تعبیر خواب زنی که ریش دارد

toptoop.irتعبیر خواب زنی که ریش دارد

اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دارد تعبیر ان فساد و بدبختی است ابن سیرین در این باره میگویند اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دراورده است و جلوی اینه ای مشغول کوتاه کردن ان با قیچی میباشد تعبیر ان خیر و به نشانه مال و ثروت میباشد اگر زنی در خواب ببینید که ریش و سبیل دراورده و انقدر بزرگ شده است که زیر پاهایش جاری میباشد به نشان ی مرگ میباشد اگر زنی در خواب ببیند که سبیل و ریش بلندی دارد و از این بابت نگران و متعجب است و با همسر خود بر سر این مسئله نزاع و درگیری شدیدی پیدا کرده است به تعبیر جدایی و طلاق میباشد اگر زنی در خواب ببینید که در حال آرایش ریش هایش میباشد به نشانه ی مرگ یکی از بستگان نزدیک تعبیر شده است بطور کلی و بر طبق نظر اکثر معبران داشتن ریش و سبیل برای زن در خواب همراه با تعبیر خوبی نمیباشد و به نشانه ی افسردگی بی خیری و بی برکتی در زندگی میباشد و یکی از کاربران سایت نیز بصورت جامع و کلی برای ما ایمیلی ارسال کردن و درباره تعبیر خواب ریش این مطلب بلند را ارسال نمودند

دم صبح خواب دیدم که ریش دراوردم تعبیرش چیه؟  آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش ها و زنان را به گیسوها. اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می ساخت، دلیل است کدخدائی خویش تیمار دارد. اگر بیند ریش را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد. اگر بیند که ریش آیینه شد، دلیل که کدخدائی و زینت او ساخته گردد. اگر بیند که ریش او از بیماری فروریخت، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود. اگر بیند ریش را شانه می کرد و بخور و گلاب بر وی می زد، دلیل که کسی را شغل کند و مردمان را شکر باشد. جابر مغربی گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسی ریش خود را به اندازه ای بیند که ریش پدرش بود. دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره ای برگرفت و آن را بینداخت، دلیل که مالش از دست برود. اگر بیند که پاره ای از ریش در چیزی نهاده و نگاه داشته بود، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید، دلیل که اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگین است شادمان شود، اگر بیند که بی سببی اندک ریش او می افتاد، چنانکه نقصان در وی ظاهر گردید، دلیل است از رنج و سختی فرج یابد. اگر بیند که ریش او تمام سفید گردید و هیچ سیاهی در وی نبود، دلیل که لختی از حرمت وی نقصان گردد. اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد. اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد. اگر وی ریش کسی را بگرفت و می کشید، دلیل است که مال آن کس را به میراث بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ریش در خواب بر ده وجه است. اول: تیغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هیئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نیکوئی. هفتم: تزویج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامی شدن.

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

26 نظر

 1. pegahpegahsays:

  در خواب یکی از خانم هایی که با او رابطه خوبی ندارم را دیدم که ریش کوتاه دراورده.البته من در خواب او را میشناختم ولی او من را نمیشناخت.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر خواب شما بنا بر گفته های کرمانی و شیخ طوسی دلیل بر نفاق و دوبه هم زنی یکی از دوستان نزدیک شما میباشد

 2. فاطمه فاطمه says:

  ببخشید من خواب دیدم خانمی که میشناسم ریش پرفسوری در آورده و وقتی کنار من قرار میگرف حس میکردم نامحرم است تعبیر ابن خواب چیست

 3. هستیهستیsays:

  خواب دیدم ک عروسی نزدیکانم هستم و عروس با ریش در عروسی حضور داره، معنیش چیه؟

 4. N.kN.ksays:

  دختری هستم که خواب دیدم ریش مشکی و نسبتا بلند و نرمی دارم که ناراحتم و نگران مادرم ریشم را کوتاه میکند و از این بابت خیلی خوشحال میشم که مادرم ریشم را کوتاه می کند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ریش در خواب شما به معنی خطر و یا مشکل روحی و عصبی است و کوتاه کردن ان توسط مادرتان به معنی ایمن شدن و خلاصی یافتن از مشکلات بواسطه دعای خیر مادر میباشد

