تعبیر خواب کلید

کلیدها ابزاری برای باز و بسته کردن قفل هستند و مربوط به آرامش خاطر و امنیت می باشند ، کلید در ذهن ما بیشتر جنبه‌ی گشایش دارد . دیدن کلید در خواب تعابیر جالبی دارد که می تواند حقایقی را در مورد زندگی تان بازگو نماید .اگر در خواب دسته کلیدی را ببینید نشان دهنده‌ی مقام ، نفوذ و آزادی شما خواهد بود و علامت سازش شما با یک وضعیت خاص می باشد .دیدن کلید باریکی در خواب نشانگر خاطره و احساسی کهنه است که آن را سرکوب کرده اید .اگر کلیدی از جنس طلا را در خواب ببینید به معنی این است که اعتبار و استعدادی نصیبتان خواهد شد تا بتوانید حدودا چیزهایی را که مورد علاقه تان هستند کسب نمایید .اگر در خواب کلیدتان را گم کنید نشان دهنده‌ی این است که ترس از دست دادن کنترلتان را دارید و یا می ترسید که مبادا مقام و فرصت های زندگیتان را هدر دهید و یا به بیانی این خواب نشانه‌ی تحولات ناگهانی ، یأس و فتنه انگیزی می باشد که برای شما ناگوار خواهد بود ، این خواب همچنین به معنی موقعیت هایی هدر رفته می باشد .

اگر در خواب کلیدتان را دور بیندازید نشانگر این است که شما نظارت بر یک کار و یا وضعیتی را به دیگران محول خواهید کرد .یافتن کلیدی در خواب به معنی این است که برای یک مسئله راه حل مناسبی پیدا خواهید کرد .اگر در خواب کلیدی شکسته را ببینید نشانه‌ی این است که فاقد مقام می شوید و نمی توانید به مکانی وارد شوید که در گذشته اختیارش را داشتید .دیدن کلیدی زنگار بسته و کهنه در خواب نشان دهنده‌ی این است که شما توانایی و تبحری را که در گذشته داشته اید به خاطر نمی آورید .

تعبیر خواب شکستن کلید

اگر در خواب صدای برخورد کلیدها را به هم بشنوید به معنی این است که شما بینش صحیحی نسبت به زندگیتان دارید و در راه صحیحی حرکت می کنید و علامت یک رفتار مصمم می باشد .اگر شما جاکلیدی را در خواب ببینید نشانگر این است که قادر هستید با اوضاع متعددی خود را وفق بدهید و قدرت سازش با تمام افراد و همه‌ی محیط ها را دارید .اگر در خواب فردی را ببینید که کلید می سازد به معنی این است که قادر نیستید به تنهایی از پس هر کاری بر بیایید و برای گشایش آن کار باید از دیگران درخواست کمک نمایید .ساختن کلیدی زاپاس در خواب نشانه‌ی این است که نگرش های متفاوتی در برابر یک مشکل وجود خواهد داشت .

تعبیر خواب دسته کلید

* تعبیر خواب کلید از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب کلیدی را ببینید بیانگر این است که اتفاقاتی ناگهانی پیش روی شماست .گم کردن کلیدهای تان در خواب نشانه‌‌ی این است که شما تحت تأثیر وقایع ناگواری خواهید بود.یافتن یک کلید در خواب به معنی این است که در شغلتان تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث رفاه و آرامش خاطر خانواده تان خواهد شد .اگر کلیدی را در خواب ببینید که شکسته باشد بیانگر این است که از دیگران به خاطر احساس حسادت و یا مرگ جدا خواهید شد .اگر یک دختر در خواب ببیند که کلید مخصوص جعبه‌ی طلا و جواهرات خود را گم نموده است نشان دهنده‌ی این است که با نامزدش دچار سوءتفاهم می شود و به همین خاطر غمگین خواهد شد .اگر دختری در خواب ببیند که توسط یک کلید دری را باز می کند به معنی این است که بیش از اندازه به نامزدش اطمینان خواهد کرد و در صورتی که یک در را با کلید قفل کند نشانه‌ی این است که در گزینش شوهر کامیاب خواهد شد .اگر دختری در خواب ببیند که یک کلید را دور بیندازد بیانگر این است که در روابطش یا دیگران قادر نیست به درستی قضاوت نماید و به همین خاطر به محبوبیت خودش صدمه وارد خواهد کرد.

