تعبیر خواب مردن بچه کوچک

اگر کسی در خواب ببینید که بچه و طفل کوچک و خردسالی فوت کرده است چه تعبیری دارد؟ در این مطلب از توپ تاپ درباره تعبیر و تفسیر مردن بچه ی کوچولو چه دختر و چه پسر صحبت میشود

ادروارد در این باره میگوید مردن بچه های کوچک در خواب نشانه ی طول عمر برای پدر و مادر این طفل است شیخ طوسی هم این معنی و تفسیر را تایید کرده اند و تعبیر خواب مرگ نوزاد یا کودک را نشانه ی عمر با برکت و بلند برای خانواده بچه میدانند

خواب دیدم که بچه کوچک خودم روی ایوان در حال بازی کردن بود و ناگهان چهار دست و پا شروع به حرکت کرد و از ایوان افتاد پایین او را به بیمارستان بردیم و بعد دکتر به ما گفت که بچمون فوت کرده و بخاطر او لباس عزا پوشیدیم و خیلی گریه کردیم تعبیرش چیه؟

با سلام ادوراد و ابن سیرین مردن نوزاد را اثر حادثه یا اتفاق وحشتناک نشانه ای کم شدن برکت در خانه و یا پیدا شدن مال و یا ثروتی در خانه میداند

دیدن جنازه و مرده در خواب مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد و …

تعبیر خواب مردن بچه در شکم مادر از دیدگاه جابر مغربی: فقر گرفتاری درد و رنج روحی تعبیر و معنی بچه ای است که در شکم مادرش فوت میکند و یا اینکه مرده به دنیا می آید

تعبیر خواب مردن جنین در شکم مادر از دیدگاه علی مدنی: اگر کسی خواب ببیند که نوزاد و یا جنینی نارس در رحم و شکم مادرش مرده است و یا اینکه مادر او را مرده به دنیا بیاورد نشانه ی کم شدن روزی و برکت و گرفتار شدن به فقر و یا از دست دادن قسمتی از مال و ملکش میباشد

ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد. مشاهده جنازه ای که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم.

تعبیر خواب مردن بچه دختر و یا پسر در اینجا منظور نوزاد چند ماهه یا یک ساله است:

اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببینیم که مرده بیمار است این هم خوب نیست و توصیه شده که بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت به سفر خودداری کند و از دخالت در اموری که می تواند بی تفاوت بماند خودداری کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می رسد.

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...