 5. H.tH.tsays:

  سلام .یه دختر نوجونم اصلاح نکردم صورتمو خواب دیدم سیبیلامو با تیغ زدم تو خواب میگفتم اشکال نداره آخرش که باید میزدمشون ...ولی مادرم تو خواب از دستم ناراحت شد ...اصلا به این مسئله فکر هم نکردم یا فکرمو مشغلو نکرده ...تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام خواهرم خیر باشد انشالله ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

 6. الالsays:

  خواب دیدم که ریش در آوردم و جلوی آینه با تیغ اصلاحش میکنم و به چندین مدل مختلف. تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مواظب باشید و احتیاط کنید. کسی در کمین نشسته است که به شما ضربه بزند. ممکن است از لحاظ شغلی ضرر و زیان ببینید.

 7. منمنsays:

  سلام. مدتی است بین من و مادرم کمی کدورت پیش اومده و از هم جدا شدیم دیشب خواب دیدم که مادرم به محلی که من در آن زندگی میکنم آمده و وقتی به سراغم آمد سیبیل داشت و کمی ریش تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدان که تا به مشکلات و سختی ها گرفتار نشوی قدر عافیت و راحتی را نخواهی دانست. کمی هم خوش اخلاق باش و از بدخلقی دست بردار.

 8. ShinShinsays:

  سلام خسته نباشید.من دختری متاهل میباشم و در خواب دیدم ک به آرایشگاه رفته بودیم و آرایشگر ریش های همسرم را کوتاه میکرد(البته ریش هایش بلند نبود)یعنی اصلاح و آراسته میکرد. تعبیرچیست؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کار شما مربوط به خود شماست ،از ایرادها و ناخشنودی های مردم و اطرافیان درمورد کاری که شروع کرده ای ناراحت نشو و به تلاش خود ادامه بده.

 9. آزاده والی نژادآزاده والی نژادsays:

  سلام.من زن هستم.مادرم که چند ساله فوت کرده اومد به خوابم دیدم ریش و سیبیل زرد دراورده گفتم پس چرا مامان ریش و سیبیلتو تمیز نکردی گفت منتظرم دوران پریودم تموم بشه بعد اصلاح کنم.تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواهرم آزاده،یک یا دو در بسته (یک یا دو مشکل) برای شما به خوبی با کمک یک شخص و تلاش خودتان برطرف خواهد شد نگرانی نداشته باشید.

 10. نیکانیکاsays:

  من صورتم خیلی مو داره بیشتر وقتا فکرم درگیرشه که اخرش مثل ریش بلند میشه با عمین فکر و تفکر بهذخواب میرم و خواب دیدم که ریش دراوردم اما اسمشو نمیشد ریش گذاشت شاید یه سانت یا دو سانت بود همشم میگفتم دیدی بالاخره شد ریش این موهات بعد خندم میگرفت میگفتم درستش میکنم عیب نداره شبشم مریض بودم گفتم شاید خواب ظن دیده باشم اما چون قبل از اذان صبح بیدار شدم گفتم شاید تبییری داشته باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواهرم نیکا، برخوردهای بهتری می‌توانی داشته باشی تغییر این برخوردها، تو را نزد او محبوب خواهد ساخت. آن وقت بسیاری از گرفتاری‌ها رفع می‌شود.

 11. دختردخترsays:

  سلام مادرم خواب دیده که من ریش و سبیل کوتاه بور در آوردم و صورتم انگار کسی که قبلا آبله داشته و الان جاش مونده شده.من دخترم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما فکر می کنید که اگر در کاری شکست خوردید هیچ مقصر نیستید بلکه تقدیر این طور بوده است ولی اگر درست عمل نمایید و پشتکار داشته باشید تقدیر هم با شماست.

