تعبیر خواب ثروتمند شدن

toptoop.irتعبیر خواب ثروتمند شدن

سلام درباره تعبیر خواب ثروتمند شدن دو نظریه و دو معنی متفاوت و توسط دو معبر بزرگ ذکر شده است گر زن و یا مردی در خواب ببیند که در ثروت غرق شده است و پول های بسیار زیادی را بدست آورده است و چنان چه این ثروت و این پول بدون هیچ تلاشی و فقط بصورت تجشم به خواب او آید به نشانه ی طمع و حسرت میباشد و تعبیر آن خارج شدن خیر و برکت از زندگی میباشد اگر زن و یا مردی در خواب ببینید که بصورت تدریجی و با کار و تلاش به ثروت قابل ملاحظه ای دست یافته است تعبیرش فراوانی مال و نعمت و برکت در زندگی میباشد و در اینده ی نه چندان دور اتفاقاتی رمز و راز دار در زندگی اش روی خواهد داد که باعث تغییر و تحول در زندگی از نظر مال و غنیمت خواهد شد  بطور کلی تر میتوانید متن پایین را نیز درباره تعبیر خواب پولدار شدن یک شبه و تدریجی بخوانید

If you see someone in a dream that is rich in wealth and abundance is its interpretation

1ـ اگر دختری خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی

خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد گذشت .

2ـ اگر زنی خواب ببیند در سایة ثروت و آسایشی واقعی به سر می برد ، علامت آن است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذتهای حقیقی و قابل اطمینان خواهد رقت .

3ـ اگر خواب ببینید ثروتی به دست آورده اید ، نشانة آن است که در اثر تلاش و دقت بسیار در کارها ، مقام برجسته ای به دست می آورید .

4ـ اگر خواب ببینید مالک ثروت هنگفتی هستید ، علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو می شوید .

5ـ اگر ثروتمندان را به خواب ببینید ، علامت آن است که دوستان ، هنگام تنگدستی به شما یاری می رسانند .

6ـ اگر دختری خواب ببیند با پسری ثروتمند گفتگو می کند ، علامت آن است که با کسی تشریک مساعی می کند که قادر است او را برای رسیدن به آرزوهایش کمک و راهنمایی کند .

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...