تعبیر خواب فانوس در حالتهای روشن و خاموش

تعبیر خواب فانوس توسط بیتون، اقدام به روشن کردن فانوس را دلالت بر تغییری سود آور در زندگی می داند.لیلا برایت در تعبیر خواب فانوس، روشن کردن فانوس را در گذران روزهای خوب به همراه دوستان تفسیر می کند.

خواب را می توان اسرارآمیزترین تجربه ای دانست که یک فرد در دوران زندگی کسب می کند. خواب ها ممکن است هراس آور، لذت بخش، هیجان آور، غیر معمولی و یا حتی اعجاب آور باشند. در بررسی اجمالی از تعبیر خواب فانوس ما را همراهی نمایید.

منوچهر مطیعی تهرانی و آنچه در تعبیر خواب فانوس می گوید

اگر در خواب ببینید با فانوسی در دست، در محلی تاریک هستید، خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تأثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد. اگر جز شما که بیننده خواب هستید، کسان دیگری هم در آنجا حضور داشتند، این روشنایی امید و خوشبختی برای ایشان هم کارساز است.

فانوس خاموش

اگر در خواب ببینید در محلی تاریک هستید و فانوسی خاموش در دست دارید، گرفتاری برای شما پیش می آید که درجه مهمی آن به اندازه بزرگی تاریکی است. اما اگر همان فانوس را روشن کنید، با مشکل مبارزه خواهیدکرد و موفق می شوید. موفقیت  شما به اندازه نوری است که از فانوس بلند شده و اطراف را روشن می کند.

نیکو است اگر در خواب فانوس روشن ببینید. فانوس روشن در تاریکی بهتر است و خوب نیست اگر ببینید فانوس از دستتان افتاده و بشکند. همچنین اگر آن را گم کنید و یا از شما، کسی آنرا بدزدد. اگر خواب ببینید در حالی که فانوسی در دست دارید باد تندی می وزد، خوب است. زیرا خواب شما می گوید، حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و شما در جریان آن قرار می گیرید. اما توسط هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید. البته به شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند. اما اگر در همان حال دیدید باد فانوس را خاموش کرد، نیکو نیست.

روشن کردن فانوس در محل تاریک

تعبیر خواب فانوس از دیدگاه آنلی بیتون

علامت دیدن فانوس هایی در خواب که مخزنشان پر از نفت است، این می باشد که با فعالیت در حرفه خود به نتایج رضایت آمیزی دست خواهید یافت. دیدن فانوس های خالی از نفت، نشانه دلسردی و پریشانی در زندگی است.اگر در خواب ببینید فانوس روشنی را بر زمین می اندازید، نمایانگر آن است که نقشه ها و آرزوهای شما ناگهان به شکست می انجامد.

اگر در خواب ببینید فانوس ناگهان می ترکد، علامت آن است که دوستان سابق با دشمنان شما همدست می شوند تا بتوانند منافع شما را پایمال کنند.اگر در خواب ببینید در حین حمل فانوس لباس شما به ناگاه آتش می گیرد، نشانه آن است که از کسی انتظار تشویق و همدردی دارید، ولی او به شما تحقیر و اهانت خواهد کرد.

سخن آخر:

در انتهای کلام به گفته آنلی بیتون در تعبیر خواب فانوس دیدن فانوس های روشن در خواب می تواند، نشانه شادمانی در محیط خانوادگی و پیشرفت در امور مالی باشد.


بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب راه رفتن در تاریکی شب


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...