تعبیر خواب پستان

معمولا خواب ها نشات گرفته از واقعیات یا پیامی از دنیای ماوراء هستند. مقوله ی خواب و رویا بسیار پیچیده است. بعضی افراد معتقد هستند که خواب ها تعابیر مختلفی برای آگاه کردن آن ها در دنیای واقعی را دارند. از همین رو است که از دیرباز افرادی به عنوان معبر و خواب گذار براساس دانش خود و با تکیه بر علم نجوم خواب افراد را تعبیر می کردند.

وجود این افراد در دربار پادشاهان قدیم از ضروریات بوده است. در ذیل به بحث در رابطه با تعبیر یک خواب و نظر معبران می پردازیم.افراد زیادی وجود دارند که ممکن است در خواب پستان یا سینه را ببینند تعبیر خواب پستان معانی و تعابیر متفاوتی دارد و از دید معبرین مختلف نیز متفاوت است.برای آشنایی با تعابیر خواب پستان با این مطلب از توپ تاپ همراه باشید.

تعبیر خواب پستان از دیدگاه معبرین بزرگ

امام جعفر صادق در مورد تعبیر خواب پستان می گویند که پنج معنی متفاوت دارد که بنا بر موقعیت و فرد خواب بیننده بر احوال او صدق می کند. در ابتدا آن را دلیل بر فرزندان و زاد و ولد می داند، دوم دختران، سوم خادمان و کنیزان به نوعی زیر دستان فرد، چهارم دوستان و در آخر آن را به برادران تعبیر می کند.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب پستان تعابیر زیادی را آورده است. او تعبیر خواب پستان را برای زنان و مردان به شکل مجزا توصیف می کند. وی اعتقاد دارد اگر مردی در خواب پستان ببیند منظور همسر ایشان است. اگر زنی ببیند منظور دختر وی بوده است.

او در ادامه می گوید وقتی مردان در خواب پستان بریده ببینند همسر خود را از دست خواهند داد. اگر زن در خواب ببیند که نقصانی به پستان وارد شده دختر او در خطر است و سلامت او از جانب چیزی تهدید می شود. همچنین اگر فردی ببیند که از دو پستان خود شیر می خورد آن را به غم ناراحتی و مشکلات تعبیر می کند.

تعبیر خواب سینه دختر و زن

اگر زنی در خواب مشاهده کند که پستانش سوخته است مشکلی از جانب فردی با نفوذ دخترش را تهدید می کند. منوچهر مطیعی در مورد تعبیر خواب پستان اینگونه نظر می دهد او معتقد است که دیدن پستان در خواب تعبیر به دختر دار شدن است. در ادامه اذعان می کند اگر شیری از آن بتراود دلیل بر افزایش نعمت و روزی است. ممکن است فردی در خواب مشاهده کند که از پستان خون جاری است و این دلیل بر کسب مال حرام و نامشروع است.

او معتقد است که اگر مردان خواب ببینند که از پستان(سینه) شان شیر جاری شده است. تعبیر بر اختیار کردن همسر و عاشق شدن است. اگر فرد متاهل باشد دلیل بر زیادت مال و ثروت است. اگر زنان و دختران خواب پستان ببینند یک امر عادی است وتعبیر آن نیک است و دلیل برسلامت و طول عمر آن ها است.

اما برای مردان دیدن پستان در خواب معنی همسر وی را می دهد. همچنان اگر زنان در خواب ببینند که پستان شان را بریده اند خطری دختر وی را تهدید خواهد کرد. اگر دختری جرد خواب ببیند که پستان وی را بریده اند. در زمینه ی احساسی مانند عشق و ازدواج شکست خواهد خورد.

آنلی بیتون معبر غربی اعتقاد دارد تعبیر خواب پستان حیوانات شیر ده دلیل برغم اندوه دارد.

تعبیر خواب بزرگ شدن پستان چیست

اگر فردی خواب بیند که پستان وی بزرگ شده است دلیل بر روزی بسیار است. وضعیت زندگی وی به نحو مثبتی تغییر خواهد کرد.در جایی دیگر نقل شده است بزرگی پستان در خواب تاویل به روزگار خوش فرزندان دارد، یا دلیل بر شوهر دادن دختر محمد بن سیرین اعتقاد دارد زمانی که در خواب ببینیم پستان بزرگ شده است. کارها به سرانجام می رسد و مشکلات رفع می شوند. گاهی نیز بر غم اندوه تعبیر می شود.

تعبیر خواب بزرگ شدن سینه

 خالد بن محمد عنبری معتقد است که تعبیر خواب پستان بزرگ و زیبا برای افراد غیر مسلمان صحت در دین و اسلام آوردن است. برای فرد گنه کار نشانه ی توبه است، روی آوردن به خداوند است. در همین راستا وی تعبیر خواب پستان کوچک را گمراهی می داند.

تعبیر خواب کوچک شدن پستان

گاهی در تعبیر خواب کوچک شدن پستان این چنین نقل می کنند که فرد خواب بیننده از نظر دینی و اعتقادی دچار خلل و مشکل خواهد شد. به نوعی نقصان در دین تعبیر می شود. برخی افراد آن را بر اندوه و دلتنگی تعبیر کرده اند. عده ای معتقدند که معنی غم اندوه از جانب فرزندان را می دهد.

تعبیر خواب نوشیدن شیر از پستان

اگر مردی در خواب بیند که از پستان مرد دیگری شیر می خورد یعنی که وی بیماری و مشکل پیش آید. اگر زنی ببیند که از پستان شیر می نوشد یعنی در کار دنیوی با مشکل روبرو خواهد کرد. اگر زنی در خواب بیند که فرزندش از دو پستان او شیر می نوشد یعنی که غم اندوهی بر وی خواهد رسید. گاه مکیدن پستان در خواب معنای نیاز از سمت طرفین دارد و انتظار برآوردن آن می رود.

همه چیز در مورد تعبیر خواب پستان

اگر فردی در خواب ببیند که زنی بی پروا پستان خود را بر وی نمایان می کند، ثروتی عظیم و پربرکت بر او می رسد. اگر مردی در خواب ببیند که همسر او نوزاد تازه متولد شده شان را شیر می دهد، بر خیر برکت روزی او افزوده خواهد شد.

گاه مکیدن پستان در خواب معنای نیاز از سمت طرفین دارد و انتظار برآوردن آن می رود. اگر مردی در خواب ببیند که شیر در پستان او جمع شده است. اگر مجرد است زن یابد و اگر دارای همسر است از سمت زن غنی شود.

تعبیر خواب کوچک شدن سینه و دوشیدن شیر از پستان

فراخ شدن سینه و پستان در خواب دلیل بر گشادگی در امور دنیوی است. اگر فردی در خواب بیند که در پستان او درد گرفتگی است به حدی نتواند حرف زد اندوه بزرگی به وی خواهد رسید.

اگر فردی در خواب دید که بر روی پستان خط سبزی حک شده است، تعبیر بر عزت و کرامت از جانب خداوند است. تعبیر خواب پستان در حالی که ببیند خطی سیاه بر آن حک شده است دلیل بر مرگی بی عزت و شهامت دارد.

تعبیر خواب پستان فرو آویخته این است که فرد  صاحب دختری خواهد شد.گاهی معبران بر این باور هستند که تعبیر خواب پستان در زنان دلالت جسمانی دارد، همچنین دیدن پستان در رویای مردانه نیز بازگشت به دوران طفولیت و همچنین امیال جسمانی تعبیر می شود.گاهی تعبیر خواب پستان را دلیل بر از خود بخشیدن و ایثار است. اگر زنی در خواب ببیند که پستان او درد می کند به زودی باردار می شود.

