تعبیر خواب کارمند بانک شدن

اگر کسی خواب ببیند که به استخدام بانک درامده و در بانکی کارمند شده است چه تعبیری دارد؟جدا از افکار و یا ارزوهایی که برخی جوانان دارند و تعدادی زیادی از خواب ها به همین دلیل روی میدهد اما این رویا دارای معنی و تعبیر است مشروط بر اینکه قبل از اذان صبح اتفاق افتاده باشد و نه در نیمه شب یا بعد از گفتن اذان

تعبیر خواب کارمند بانک :بیننده خواب باید تلاش کند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد.و یا اینکه یعنی دوستی خوب پیدا می کنید.

اگر در خواب مشاهده کنید که کارمند بانک شده اید، بیانگر آن است که با افرادی مقتدر همنشین می شوید.و یا به این معنا است که بخت و اقبال به شما روی می آورد.

شیخ طوسی نیز در همین باره گفته نشانه پیشرفت در امور کاری است.

اگر در خواب دیدی که تو به عنوان مستخدم و یا ابدارچی در بانکی استخدام شدی و مشغول به کاری شدی نشانه‏ی آن است که عده‏ای به خود اجازه می‏دهند تا به شما توهین کنند.

در مجموع چند مورد را بر حسب زمان و نوع خوابی که دیده اید میشود معنا کرد اول: غم و اندوه. دوم: نقصان قدر و جاه. سوم: بی امانتی در کارها.

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...