 12. غزالغزالsays:

  دختری مجردهستم مامانم خواب دیده من سبیل دارم و برای اصلاح اون نخ زرد خریده،تعبیرش چی میشه😟😟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به جای تشويش ، در زندگی آرام پيش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقيت بر تو گشود ه شود.

 13. اسماءاسماءsays:

  خواب ديدم مادرم سبيل دراورده ومن براش اصلاح ميكنم تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از همکارانتان به شما توانایی و نیرویی خاص و خارق العاده می‌دهد و باعث پیشرفت شما می شود؛ بدون اینکه حتی خودشان بفهمند چه کمکی به شما کرده اند!

 14. یلدا جتیلدا جتsays:

  خواب دیدم ریش زبر و کوتاهی دراوردم که جلوی اینه شروع به تمیز کردنش کردم و صورتم صاف و تمیز شد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهتر است سری به پزشک خود بزنی. چون نگرانی‌های تو را نسبت به بعضی از عوارض جسمی برطرف خواهد کرد. خستگی و افسردگی بیشتر دلایلی روحی دارد و آنها را باید بطرف کرد.

 15. مهینمهینsays:

  سلام. خواب دیدم که راهی سفر بودم(کربلا یا مکه). در آینه نگاه کردم دیدم ریش کوتاهی درآوردم و از آن خوشم می آمد ولی بعد دیدم پیشانی ام هم مو در آورده . در همان عالم خواب از یکی پرسیدم تعبیر خوابم چیه گفت که برو از اطرافیانت حلالیت بگیر چون مرگت نزدیکه. تعبیرش چی میشه؟

 16. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام... مح شبی در خواب دیدم صورت پرمویی دارم و ریش درآوردم و به دستور مادرم آنرا با تیغ زدم و صورتم بسیار لطیف شد ...تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همت و کوشش کنی . کسی با تو دشمنی میکند مراقب خودت باش.

 17. فرزانهفرزانهsays:

  با سلام و وقت بخیر. من دختری مجرد سی ساله ام. دم صبحی خواب دیدم ریش سیاه دارم که از یه سمت بلند بود و به صورت مورب کوتاه. آینه نگاه میکردم خیلی ناراحت بودم. میشه تعبیر کنین. از موقعی که خواب دیدم خیلی فکرم مشغول شده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای کاری که انجام میدهید دلیل و مدرک دارید حق کسی را هم پایمال نمیکنید یکرنگ باشید تا مانعی سر راهتان سبز نشود و زودتر به حاجات خودت برسید

 18. عسلعسلsays:

  سلام وقت بخیر...مادرشوهر من درخواب دیده بود ک من ینی عروسش ریش دراورده و درخواب ب من میگوید ریش هایت را بزن برازنده یه خانوم نیست ک ریش داشته باشه...خواهش میکنم تعبیرشو بگید خیلی نگرانم؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با نزدیکان و آشنایان خود به مشکلات و اختلافهایی خواهید خورد که باعث خواهد شد از آنها دوری کنید

 19. مهتاب رضایی رادمهتاب رضایی رادsays:

  سلام دختر نوجوان 15 ساله ای هستم خواب دیدم ریش نسبتا کوتاه و نرمی درآوردم و از این وضع ناراحت بودم و میخواستم بپوشانمش اما حس میکنم بقیه فهمیده بودم و همه حتی خودم شوخی و مسخره میکردیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از بودن در کنار فردی که فردا ملاقاتش می کنید لذت ببرید زیرا شاید تا مدت ها چنین موقعیتی برایتان به وجود نیاید.

 20. زهرا زارعیزهرا زارعیsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم صورتم به صورت پراکنده مو در اورده بود رنگ خاصی نداشت مثل موی صورت عادی بود. فقط همینو دیدم و ساعت ۷ بیدار شدم تعبیری دارد؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مخالفتهایی که با شما می شد از بین رفته و زمان آزادی شما فرا رسیده هر هرکتی به نفع شماست . ملاقات در پیش دارید .

