متن انگلیسی درباره ازدواج با ترجمه ی فارسی

ازدواج امری مقدس است که در تمام فرهنگ ها و کشورهای مختلف محترم و با ارزش شمرده می شود. تشکیل خانواده به واسطه ازدواج علاوه بر ایجاد آرامش روانی در جامعه می تواند نقشی موثر در توسعه و گسترش جوامع داشته باشد. درک اهمیت و ماهیت ازدواج موضوعی است که پیش از گام نهادن در این راه باید نسبت به آن آگاهی کامل یافت.

متن انگلیسی درباره ازدواج با ترجمه

Successful couples are savvy. They read books, attend seminars, browse Web articles and observe other successful couples. However, successful couples will tell you that they also learn by experience — trial and error! You can change your marriage by changing yourself and don't forget a crisis doesn't mean the marriage is over.

زوج های موفق افراد زرنگی هستند. آن ها کتاب می خوانند، در سمینار ها شرکت می کنند، مقالات داخل وب را مرور می کنند و به سایر زوج های موفق دقت می کنند. با این حال، زوج های موفق به شما خواهند گفت که آن ها آموخته هایشان را از طریق تجربه به دست آورده اند. آزمون و خطا! شما می توانید ازدواجتان را با تغییر در خودتان تغییر دهید و فراموش نکنید که بحران ها به معنای شکست و تمام شدن یک ازدواج نیستند.


ازدواج و اهمیت درک ماهیت آن

Marriage is not just about love. It is more than that. It is about commitment, giving, taking and understanding.

ازدواج تنها درباره عشق نیست. ازدواج بیش تر از این ها است. ازدواج درباره تعهد دادن و تعهد گرفتن و درک کردن است.


The fact that you want to spend your entire life with someone and be a part of his or her everyday life means that you are ready to share everything and agree to trust your partner.

این حقیقت که شما می خواهید باقی عمرتان را با شخص دیگری بگذرانید و بخشی از زندگی هر روز او شوید به این معنا است که شما آماده اید تا همه چیز را با همراه خودتان تقسیم کنیم و پذیرفته اید که به او اطمینان کنید.


A perfect marriage is just two imperfect people who refuse to give up on each other.

یک ازدواج کامل تنها میان دو انسان نا کامل است که آنها نمی گذارند هیچ کدام تسلیم شود.


Marriage is a gift from God to us. The quality of our marriage is our gift to Him

ازدواج هدیه ای از جانب خدا برای ماست. کیفیت ازدواج ما هدیه ما به او است


Best friends for life, husband and wife.

بهترین دوستان برای زندگی، شوهر و زن


You cannot make your marriage all good by yourself! But you can make it better all by yourself.

شما نمی توانید خودتان همه ازدواجتان را خوب بسازید! اما شما می توانید خودتان آن را بهتر کنید.


The most successful marriages are those where both husband and wife seek to build the self-esteem of the other

موفق ترین ازدواج ها آن هایی هستند که هر دوی زن و شوهر به دنبال ایجاد عزت نفس یکدیگر باشند.


A great marriage doesn’t happen when the “perfect couple” gets together. It happens when an imperfect couple gets together and learns to enjoy each other’s differences.

یک ازدواج فوق العاده میان یک زوج فوق العاده اتفاق نمی افتد. این ازدواج هنگامی اتفاق می افتد که زوجی نا کامل در کنار هم قرار گرفته و یاد می گیرند که از تفاوت های یکدیگر لذت ببرند.


A happy marriage is the union of two forgivers.

یک ازدواج شاد اتحاد میان دو شخص بخشنده است.


Your marriage vows are most important in those moments, when they are most difficult to keep.

وعده های زمان ازدواج در لحظاتی مهم تر هستند که زوج ها در شرایط سختی قرار می گیرند.

متن عاشقانه انگلیسی درباره ازدواجMarriages are like fingerprints; each one is different, and each one is beautiful.

ازدواج شبیه اثر انگشت است. هر کدام متفاوت بوده و هر کدام زیباست.


Being in a long marriage is a little bit like that nice cup of coffee every morning – I might have it every day, but I still enjoy it.

بودن در یک ازدواج طولانی کمی شبیه خوردن یک فنجان قهوه خوب در هر صبح است. ممکن است من این کار را هر روز تکرار کنم اما من همچنان از آن لذت می برم.


A husband and wife may disagree on many things, but they must absolutely agree on this: to never, ever give up.

زن و شوهر ها ممکن است در مورد خیلی از موارد با هم مخالف باشند اما آن ها باید قطعا د این موضوع موافق باشند. هیچ وقت و هرگز تسلیم نشوند


The goal of marriage is not to think alike, but to think together.

