تعبیر خواب کارگری

در مورد تعبیر خواب کارگری در کتاب سرزمین رویاها انواع خواب کارگری تفکیک شده است و شرح آن به این شکل آمده است که اگر در خواب شخص دیگری را ببینید که کارگری می کند نشانه خوشبختی برای بیننده خواب است و اینکه کارهای او خوب پیش خواهد رفت. اگر خواب کسی را ببینید که در حال کارگری برای کارخانه چوب است نماد این است که کارها و دغدغه های فکری خود را با اراده خود به شکلی عالی پیش می برید. اگر خواب یک نفر را در حال کارگری برای معدن فلز ببینید نشان دهنده این است که کارهای شما با پیشرفت و گشایش قابل ملاحظه ای روبرو خواهد شد. اگر خواب کارگری را در حال لوله کشی ببینید نمادی از پول و فراوانی در کارهای شما است. در صورتی که خواب ببینید در حال استخدام کارگری هستید نشانه گشایش و فراوانی در همه امور شما است.

تعبیر خواب کارگری کردن و مزد گرفتن

حال اگر در خواب ببینید که خود شما در حال کارگری هستید، تعبیر این خواب به این صورت است که کنجکاوی شما در موضوعی خاص برطرف می شود. تعبیر خواب کارگری اگر خواب ببینید در حال تنبیه کارگران هستید نشانه رنج و عذابی برای شما است و اگر خواب ببینید که در حال مزد دادن به کارگران هستید نشان دهنده این است مردم شما را دوست خواهند داشت. اگر در خواب، خود را نظاره گر کارگرانی ببینید  که در حال استراحت هستند، تعبیر خواب شما هشداری است در مورد اینکه ممکن است دارایی خودتان را از دست بدهید. اگر خواب ببینید نظاره گر کارگرانی هستید که در حال مبارزه هستند یا خودتان  را کارگری در حال مبارزه ببینید، نشان دهنده این است که بحرانی بزرگ را در زندگی از سر می گذرانید.

تعبیر خواب کارگری از دید ابن سیرین :

ابن سیرین در مورد تعبیر خواب کارگری می گوید اگر خواب ببینید در حال کارگری برای کاری دنیوی هستید نشان دهنده نقصان در کار آخرت شما است و اگر خواب ببینید که کارگری برای کاری اخروی می کنید نشان دهنده این است که کار آخرت شما روبراه خواهد شد. اگر کسی خواب ببیند که کارگری او خوب پیش می رود نشان دهنده این است که اجل او نزدیک است. اگر خواب ببیند که کار او خراب شده است نشان دهنده این است که عمرش زیاد می شود.

کارگری

اگر خواب ببینید که کار خود را رها کرده و کارگری کار جدیدی را آغاز کرده اید نشان دهنده این است که اوضاع شما نسبت به قبل روبراه خواهد شد. اگر خواب ببینید در حال کارگری در خانه فردی غریبه هستید نشان دهنده این است که به سفر رفته و در غربت برای فردی کارگری خواهید کرد. اگر خواب ببینید در خانه خودتان کارگری می کنید و دیگران به شما کمک می کنند نشان دهنده راضی بودن مردم از شما است و اینکه اگر برای شما مشکلی پیش بیاید دیگران به شما کمک خواهند کرد. اگر خواب ببینید کارگری بیش از حد انجام می دهید نمادی از خوشبختی غیر منتظره و ناگهانی برای شما است.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...