تعبیر خواب مغازه طلا فروشی

تعبیر خواب دیدن مغازه و یا فروشگاه طلا فروشی چیه؟من خواب دیدم که به همراه همسر و مادرم در کنار یک مغازه بزرگ طلافروشی ایستاده ایم و قصد خرید کردن داشتیم اما فقط نگاه میکردیم و حرفی نمیزدیم چه تعبیری دارد؟

ابن سیرین در این باره میگوید اگر دختر یا پسری خواب ببینید که انبوهی از طلا را یکجا نظاره میکند (که در اینجا منظور همان مغازه است) دلیل بر اینکه به بیماری سختی دچار شود و گرفتاری ها و مشکلات بر او غالب شوند
ادوارد دیدن مغازه طلافروشی را برای مردان به نشانه ی افسردگی غم رنج و یا بلای نا علاج میداند اما همین خواب را برای زنان به معنی یافتن فرصت های مهم شغلی بدست اوردن اعتبار و یا پست و مقامی مهم معنی کرده است

تعبیر خواب رفتن به طلا فروشی از دیدگاه شیخ طوسی: اگر کسی خواب ببینید که قصد رفتن به مغازه های مختلف طلافروشی را دارد فرقی نمیکند با پدر مادر خواهر برادر و یا همسرش باشد دلیل بر اینکه قسمت زیادی از مال و یا دارایی اش را از دست میدهد

تعبیر خواب دزدی از طلا فروشی از دیدگاه علی مطیع: اگر خواب ببینی که در حال تماشی مغازه طلا فروشی هستی و ناگهان دزدی به مغازه بزند و شروع به جمع اوری طلاها بکند و تو طلاهای داخل مغزه را زیر پای خود لگد کنی دلیل بر اینکه مال و یا ثروتی حرام وارد زندگی تو شده
جابر مغربی گوید :
طلا به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بیند که طلا و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با طلاگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.
یوسف نبی علیه السلام گوید :
هر که طلادر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی طلاین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که طلا می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب طلاگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

بیشتر معبران خواب طلا را برای پسرها جوان و مردان نشانه ی غصه و گرفتاری میدانند اما برای دختران و یا زنان جوان خواب دیدن طلا نشانه ی عزت یافتن مال پیدا کردن موقعیت شغلی مناسب و ...است
لوک اویتنهاو می گوید :
طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
یافتن آن : دریافت ارث
جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
پرداختن چیزی با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
آن را آب کردن : آسایش مادی
دزدیدن آن : خبرهای بد
طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
گم کردن : به شما خیانت خواهد شد
طلا هدیه گرفتن : شرمساری
اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند
آنلی بیتون میگوید :
۱ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانه آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
۳ـ پیدا کردن طلا در خواب ، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .
۴ـ اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .
۵ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
۶ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانه آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

برای دیدن مطالب بیشتر و مرتبط روی لینک های زیر کلیک نمایید

طلا

تعبیر خواب انگشتر طلا در دست چپ

تعبیر خواب دیدن طلا زن باردار

1 نظر

  1. تیناتیناsays:

    سلام... من امرروز خولب دیدم همه دخترخاله هام (دخترای خاله بزرگم) اومدن دیدن من و باهام سلام و احوالپرسی و روبوسی کردن... بعد زن یکی از پسرای یکی از دخترخاله هام ک من تا حالا ندیدمش اومد با من روبوسی کرد و یه زنحیر طلا ک یه پلاک مربعی شکل داشت ب من داد... این دخترخاله هام خواهرای پسرخالم هستن ک خواستگارم بوده و هست و الان بین من و پسرخالم کدورتی هست بخاطر دردسری ک برام درست کرده و چند وقتیه ک ارتباطمو باهاش قطع کردم... لطفا تعبیر خوابمو بگید... ممنون.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      پلاک مربعی شکل در این رویا نشانه ی فردی بی خاصیت و بی ارزش است ممکن است برای شما زیان و یا مزاحمت ایجاد کند اما به این موضوع اهمیتی ندهید