تعبیر خواب گم کردن کلید

* تعبیر خواب کلید از دیدگاه لوک اویتنهاو

اگر خواب ببینید که یک کلید پیدا کرده اید به معنی این است که از یک گرفتاری نجات پیدا خواهید کرد و چنانچه کلیدی را گم نمایید بیانگر این است که دچار مشاجره‌ی لفظی خواهید شد.اگر در خواب ببینید که کلیدی به همراه خود دارید نشانگر این است که پس اندازهایی دارید که بسیار کمک رسان خواهد بود .باز نمودن دری بسته توسط یک کلید نشان دهنده‌ی این است که شما مورد اتهام قرار خواهید گرفت .

* تعبیر خواب کلید از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها

اگر در خواب ببینید که کلیدی دارید به معنی این است که به شدت عصبانی خواهید شد .شکستن کلیدتان در خواب بیانگر ابتلا به بیماری خواهد بود .اگر خواب ببینید که چندین کلید را پیدا کرده اید نشان دهنده‌ی ایجاد آسایش و آرامش خاطر در میان خانواده تان خواهد بود .اگر در خواب کلیدهای خود را گم نمایید به معنی این است که رابطه های شما با شکست مواجه خواهد شد .اگر خواب ببینید که کلیدهای تان را به فردی می دهید بیانگر این است که شما و خانواده تان خوش اقبال خواهید بود .اگر خواب ببینید که از داخل سوراخ کلیدی می نگرید نشانه‌ی این است که در معرض ناکامی بزرگی قرار خواهید گرفت .اگر در خواب افرادی را ببینید که از سوراخ کلیدی می نگرند بیانگر این است که درگیری و کشمکش های مختلفی در انتظارتان خواهد بود .اگر در خواب دشمن خود را ببینید که از طریق سوراخ کلیدی خبرچینی می کند نشان دهنده‌ی از بین رفتن یک دشمن خواهد بود .اگر در خواب دوستانتان را ببینید که از طریق سوراخ کلیدی خبر چینی می کنند به معنی بی عقلی خواهد بود .

* تعبیر خواب کلید از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب کلیدی داشته باشید تعبیرش نیک است ، مخصوصا اگر توسط کلیدی قفل دری بسته را باز نمایید و پشتش اشیائی خوب پیدا کنید .دیدن کلید در خواب به میزان قدرت شما در حل مسائل اشاره می کند .اگر خواب ببینید که یک کلید بزرگ دارید و نمی دانید مخصوص به چه قفلی است بیانگر این است که شما قادر هستید امور مهمی را اجرا نمایید اما هیچ موقعیتی پیش رو ندارید .اگر در خواب ببینید که کلیدی کوچک دارید و قفلی بزرگ پیش روی شماست نشانگر این است که حس می کنید توانایی اجرای اموری مهم را ندارید .اگر خواب ببینید کلید و قفلی وجود دارد که آن را می شناسید اما قادر نیستید بازش کنید نشان دهنده‌ی این است که با مسئله ای مواجه خواهید شد که نمی توانید آن را برطرف نمایید .اگر در خواب فردی را ببینید که کلیدی را می سازد و به دستتان می دهد نشانه‌ی این است فردی کاری برای شما انجام خواهد داد و مسیر پیشرفت را برایتان هموار خواهد کرد .اگر در خواب ببینید که خودتان در حال ساختن کلید هستید بیانگر این است که در مورد امری چاره اندیشی خواهید کرد .شکستن کلیدی در قفل در خوابتان نشانگر این است که در امری درمانده خواهید شد و ناکام می مانید .قفل کردن یک در توسط کلید در خوابتان به معنی این است که هوشمندانه اسراری را از دیگران مخفی می کنید .

در این مقاله تعبیر خواب کلید مورد بررسی واقع شد و در این زمینه تعابیری متعدد از چندین معبر ارائه گردید ، شما با کمک این مطلب قادر خواهید بود به آسانی خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه‌ی این مطلب حدود 7 دقیقه می باشد .

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

8 نظر

 1. سولماز احدي اروميهسولماز احدي اروميهsays:

  سلام من خواب ديدم با خواهرم رفتيم يه جايي من فكر ميكردم خواهرم همراه با خودش كليداي خونه رو آورده و ازش پرسيدم كليد آوردي برگشتني دم در نمونيم من نياوردم ولي خواهرم فقط كليد حياط رو آورده بود و من ناراحت و عصباني شدم كه حالا چكار كنيم و دست و بالمو نگا كردم و ديدم نه تنها كليدامو نياوردم كيفمم نياوردم بعد از يكمي غر و نااميدي يهو ديدم كيفم دستمه و كليدامم توي جيب كوچيك كيفمه و اميد اومد تو وجودمو خيالم راحت شد كه پشت در نميمونيم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، علامت آن است که در بیشتر امور زندگی تان موفق عمل خواهید یافت.

