تعبیر خواب چنگ زدن

به نظر شما تعبیر خواب چنگ زدن در عالم خواب به چه موضوعی اشاره دارد؟ آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که در عالم رویا مشاهده کنید در حال چنگ زدن یعنی نواختن ساز چنگ هستید؟ فکر می کنید تعبیر خواب چنگ زدن چه چیزی می تواند باشد؟ در این مجال بر آنیم تعبیر خواب چنگ زدن را به روایت معبران بزرگ بازگو کنیم. در این فرصت با ادامه مطلب در رابطه با تعبیر خواب چنگ زدن همراه ما باشید.

تعبیر خواب چنگ زدن به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین بصری در رابطه با تعبیر چنگ زدن در عالم خواب می گوید: اگر شما در خواب ببینید در حال چنگ زدن هستید به این معنی است که سخنان باطل و دروغی را بر زبان می آورید و گرفتار غم و غصه و ناراحتی و ضرر و زیان خواهید شد.

تعبیر خواب چنگ زدن به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب چنگ زدن بیان می دارد: اگر کسی در خواب ببیند چنگ می زند نشان دهنده آن است که با یک زن از جمع بزرگان رابطه برقرار می کند. زنی که به واسطه مال و اموال و دارایی و نفوذی که دارد سبب دستیابی بیننده خواب به مقام و عزت و احترام می شود و در نهایت نیز بیننده خواب با آن زن ازدواج می کند. اما اگر کسی در خواب ببیند به همراه نواختن چنگ، دیگر آلات موسیقی از قبیل چغانه و نی نیز نواخته می شوند و مجلس رقص و پایکوبی نیز برپا گشته است تعبیر آن به مفهوم اندوه و غم و مصیبت خواهد بود.

تعبیر خواب چنگ زدن به روایت جابر مغربی

جابر مغربی راجع به تعبیر خواب چنگ زدن عقیده دارد: اگر شخص بیماری در عالم خواب مشاهده کند که چنگ و چغانه می نوازد نشانه آن است که عمرش به پایان رسیده و از دنیا خواهد رفت.

تعبیر خواب چنگ زدن دیگران به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در رابطه با معنای چنگ زدن دیگران در خواب بیان می دارد: اگر کسی در خواب ببیند یک شخص چنگی را می نوازد و او هم به صدای آن گوش فرا می دهد نشانگر آن است که به سخنان دروغ و اشتباه و باطل دیگران گوش خواهد داد.

سایر تعابیر در رابطه با چنگ زدن در خواب

اگر شخصی که در حقیقت خودش در عالم بیداری اهل چنگ زدن و نواختن چنگ نیست در عالم رویا مشاهده کند که شخص بزرگی چنگی را به او می بخشد علامت آن است که از غم و غصه و ناراحتی نجات پیدا خواهد کرد. اما اگر بیننده خواب در عالم واقعیت خودش اهل نواختن چنگ نباشد به این معنا خواهد بود که به گفتن دروغ و سخنان باطل گرایش دارد. اگر کسی در خواب ببیند چنگ شکسته شده یا به دور انداخته شده است نشان دهنده آن است که بیننده خواب از به زبان آوردن سخنان دروغ و باطل دست برداشته و از این کار توبه می کند. برخی از معبران در رابطه با معنای چنگ زدن در خواب بر این باورند که چنگ زدن در عالم خواب نشانه درازی عمر بیننده خواب است.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...