تعبیر خواب مرده در حال جارو زدن

یکی از سوالات زیادی که در زمینه تعبیر خواب مطرح شده بود برای جارو زدن مرده در خانه ،کوچه و یا خیابان بود که اتفاقا این خواب دارای معنی و تفسیر میباشد که در این مطلب از توپ تاپ به آن پرداخته شده است

تعبیر خواب جارو زدن خانه مرده ابن سیرین اگر در خواب دیدی که مرده ای در حال جارو کردن منزل است و فرقی نمیکند اقا باشد یا خانم دلیل بر اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضی چیزها که به مردم است بدو رسد.

خواب دیدم که روی جاروی بسیار بزرگی نشسته ام و در حال پرواز کردن هستم به طرف پایین نگاه کردم و دیدم مادرم که مرده است به من میگوید بیا پایین چرا جاروی من را برداشتی و من به طرف مادرم به سمت پایین امدم و منو دعوا کرد جارو را ازم گرفت تعبیرش چیه:

پاسخ:بیماری ،گرفتار شدن شما در مادیات زندگی و یا قرار گرفتن مشکلات در مسیر زندگی شما از معانی این خواب است

سلام خواب دیدم که پدربزرگم که سالهای پیش فوت کرده است به خانه ی ما آمده بود و در حالی که جاروی بزرگی در دست داشت از من خواست تا خانه را با همدیگر تمیز کنیم و او شروع به جارو کردن حیاط و اتاق ها خانه شد و منم به او کمک میکردم و با افتابه ای که در دست داشتم حیاط را اب پاشی میکردم تعبیرش چیه:

پاسخ:خادم و خدمتکار است و جارو درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند. اگر بیند که خانه را به جارو می رُفت، دلیل که مالش ضایع شود. اگر بیند خانه کسی می رُفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد

تعبیر خواب جارو زدن فرش ابراهیم کرمانی:جارو کردن و غبار زدایی از فرش در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود.

تعبیر خواب جارو زدن مسجد شیخ طوسی: اگر در خواب دیدی که به درخواست خودت حیاط و یا داخل مسجدی را جارو کنی دلیل بر اینکه مال تو برکت پیدا میکند و یا اینکه به شغل و حرفه ای جدید روی میاوری که درامد مالی خوبی برایت به ارمغان می اورد

 معبران بزرگ و قدیمی نوشته اند جارو کردن مسجد خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر بالا درست تر است

تعبیر خواب جارو زدن کوچه از دیدگاه چند معبر توانا:زنی اگر در خواب ببینید که کوچه ای را جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد.

خواب دیدم که همسرم قصد دارد تا کل کوچه را با جارو تمیز کند ولی من مانع او میشدم ولی او همچنان مسر بود که این کار را انجام دهد دلیل کار را که جویا شدم میگفت بخاطر ثوابش است تعبیرش چیه؟

پاسخ:یک اختلاف بزرگ بین تو و همسرت رخ میدهد که با پا درمیانی بزرگتر ها و فامیل رفع میگردد همچنین کدورت ناراحتی رنج و غم دیدن نیز از دیگر تعابیر این رویا است

تعبیر خواب جارو زدن قبر ابن سیرین:اگر در خواب ببینید که کسی روی قبر را (اشنا یا غریبه) جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند.

پس بطور کلی از معانی و متن ها بالا میتوان نتیجه گرفت بسته به نوع و یا ساعتی که شما در مورد جارو خواب دیده اید تعبیر های خوب و بدی وجود دارد

 

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...