تعبیر خواب فرو ریختن سقف خانه

تعبیر خواب خراب شدن سقف اتاق منزل چیه؟در این مطلب از توپ تاپ نظظر چند معبر را با همین موضوع برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب ریختن سقف خونه از دیدگاه شیخ طوسی: بروز درسر و گرفتاری مالی نشانه و یا تاویل خواب فروپاشی سقف خانه میباشد اگر کسی خواب ببینید که سقف منزلش روی سر خودش و خانواده اش خراب میشود و این اتفاق را نظاره گر باشد دلیل بر بدهکار شدن و یا فقر مالی است

تعبیر خواب فرو ریختن سقف خانه از دیدیگاه ابن سیرین: منظو از سقف و یا بالاسری خانه در اینجا آبادانی رفاه و یا مال است و حال ریختن ان میتواند نشانه ی بدبختی تنگدستی و یا اتادن در تنگناهای زندگی باشد

جابر مغربی خراب شدن سقف منزل و چکیدن اب از ان را درد و رنج روحی و جسمی میداند اگر کسی خواب ببینید که سقف اتاقش و یا جایی که در ان زندگی میکند سوراخ و یا خراب شده و از ان قطره های اب جاری میشود به یک بیماری جسمی و سخت مبتلا شود

تعبیر خواب ریختن باران از سقف خانه از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببینید که از سقف منزلش به داخل منزل باران میچکد نشانه رحمت و برکت الهی است باران امدن از بالای سر و از سقف خانه افزایش روزی و مال و رهایی از رنج درد و مرض است

خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد .به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست .خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد .به هر حال دیدن آوار در خواب نیکو نیست .

جوانی دوان دوان به نزد یکی از معبران شهر رسید و بدو گفت سلام شیخ خواب دیدم که با خانواده ی خودم در خانه در حال تعریف هستیم و گرم صحبت کردن بودیم ناگهان صدایی از سقف خانه امد گویا در حال ترک خوردن بود سقف بیشتر و بیشتر ترک بر میداشت و ما فقط فریاد میزدیم از ترس ناگهان کل سقف بر سر ما آوار شد و همگی زیر آوار جان باختیم و مردیم تعبیر این خواب چیست؟

شیخ پاسخ دادن مرگ در خواب نشانه ی عمر بلند است ولی ریختن سقف تاویل خوبی ندارد و میتواند نشانه ی از دست رفتن بخشی از مال و یا ثروت تو باشد

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...