تعبیر موز خریدن در خواب

اگر کسی خواب ببیند که از مغازه مقداری موز خریداری میکند و به منزل می آورد و شروع به خوردن میکند چه تعبیری دارد؟ اکثر معبران تعبیر خوردن و یا خریدن میوه موز را خوب نمیدانند که در این مطلب از توپ تاپ به آن خواهیم پرداخت

تعبیر خواب دیدن میوه موز از دیدگاه ابن سیرین : اگر کسی میوه زرد رنگ موز را بخرد و بخورد دلیل بر اینکه به بیماری بد مبتلا شود که درمانش سخت باشد اگر دید که میوه های موز را له میکند و یا دور میریزد دلیل بر اینکه با دوستانی ناباب و ناهل اشنا میشود و او را از راه بدر میکنند اگر چند موز را که گندیده و غیر قابل مصرف باشد ببیند دلیل بر اینکه مال خود را از دست بدهد

ـ دیدن موز در خواب ، نشانة دوستی و معاشرت با فردی است که نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی .
۲ـ اگر خواب ببینید موز می خورید ، علامت آن است که شغلی پر دردسر را متحمل شده اید و وظایف بر شانة شما سنگینی خواهد کرد .

تعبیر خواب موز سیاه از دیدگاه شیخ طوسی: اگر کسی خواب ببینید که موزهایی به رنگ سیاه را خریداری و سپس میخورد دلیل بر اینکه به رنج و یا درد روحی مبتلا میشود
۳ـ اگر در خواب موزهایی ببینید که رو به فساد   ند ، دلالت بر آن دارد که به دردسر خواهید افتاد .
۴ـ اگر خواب ببینید در حال معاملة موز با دیگران هستید ، نشانة آن است که به منابعی دسترسی دارید که غیرقابل بهره برداری است .

اگر کسی در خواب ببینید که چند میوه موز را به او هدیه میدهند دلیل بر اینکه کسی یا کسانی قصد دارند تا با مکر و حیله او را به دردسر بیندازند

شما موز می خرید : شادی
موز می خورید : شما را مجبور خواهند کرد که دینی را ادا کنید .
موز می فروشید : وارد کارهائی می شویدکه هیچگونه منفعتی برای شما نخواهند داشت .
موزهای پلاسیده : اقدام به یک کار کوچک نه زیاد رضایتبخش خواهید کرد .

1 نظر

  1. درسادرساsays:

    سلام من خواب دیدم که دریخچالوبازمیکنم وچندتاموزطبقه پایین یخچال میبینم یکیشوکنده بودن اماچندتای دیگه بودخم میشم یک موزبردارم. تعبیرش چیه؟

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      دریافت خبرهای تعجب انگیز