تعبیر خواب رئیس شدن

اگر کسی خواب ببیند که رییس جمهور شده و یا به عنوان مدیر شرکت اداره و یا دفتری برگزیده شده چه تعبیری دارد؟

امید است و خیر و برکت و نعمت،تعبیر خواب رییس شدن از نگاه شیخ طوسی:اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو.

اگر خواب دیدی مدیر شدی دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.

مدیریت درخواب، مال و نعمت بود و بعضی ازمعبران گویند که مدیر شدن در خواب میراث است

اگر بواسطه استخدام ادامه ی تحصیل و ...به عنوان رییس انتخاب شدی نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر ربرکنار شدی تعبیر خلاف آن است

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر رئیس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .

۲ـ اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانة آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .

 

1 نظر

  1. لیلالیلاsays:

    سلام اگر مرد معتبری در خواب به ما بگوید شما در اینده رییس یک سازمانی خواهید بود چه تعبیری دارد

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      صبر‌کنید و‌منتظر بمانید و برای انجام کارهای حساس صبوری کنید تا زمان و شرایط و مناسب آن برسد.