تعبیر خواب چاه

بر اساس تعبیراتی که معبران سنتی راجع به دیدن چاه در خواب بیان می کنند مشاهده چاه در خواب های ما به معنی مکر و حیله است و از آنجایی که معمولا این معانی به زنان بر می گردد دیدن چاه را در خواب به زن تعبیر می کنند. با تعبیر خواب چاه از نگاه معبران بزرگ همراه ما باشید.

تعبیر خواب چاه و کندن چاه به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین می گوید: چاه در خواب به زن تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که در جایی چاه می کنند نشانه آن است که زن می خواهد. اگر کسی در خواب ببیند که شخصی در کندن چاه به او کمک می کند به این مفهوم است که شخصی به عنوان واسطه بین او و آن زن قرار می گیرد و قصد دارد که از طریق حیله و نیرنگ آن زن را به ازدواج او در بیاورد زیرا مشاهده کندن چاه در خواب به معنی حیله و نیرنگ است.

تعبیر خواب چاه و کندن چاه از دید لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو در رابطه با تعبیر خواب چاه و کندن چاه می گوید:  چاه در خواب به معنی آینده نامشخص است. چاه کندن در خواب به مفهوم کار پردرآمد می باشد. اگر کسی در خواب ببیند از چاه آب می کشد به معنی آن است که دست به کارهای سودآوری می زند. نوشیدن از آب چاه به معنی تندرستی و نیرو است.

تعبیر خواب کندن چاه آب ، تعبیر خواب خوردن از آب چاه

تعبیر خواب چاه از دید کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ راجع به تعبیر خواب چاه از جنبه روانشناسی عقیده دارد: مشاهده چاه در خواب نشانگر آن بخشی از استعدادها و توانمندی های پنهان شما است که تاکنون به سطح نرسیده اند و یا شناسایی نگشته اند. چاه نماد و سمبلی از عمق احساسات بیننده خواب می باشد. امکان دارد به معنی مخزن احساسات بیننده خواب باشد و این که او چگونه سعی دارد این احساسات را سرکوب نماید. اگر شما در خواب ببینید دورن چاهی می افتید علامت آن است که کنترل احساسات خود را از دست خواهید داد. اگر شما در خواب ببینید که چاه خشک است و آب ندارد به منزله آن است که در زندگی شما از نظر عاطفی خلاء وجود دارد. شما در درون خود احساس خالی بودن دارید و نیازمند آن هستید که چیزی این احساس خلاء را برای شما پر کند.

تعبیر خواب آب چاه به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در مورد معنای آب چاه در خواب می گوید: دیدن آب چاه در خواب به معنی مال و اموال زن است. اگر کسی در عالم خواب ببیند که از یک چاه آب می خورد نشانه آن است که از مال و اموال زنی می خورد.

تعبیر خواب آب چاه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن چاهی که آب دارد در خواب به این مفهوم است که مال اندوخته ای به دست شما می رسد. بر طبق نظر مرحوم مجلسی آب چاه به روزی حلال تعبیر می شود.

تعبیر خواب آب چاه  از نگاه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی راجع به تعبیر خواب آب چاه می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که آب چاه خنک و نیکو است به معنی آن است که از زن به او سود و منفعت می رسد. اگر کسی در خواب ببیند چاه آب زیادی دارد به معنی زن جوانمرد و بخشنده می باشد.

مطالب پیشنهادی این بخش :

تعبیر خواب چاه فاضلاب

تعبیر خواب پر شدن چاه توالت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...