هدف از ازدواج این نیست که شبیه هم فکر کنن بلکه با هم فکر کردن است.


A happy marriage is a long conversation which always seems too short.

یک ازدواج شاد یک مکالمه طولانی است که همیشه بسیار کوتاه به نظر می رسد.


The secret of a happy marriage remains a secret.

راز یک ازدواج شاد همیشه به صورت یک راز باقی می ماند


Marriages, like a garden, take time to grow. But the harvest is rich unto those who patiently care for the ground.

ازدواج شبیه یک باغ است، زمان می برد تا رشد کند. اما برای کسانی که با صبر از باغ مراقبت کرده اند محصول آن پربار است


A good marriage is one which allows for change and growth in the individuals.

ازدواج خوب ازدواجی است که اجازه تغییرات و رشد فردی بدهد


Marriage is not about age; it’s about finding the right person

ازدواج در مورد سن نیست، ازدواج در مورد یافتن یک فرد درست است


Marriage is not a noun; it’s a verb. It isn’t something you get. It’s something you do. It’s the way you love your partner every day.

ازدواج یک اسم نیست یک فعل است. ازدواج چیزی نیست که تو به دست بیاوری. چیزی است که تو انجام می دهی. راهی است که تو هر روز در آن همراهت را دوست داری


A great marriage isn’t something that just happens; it’s something that must be created

یک ازدواج فوق العاده چیزی نیست که تنها اتفاق بیفتند. چیزی است که باید ساخته شود.


Marriage is our last, best chance to grow up

ازدواج، آخرین و بهترین شانس ما برای رشد یافتن است.


Many marriages would be better if the husband and the wife clearly understood that they are on the same side.

بسیاری از ازدواج ها می توانستند بهتر باشند اگر زن و شوهرها به روشنی درک می کردند که آن ها در یک سمت قرار گرفته اند.


Marriage isn't supposed to make you happy and satisfied. It's your job to make your marriage happy and satisfying.

از ازدواج انتظار نمی رود که شما را شاد و راضی کند. این کار شماست که ازدواجتان را شاد و راضی کننده کنید.    


Marriage is more than finding the right person. It is being the right person.

ازدواج چیزی بیشتر از پیدا کردن یک آدم درست نیست. ازدواج تبدیل شدن به یک شخص درست است.


You don’t marry one person; you marry three: the person you think they are, the person they are, and the person they are going to become as a result of being married to you.

شما با یک شخص ازدواج نمی کنید. شما با سه نفر ازدواج می کنید. شخصی که شما فکر می کنید، شخصی که واقعا وجود دارد و شخصی که در نتیجه ازدواج با شما به آن تبدیل می شود.


Happiness in marriage is a moment by moment choice. A decision to love, forgive, grow and grow old together.

لحظه به لحظه شاد بودن در ازدواج انتخابی است. تصمیم به دوست داشتن، بخشیدن، رشد یافتن و پیر شدن با یکدیگر


One of the greatest things in life is finding someone who knows all your mistakes and still thinks you are absolutely amazing.

یکی از بزرگ ترین چیزها در زندگی یافتن شخصی است که همه اشتباهات شما را می داند اما هنوز فکر می کند شما کاملا فوق العاده هستید.


The best marriage is the one that makes you a better person, without changing you into someone other than yourself.

بهترین ازدواج، ازدواجی است که شما را به انسان بهتری تبدیل کند بدون این که شما را به شخصی غیر از خودتان تبدیل کند.


Married couples who love each other tell each other a thousand things without talking

زوج های ازدواج کرده ای که هم دیگر را دوست دارند بدون حرف زدن هزاران چیز را به هم دیگر می گویند.


The more you invest in a marriage, the more valuable it becomes

هر چه بیشتر در ازدواج سرمایه گذاری کنید سود بیشتری به دست خواهد آورد.

متن کوتاه انگلیسی در مورد ازدواج ، مطالب انگلیسی در مورد عشق و ازدواجIn marriage, each partner is to be an encourager rather than a critic

در ازدواج، هر فردی باید مشوق دیگری باشد به جای این که انتقاد کند.


عشق و ازدواج

Never marry the one you can live with, marry the one you cannot live without.

هرگز با کسی ازدواج نکن که می تونی باهاش زندگی کنی، با کسی ازدواج کن که بدون اون نمی تونی زندگی کنی


Where there is love, there is life.

جایی که عشق هست، زندگی هست


Love is a flower which turns into fruit at marriage.

عشق یک گل است که با ازدواج تبدیل به میوه می شود


Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

بودن با هم دیگر آغاز است، با هم بودن پیشرفت است، کار کردن با هم موفقیت است.