 21. بانوبانوsays:

  سلام من دختری مجردی هستم ک خواب دیدم ریش نسبتابلندونرمی دراوردم مثل موهام بودن واونارو تاباقیچی کوتاه کردم ولی ن همشوحدودا یه سانت تادوسانتشو نگه داشتم.بعددیدم ک کل صورتم مخصوصا گونه هام یکی دوتا مودراومد تواون خواب دوست صمیمی ام بود میشه تعبیرشوبگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از درد و اندوه نهراسید و استقامت داشته باشید و صبر و شکیبایی پیشه کنید تا در کار شما فرجی حاصل شود و شما را از نگرانی برهاند.

 22. الیالیsays:

  سلام.خسته نباشید.من دختری مجرد هستم که چندماهی هست نامزد شدم. تا حالا دوبار خواب دیدم ریش دارم.یه بار بالباس عروس بودم و خودم را توی آینه دیدم وحشت کردم واز خواب بیدار شدم.این بار هم دم صبح خواب دیدم ریش مشکی نرم نسبتا بلندی داشتم که خودم هم ازش ناراضی نبودم.خواهرم میگفت با تیغ اصلاح کن.اما وقتی توی خواب به این فکر میکردم که چطور اصلاح کنم همه ی ریشم ناپدید شد. لطفا بگید تعبیرش چیه.خیلی نگرانم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای تصمیمی که میخواهید بگیرید حتما" نظر خانواده را مد نظر قرار دهید. به خاطر داشته باشید که خودخواهی بیش از حد همیشه کار دستتان داده است

 23. علی فروتنعلی فروتنsays:

  سلام تشکر از شما من را راهنمایی کنید من دیشب خواب دیدم که با چند نفری در کنار هم نشسته بودیم و همسرم هم بود منتها به شکل مردانه و با ریش و سبیل و اصلا شکل الان خودش نبود و تقریبا به خود من شباهت داشت و با موهای مردانه و اشفته من دعواش کردم و گفتم برو ماهات را شانه کن تشکر من را راهنمایی کنید تعبیر اون چی هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به نشانه ی علاقه و ارادت قلبی شما به همسرتان است و نشانگر این است که در همه حال و احوال مراقب ایشان هستید و همین مراقبت ها او را از خطر ها و آفت ها در امان نگه میدارد

 24. علی محبیعلی محبیsays:

  باسلام.ممنون میشم منو راهنمایی کنید.در خواب دیدم که خواهرم کنارم نشسته وبا هم حرف میزنیم.دیدم خواهرم تو صورت ریش دراورده .ممنون میشم تعبیرشو بدونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر خواهر شما مجرد باشند دلالت بر این دارد که در اینده ای نزدیک وصلت خواهند کرد

 25. عالیع صالحی نیاعالیع صالحی نیاsays:

  سلام من متاهلم دیشب خواب دیدم ک صورتم موداره ولی توخواب خودم میگفتم ریش دارم وتازه داشتم سیبیل درمیاوردم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عشق شما نسبت به یک شخص، روابط دوستانه و پیمان محبت را میان شما و او محکمتر خواهد ساخت

 26. فائزهفائزهsays:

  سلام .من دختر مجردی هستم .صورتم از ناحیه پیشانی نزدیک سرم پر مو هست .امروز صبح بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم که دارم به آینه نگاه میکنم و میدیدم ریش و سبیل نرم و کم پشتی روی صورتم روییده البته ریش ها خیلی کم بودن و زیاد به چشم نمیومدن ولی سبیلا یکم به چشم میومدن و بینشون تار های سفیدی هم بود. موهای پیشانیم هم بیشتر از حالت عادی شده و تا نزدیک ابروهام رشد کرده البته فقط قسمت چپ مو های پیشانیم رشد کرده بود ولی موهاش مشکی بود.منم که متعجب بودم به مامانم گفتم که دستگاه مو بر رو بیاره تا صورتمو اصلاح کنم و بعدش از خواب پریدم . ممنون میشم اگه تعبیرشو بم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید.