1 نظر

  1. alirezaalirezasays:

    حسین جان همه آبادنشینان زخرابی ترسند من خرابت شدم ودم به دم آبادترم