It’s amazing how one day someone walks into your life, and you cannot remember how you ever lived without them.

این فوق العاده است که یک روز کسی پا در زندگی شما می گذارد و شما نمی توانید به یاد بیاورید که زندگی شما پیش از آن چگونه بوده است.


Marriage is a love story that never ends.

ازدواج یک داستان عشقی است که هرگز تمام نمی شود


One advantage of marriage is that, when you fall out of love with him or he falls out of love with you, it keeps you together until you fall in again.

یکی از مزایای ازدواج این است که وقتی شما دیگر عاشق نیستید یا عاشق شما نیستند، شما را کنار هم نگه می دارند تا زمانی که دوباره عاشق شوید.


One day, in your search for happiness, you discover a partner by your side, and you realize that your happiness has come to help you search.

یک روز، در زمانی که به دنبال شادی می گردید، شما یک همراه را کنار خودتان کشف می کنید و می فهمید که شادی شما آمده تا به جستجویتان کمک کند.


Love is the master key that opens the gates of happiness.

عشق شاه کلید است که دروازه های شادی را باز می کند


Real couples stay faithful. They don’t even think about looking for another because they are too busy looking for ways to show love to each other.

زوج های واقعی وفادار باقی می مانند. آن ها حتی به دنبال یافتن شخص دیگری نیستند زیرا آن ها مشغول یافتن راهی برای نشان دادن عشقشان به هم هستند.


When my husband holds me in his arms it makes me feel -even if just for those moments- that all else is well in the world.

هنگامی که شوهرم من را در میان بازوانش نگه می دارد باعث می شود احساس کنم – حتی اگر فقط چند ثانیه باشد – همه چیزهای دیگر در دنیا خوب است.


Marriage does not guarantee you will be together forever, it’s only paper. It takes love, respect, trust, understanding, friendship, and faith in your relationship to make it last.

ازدواج تضمین نمی کند که شما همیشه با هم باشید و تنها یک کاغذ است. برای این که رابطه شما طولانی باشد باید عشق، احترام، صداقت، فهمیدن، دوستی و ایمان در رابطه وارد کنید.


A successful marriage requires falling in love many times, with the same person.

یک ازدواج موفق نیاز به عاشق شدن به دفعات بسیار آن هم با یک نفر دارد


A fool in love makes no sense to me. I only think you are a fool if you do not love.

حماقت در عشق برای من معنی ندارد. من تنها فکر می کنم شما اگر عاشق نشوید احمق هستید.


In marriage, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. The first to forget is the happiest.

در ازدواج، اولین کسی که معذرت خواهی می کند شجاع تر است. اولین کسی که می بخشد قوی تر است. اولین کسی که فراموش می کند خوشحال تر است.


Don’t ever stop dating your wife and don’t ever stop flirting with your husband.

هرگز قرار گذاشتن با همسرت را قطع نکن و هرگز عشق ورزیدن با شوهرت را قطع نکن


I want to inspire my husband. I want him to look at me and say, "It is because of you that I don’t give up!"

من می خواهم الهام بخش شوهرم باشم. می خواهم او من را ببیند و بگوید "من به خاطر تو تسلیم نمی شوم"


When a couple is arguing over who loves who more, the one that gives up is the real winner.

وقتی که زوج ها با هم بحث می کنند که چه کسی بیش تر دیگری را دوست دارد کسی که زودتر تسلیم می شود برنده واقعی است


It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.

این کمبود عشق نیست اما کمبود دوستی است که ازدواج را ناراضی کننده می کند.  

یک متن انگلیسی در مورد ازدواج همراه با معنای فارسیAnd in the end, the love you take is equal to the love you make.

و در پایان، عشقی که شما دریافت می کنید برابر با عشقی است که شما می سازید


You meet thousands of people and none of them really touch you, and then you meet one person and your life is changed forever.

شما هزاران نفر را می بینید و هیچ کدام واقعا شما را لمس نمی کند و سپس شما کسی را می بینید و زندگی تان برای همیشه عوض می شود.


جملات متفاوت و طنز در خصوص ازدواج

Marriage lets you annoy one special person for the rest of your life.

ازدواج به شما اجازه می دهد که یک شخص خاص را برای باقی عمرتان آزار بدهید.


Marriage has no guarantees. If that’s what you’re looking for, go live with a car battery.

ازدواج هیچ تضمینی ندارد. اگر به دنبال ضمانت هستید بروید و با یک باطری ماشین زندگی کنید.


When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to begin as soon as possible.

وقتی شما می فهمید که می خواهید بقیه عمرتان را با کسی بگذرانید، شما می خواهید بقیه عمرتان زودتر از راه برسد.


Marry someone who laughs at the same things you do

با کسی ازدواج کنید که به چیزی که شما می خندید بخندد


I want the kind of marriage that makes my kids want to get married.

من نوعی از ازدواج را می خواهم که باعث شود فرزندان من هم بخواهند ازدواج کنند.


Wedding is like getting to have a sleepover with your best friend, every single night!

عروسی کردن شبیه بیرون خوابیدن با بهترین دوست در هر شب است!


A marriage is like a house. When a light bulb goes off you don’t go to find a new house, you fix the light bulb.

ازدواج شبیه یک خانه است. هنگامی که لامپ ها می سوزند شما به دنبال یک خانه جدید نمی گردید شما لامپ ها تعمیر می کنید.

متن انگلیسی طنز راجع به ازدواج + ترجمه ی فارسیThe most important four words for a successful marriage: I’ll do the dishes.

مهم ترین چهار کلمه برای یک ازدواج موفق: من ظرف ها را خواهم شست


There is nothing in the world like the devotion of a married woman. It is a thing no married man knows anything about.

هیچ چیزی در دنیا شبیه از خود گذشتگی یک زن متاهل نیست. این موضوعی است که هیچ مرد متاهلی چیزی در مورد آن نمی داند.


The only mistake for which people are congratulated is marriage.

تنها اشتباهی که مردم به خاطر آن تبریک می شنوند ازدواج است


When you see a married couple walking down the street, the one that’s a few steps ahead is the one that’s mad.

هنگامی که شما زوجی را می بینید که در خیابان راه می روند، کسی که چند قدم جلوتر راه می رود کسی است که عصبانی است.


Before you marry a person you should first make them use a computer with slow internet to see who they really are.

قبل از ازدواج با کسی باید او را با یک کامپیوتر با سرعت اینترنت پایین ببینید که متوجه شوید دقیقا چه شخصیتی است.


When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.

هنگامی که مردی در ماشین را برای همسرش باز می کند، یا ماشین نو است یا همسر جدید است


Women marry men hoping they will change. Men marry women hoping they will not.

زن ها با مرد هایی ازدواج می کنند که آرزو دارند تغییر کنند. مرد ها با زن هایی ازدواج می کنند که آرزو دارند عوض نشوند


Always get married in the morning. That way if it doesn’t work out, you haven’t wasted the whole day.

همیشه در صبح ازدواج کنید که اگر درست پیش نرفت بقیه روز را از دست ندهید


The husband who wants a happy marriage should learn to keep his mouth shut and his checkbook open.

مردی که می خواهد ازدواج شادی داشته باشد باید یاد بگیرد که دهانش را ببندد و دسته چکش را باز کند.


Before I got married I had six theories about raising children; now, I have six children and no theories

قبل از این که ازدواج کنم من 6 نظریه برای بزرگ کردن بچه داشتم. الان من 6 بچه دارم و هیچ نظریه ای ندارم


Some relationships are like Tom and Jerry, they argue and disagree all the time, but they still can’t live without each other.

برخی از روابط شبیه تام و جری هستند. آن ها همیشه در حال دعوا هستند و مخالف همه چیز هستند اما همچنان نمی توانند بدون یکدیگر زندگی کنند.


Marriage is like a walk in the park… Jurrasic Park.

ازدواج شبیه پیاده روی در یک پارک است ... پارک ژوراسیک!


My most brilliant achievement was my ability to be able to persuade my wife to marry me.

درخشان ترین دست آورد من توانایی ام برای متقاعد کردن همسرم جهت ازدواج با من است.


By all means marry; if you get a good wife, you’ll become happy; if you get a bad one, you’ll become a philosopher.

به هر صورت ازدواج کن، اگر شما یک همسر خوب داشته باشید شما راضی خواهید بود. اگر شما یک همسر بد داشته باشید شما به یک فیلسوف تبدیل خواهید شد.


An archaeologist is the best husband a woman can have. The older she gets, the more interested he is in her.

یک باستان شناس بهترین شوهری است که یک زن می تواند داشته باشد. هر چه زن پیرتر می شود برای او جذاب تر می گردد.


After marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just can't face each other, but still they stay together.

بعد از ازدواج، زن و شوهر دو روی یک سکه می شوند، آن ها نمی توانند روی یکدیگر را ببینند اما هنوز با هم هستند.


A good marriage is a contest of generosity.

یک ازدواج خوب مسابقه سخاوت و بخشندگی است.


A good marriage is your choice…not your chance.

یک ازدواج خوب انتخاب شماست ... نه شانس شما


Collector: toptoop

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...