2 نظر

  1. م (نا مشخص)م (نا مشخص)says:

    ارزش داشت الان این همه شرارت ...

  2. هخامنشهخامنشsays:

    متن نظر ...