تعبیر خواب ازدواج با زن برادر

اگر کسی خواب ببینید که با زن برادر خود (زن داداش) عروسی (ازدواج) میکند چه تعبیری دارد؟بطور کلی و بر اساس بیشترین نظرات و تعابیر غم اندوه استرس و حتی مرگ میتواند دلیل و تایول این خواب باشد

اگر کسی خواب ببینید با زن داداش خود در حال عقد و یا عروسی است دلیل بر اینکه یکی از دوستان و یا نزدیکان شما قصد دارد تا با فریب و نیرنگ شما را وادار به ارتکاب عملی زشت و یا قبیح (گناه) کند

ادوارد نیز معنی و تاویل وصلت با زن برادر را انجام کاری زشت حرام و یا گناه بخاطر اصرار یکی از دوستان و یا نزدکیان می بیند

خیلی ها تصور دارند برخی از خواب ها مثل همین موضوع از سایت دارای معنی و یا تعبیری دقیق نیستند و جزو خواب های پریشان و بر اساس اوهام میباشد در جایی که اگر جست و جویی درباره معنی  و تفسیر واب داشته باشند متوجه میشوند معانی و یا تعابیر دقیق و مشخصی برایشان تعریف شده است

از نماد ها و حالات غافل نشوید خوشحالی ناراحتی و یا نوع ظاهر و یا چهره در خواب تاثیر زیادی در جابه جایی معنی و تعبیر ان هم دارد لازم است در این زمینه خود کاربران شرح کامل خواب خود را در قسمت نظرات بازگو کنند تا بهترین و نزدیکترین تعابیر برایشان ارسال شود

شیخ طوسی در این باره گفته است اگر کسی در خواب شما را مجبور به ازدواج با محارم و یا نزدیکان خودتان میکند دلیل بر اینکه مکر و حیله ای برایتان در نظر گرفته شده است

مثلا اگر به اختیار خود و با میل خود تن به عروسی با زن برادر خود داده اید تاویل ان اینکه یکی از آشنایان و نزدیکان شما بمیرد اگر از این وصلت و از این پیوند ناراضی و ناراحت بودید و مخالفت شدید خود را ابراز میکردید به نشانه ان که از بند حیله ها و مکرهای شیطانی بواسطه کار خیر در امان خواهید بود

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...