تعبیر خواب تنور

دیدن تنور در عالم خواب از نظر معبران بسیار خوب و نیکو است. همچنین مشاهده پختن نان در یک تنور در خواب نشان دهنده روزی حلال می باشد. با تعبیر خواب تنور همراه ما باشید.

تعبیر خواب تنور به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سرین در رابطه با تعبیر خواب تنور می گوید: دیدن تنور در خواب به معنای مهتر و بزرگ خانه است. برخی از معبران عقیده دارند تنور به معنی کدبانوی خانه تعبیر می شود.

تعبیر خواب تنور ، تعبیر خواب پختن نان در تنور


تعبیر خواب تنور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

به عقیده منوچهر مطیعی تهرانی مشاهده تنور در خواب مبارک و نیکو است و نشانگر خیر و برکت و معیشت زندگانی است. اگر کسی در خواب ببیند درون خانه اش تنوری ساخته شده است حتی اگر آن تنور در خواب روشن نباشد و نانی در آن پخته نشود نشان دهنده آن است که خیر و برکت و نعمت به دست می آورد و معاش او زیاد و گسترده می شود و خوبی و خیر به خانه او راه پیدا می کند و اعضای خانواده از بابت آن به منفعت می رسند. اگر شخصی که بیمار است در عالم خواب ببیند که تنوری در خانه اش دارد یا پای یک تنور نشسته است و مشغول نان پختن است یا شخص دیگری نان می پزد و او به آن شخص کمک می کند و نان ها را می گیرد علامت آن است که پزشک مسیحادمی به معالجه او خواهد پرداخت و به همین جهت بیننده خواب به زودی از بیماری شفا خواهد یافت.

تعبیر خواب تنور خراب و ویران به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی مشاهده تنور به هر شکل در خواب خوب است مگر آن که تنوری که بیننده خواب می بیند خراب و ویران باشد و در خواب اینگونه به نظر برسد که زمانی تنور سالم و آباد بوده ولی در حال حاضر خراب و شکسته و ویران شده است و جانورانی از قبیل موش و سوسک و ... داخل آن لانه کرده اند و درون آن پر از خس و خاشاک شده است. چنین خوابی به مفهوم خرابی و کسادی در کار صاحب خانه تعبیر می شود و بعضی از معبران عقیده دارند به معنی آن است که صاحب خانه همسر خود را از دست می دهد چون از نظر آنان تنور در خانه به معنی زن است.

پختن نان در تنور در عالم خواب چه تعبیری دارد؟

به عقیده محمد بن سیرین پختن نان در تنور در عالم خواب نشانه به دست آوردن روزی حلال و نیکو شدن کارها است.

بر طبق نظر منوچهر مطیعی تهرانی اگر کسی در خواب ببیند تنور آتش دارد و در آن نان پخته می شود تعبیر آن بسیار نیکوتر است و به اندازه تمام نان هایی که از داخل تنور بیرون آورده می شود نعمت و خیر و برکت زیاد و متنوعی نصیب بیننده خواب می شود. اگر فرد بدهکاری در خواب ببیند که در خانه اش تنور دارد یا در حال ساختن تنور است به معنی آن است که قرضش را ادا خواهد کرد. اگر زنی در خواب ببیند که در خانه او دو تنور وجود دارد علامت آن است که گرفتار یک هوو می شود و همچنین اگر در خواب ببیند که شوهرش در حال پختن نان است همین تعبیر از خوابش به دست می آید.

مطلب های پیشنهادی این قسمت :

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی

تعبیر دیدن نان در خواب

2 نظر

 1. بارانبارانsays:

  سلام خاب دیدم خودم در حال کفر گفتن به خدا هستم داداشم در حال تنور ساختن و مادرم که فوت شده قابلمه ای روی گاز گذاشته بود و غذا میپخت که غذایش خیلی در حال جوشیدن بود و قل میزد.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهایی است که موجب پشیمانی میشوند

 2. هاوژینهاوژینsays:

  سلام خستە نباشین خواب دیدم تو حیاط تنور داریم یە تکە از تنور کندە شد بعد یە طرف دیگش هم داشت خراب میشد و ازش اب میومد میترسیدم کل خانە خراب شود لطفا تعبرش چیە ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممنون ممکن است دچار ناامیدی شوید