اگر زنی در خواب بیند که پستان او مو در آورده است شوهر او به زودی ناپدید می شود. پستان های پر مو در خواب نشانه شانس در مسائل عشقی است.دیدن پستان مردانه در خواب یعنی به زودی شانس ازدواج خواهید داشت. تعبیر خواب پستان زنان نشان دهنده ی برآورده شدن حاجات و آرزوهای شما است.اگر فرد جوانی در خواب پستان زخمی ببیند نشان دهنده ی خوشبختی او در آینده است. دیدن پستان زخمی برای افراد پیر بدشانسی در آینده است.

دیدن خواب پستان تیر خورده مال و ثروت فراوان است. اگر فردی در خواب ببیند که پستانی غیر قرینه دارد دلالت بر مشکلات در زندگی زناشویی دارد.روییدن پستان دیگر در زیر پستان تعبیرش این است. از آن جا که پستان در خواب برای زنان دختر ایشان است، تعبیر به دختری دیگر است یعنی زن صاحب فرزند دختری خواهد شد.

اطلاعاتی مفصل و جامع راجع به تعبیر خواب پستان

تعبیر خواب هایی مربوط به پستان(پستان بند)

در راستای تعبیر خواب پستان می خواهیم دیدن خواب پستان بند را نیز بازگو کنیم. داشتن پستان بند برای زنان امری معمول است. برای مردان داشتن پستان بند در خواب امر غیر معمول و نامیمون است.تعبیر خواب پستان بند برای مردان آشفتگی مالی و ضرر است اما برای زنان اگر پستان بند نو و سفید باشد بسیار مبارک و نشان دهنده ی رسیدن سود فراوان به بیننده است.محمد بن سیرین در رابطه با تعبیر خواب پستان بند این چنین می گوید دیدن پستان بند برای مردان غم، اندوه، شلاق و زخم خوردن است. برای زنان عزت و مقام کامیابی است.

اگر مردی در خواب بیند که پستان بند دارد نشان از شکست و بی یارو یاوری او خواهد بود و به مقصود خود نخواهد رسید.اگر زنی در خواب پستان بند ببیند یعنی به بزرگی و عز وجاه خواهد رسید. اگر زنی در خواب ببیند که پستان بند به او هدیه شده است، برای او آبرو و شرف و نتیجه ی اخلاقی خوب به ارمغان می آورد.در صورتی که تعبیر خواب پستان بند هدیه برای مردان خدشه وارد شدن به آبرو و حیثیت آن ها است.

تعبیر خواب پستان بند برای دختران جوان نوید عشق است. اما اگر پسر جوانی چنین خوابی ببیند بسیار نامطلوب است.خواب و رویا همان طور که اشاره کردیم دنیای پیچیده ای دارد و همچنین تعبیر آن نیز بسیار دشوار است. علم تاویل خواب قدرتی است که گاهی از طرف خداوند به عنوان نیرو به افراد عطا شده است. این تعبیرات گفته های بزرگان و صاحب نطران در رابطه با تعبیر خواب پستان است.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

3 نظر

 1. مژدهمژدهsays:

  سلام دیشب خواب دیدم یکی از سینه هام ک سمت راستی بود بزرگ بود و یکیش کوچیک بعد مادر و خواهرمم بودن ک سینه بزرگمو بریم ک اندازه سینه کوچیکم بشه ولی باز ازاون یکی سینم بزرگتر و گتده تر بود.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، بزرگ بودن یکی از سینه های در این رویا معنای مثبتی به همراه دارد و نشان دهنده ی تغییرات تدریجی و مطلوب در زندگی شخصی تان خواهد بود.

 2. سهیلاسهیلاsays:

  سلام. من خواب دیدم سینه سمت چپ من تبدیل به سر خروس شده بود. خروسی سفید و جوان با تاج قرمز. به نظرتون خوابم تعبیر داره یا جزء رویاهای آشفته است؟

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   خوابتان نشانه از اتفاقاتی است که موجب نگرانیتان میشوند

 3. samasamasays:

  خواب دیدم پدرم سینه هام رو ازپشت گرفته تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود وقت بخیر ، در حالت کلی نمادی از راحتی ، لذت های زودگذر و کوتاه مدت و همچنین رفع اندوه به حساب خواهد آمد.