تعبیر خواب پدر شدن پسر مجرد

از چند جهت مختلف امروز تعبیر خواب پدر شدن (بابا شدن) پسر های مجرد را برسی خواهیم کرد،پسری 17 ساله هستم خواب دیدم که من پدر شدم در جایی که زن ندارم و هنوز مجردم ولی همگی به من تبریک میگفتند و از من شیرینی میخاستند حتی همسرم را هم در خواب دیدم که قیافه ی او برایم اشنا نبود تعبیرش چیه:

تعبیر خواب پدر شدن پسر مجرد (ابن سیرین): اگر مردی مجرد خواب ببینید که بچه داری میکند و صاحب فرزندی پسر یا دختر شده دلیل بر ناسپاسی و نافرمانی باشد کم شدن رزق و روزی نیز از دیگر معانی این خواب است در واقع این خواب فقط زمانی معنای خوب و یا خیری دارد که زنی را که از او صاحب فرزند شده ای را بشناسی و یا در کنارت حضور داشته باشد ولی اگر او را ببینی و قیافه اس برایت غریبه باشد این خواب شوم است و خطر و یا مشکلاتی شما را تهدید خواهد کرد،اگر بر گونه های نوزادت بوسه زدی و خوشحالی کردی  دلیل بر شرف و بزرگی است.یا اینکه  دلیل که از پادشاه بزرگی یابد.

تعبیر خواب پدر شدن برای مردهایی که مجرد هستند از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

دیدن چنین رویایی( بابا شدن) بر هشت وجه است.
اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
دوم: ولایت وفرمانروایی.
سوم: مرتبه ومنزلت.
چهارم: بزرگی.
پنجم: هیبت.
ششم: خرمی (شادمانی و سرور).
هفتم: رفعت.
هشتم: اسانی کارها.

اگر پدر شده بودی و این خبر را دیگران برایت اورده باشند دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

اگر در بیمارستان بودی و روی تخت فرزندت در کنارت بود دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

اگر بخاطر چنین خبری متعجب یا ناراحت شدی دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید.

اگر از دوست دختر و یا معشوقه ات چنین خبری شنیدی  نشانه آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد.

 

 

 

 

1 نظر

  1. ..........says:

    سلام، پسری هستم 26 ساله سال هاست به دختری شدیدا علاقه مند هستم - دو طرفه - خواب دیدم با همان دختر در قایقی کوچیک در دریا هستیم و فرزند پسری بسيااار زيبارو و شیرین زبان داریم که خیلی خیلی از داشتنش خوشحال بودم ( در خواب همان دختر همسرم بود و مادر فرزندم) بعد پسرم را در دریا انداختم که شنا کردن را یاد بگیرد لحظه ای میخواست غرق شود اما خودش شنا کردن را یاد گرفت و مشکلی بوجود نیامد...

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      روزهای بسیار خوش در انتظارشماست.