تعبیر خواب دستکش

دیدن دستکش در خواب چه معنایی دارد؟ برخی از معبران عقیده دارند مشاهده دستکش در خواب آقایان بهتر از خوابی است که خانم ها در مورد دستکش ببینند. از نظر علم تعبیر خواب دیدن دستکش در عالم رویا به مفاهیمی نظیر قدرت و توانایی، پیروزی بر دشمن و تنظیم کارها اشاره دارد. در این مجال به بیان تعبیر خواب دستکش از نظر معبران می پردازیم.

تعبیر خواب دستکش به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین در رابطه با دیدن دستکش در خواب می گوید: اگر یک مرد در خواب ببیند دستکشی از آهن در دست دارد به معنی نیرو و توانایی است.

تعبیر خواب دستکش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن دستکش در خواب به معنی اشتباهات و گناهان کوچک می باشد. دستکش در خواب های ما به مفهوم کوتاهی ها و سهل انگاری های ما در قبال انجام دادن کارهای خوبی است که قادر به انجام آنها هستیم اما با بی تفاوتی از کنار آنها عبور می کنیم و خیال می کنیم از گرفتاری نجات پیدا کرده ایم در حالی که مسئولیت آن برای ما باقی می ماند و از این بابت ضمیر ناخودآگاهمان دچار درد و عذاب می شود. اگر کسی در خواب ببیند دستکش دارد به معنی آن است که امکان انجام کار خوبی وجود داشته ولی بیننده خواب از انجام آن طفره رفته است. اگر فرد دستکش را در خواب نپوشیده باشد به این مفهوم است که در قبال آن کار احساس مسئولیت نمی کند و فکر می کند ارتباطی بین او و آن کار وجود ندارد و آن موضوع متوجه او نمی شود اما اگر دستکش را به دست کرده باشد یعنی احساس مسئولیت می کند. 

تعبیر خواب دستکش ، تعبیر خواب دستکش پاره ، تعبیر خواب دستکش سوراخ

اگر دستکشی که در خواب می بیند سوراخ باشد به معنای اشتباهی است که بیننده خواب آن را مرتکب شده است یا در آینده مرتکب می شود. اهمیت موضوع مورد بحث نیز به رنگ دستکشی که در خواب مشاهده می شود بستگی دارد. هر چه رنگ دستکش تیره تر باشد موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار است و هر چه رنگ آن روشن تر باشد یعنی کم اهمیت تر می باشد. اگر کسی در خواب ببیند دستکشی نو در دستانش دارد نشان دهنده این است که با آن که فردی مادی گرا نیست اما در روابط خود با اطرافیان صرفه جویی زیادی به خرج می دهد. بیننده خواب با سختی ها و گرفتاری های زیادی مواجه می شود اما به صورتی مطلوب و رضایت بخش خواهد توانست این سختی ها و مشکلات را حل و فصل نماید. اگر کسی در عالم خواب دستکشی که کهنه و پاره است به دست کرده باشد نشان دهنده آن است که کسانی به او خیانت می کنند و او دچار ضرر و زیان خواهد شد. اگر کسی در خواب ببیند دستکش خود را گم می کند بیانگر آن است که تنها و بی کس می شود و می بایست به تنهایی زندگیش را اداره کند. تعبیر خواب پیدا کردن یک جفت دستکش آن است که بیننده خواب به روابط عاطفی مبتلا شده و ازدواج می نماید. اگر یک مرد در خواب ببیند دستکش زنانه ای را به دستش می کند نشانه آن است که در فکر فرار از دست یک زن است.

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...