده اید یکی از مسیرهای زندگی در برابر شماست که البته همراه با مقدار ناآرامی و ناراحتی ست و این مسیر را بخوبی پشت سر خواهید گذاشت

 2. SaeedeSaeedesays:

  سلام من خواب دیدم یک نوزاد پسر دارم وشیر خودمو میدوشیدم وبهش میدادم اول شیر یکم قرمز بود و دور ریختمش و بعد به شیررو به بچه دادم.(مجرد هستم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوشیدن شیر با رنگ سرخ نشان از پیدا شدن عواطف و احساسات زیاد در زندگی شما می دهد و خوب است