 2. سوداسوداsays:

  با سلام و خسته نباشید. از لطف شما بابت تعابیر عالی متشکرم من دیشب خواب دیدم بین یکسری افراد در یک آپارتمان بزرگ دعواست من هم بودم دعوا بخاطر دسته کلیدی بود که هی دست بدست میشد. من یکدفعه خودمو با یک لباس بلند قرمز در یک طبقه دیدم که کلید از بالا داشت میومد پایین و افتاد تو دست من. میگفتن این کلید شانس و آرزوهاست. توی اون کلید همه جور صحنه هایی از خلقت میدیدم از جمله اینکه یک نفر بهم گفت درون کلید بنگر سیلابی پیش رو بوده اما فرشته ها را ببین که چگونه مانع ورود سیلاب شده اند. اصلا خواب عجیبی بود. همش یکنفر بهم میگفت خداوند به هر کاری قادر است

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ناامید نباشید و به هدف خود ایمان داشته باشید. تمام تلاش خود را برای رسیدن به مقصود به کار بگیرید

 3. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقت بخیر در خواب دیدم همکارم که در بیداری رییسم هست،ازم میخواد از داخل یک کشو کلیدی براش ببرم کشور رو که باز کردم چندتا کلید بود همه رو برداشتم تا براش ببرم میشه تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می‌آورید

 4. شیلاشیلاsays:

  سلام وعرض ادب عصر خواب دیدم که پسرم وارد خانه شد از خانه مادرم امده بوددو تا بچه بغلش بود یکی کوچک وان یکی کمی بزرگتر اول فکر کردم بچه های فامیل هستند ولی انگار شکلشان عوض شده بود بعد نمی دانم چی گفت دقیق یادم نیست ولی فکر کنم در مورد پول بود که می گفت از کسی قرض بگیریم که من عصبانی شدم ودر حال عصبانیت می گفتم فردا به من می گی برو شوهر کن ودر ذهنم کسی هم بود ولی اسمش را نبردم و دسته کلیدی توی دستم بود که در همان حال پرتش کردم وافتاد روی بخاری وپسر دیگرم هم بود وسعی داشت مرا ارام کند ممنون از تعبیری که می کنید

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام داشتن کلید خوب است بخصوص اگر بتوانید به مددکلید قفل دربسته ای را بگشایید

 5. رزرزsays:

  سلام خواب دیدم که میخواهم سوار ماشین پدرم بشوم و رانندگی کنم به خواهرم میگویم که کلید در ماشی رو برام بیار میزنم خواهرم کلید خیلی بزرگ و دیگری کوچکتر را به من داد ومن میبینم بزرگه به ماشین نمیخوره و کوچکتره میخوره در را باز میکنم تا ماشین را روشن کنم،ممنون

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام بررزق و روزی و کمک و پیروزی بر دشمن تعبیر میشود

 6. ستارهستارهsays:

  سلام و درود به شما. من خواب دیدم که مادرم با تلفن در حال صحبت با دوستش است.ولی من نپرسیدم در مورد چه موضوعی ولی مادرم آشفته بود بعد خیلی بی مقدمه به من و پدرم گفت برید بیرون و خرید کنین چون برای شب مهمون داریم البته فکر نکنم به خاطر مهمون ناراحت بود.به خاطر مشکل دوستش.من و پدرم هم رفتیم و در مغازه اول مواد هایی که میخواستیم نبود برای همین رفتیم به سمت یکی دیگه ولی در کمال ناباوری این مغازه سوپری از بیرون به نظر سوپر مارکت می آمد ولی یک تلفن ثابت فروشی بود!!!!پدرم که آشفته به نظر می آمد دسته کلیدی را به من داد و گفت برو خونه.من هم رفتم و خواستم در خانه را باز کنم ولی جای قفل پر از ملات گچ شده بود!! من مشغول کندن ملات بودم که دیدم یک دختر نوجوان از روبه رو به من زل زده منم زیاد بهش اهمیت نمیدادم و مشغول کندن ملات بودم و بالاخره موفق شدم و رفتم تو.بعد یک دفعه به خودم آمدم که چظورهمچین چیزی ممکنه بعد فهمیدم خواب بودم و بلافاصله از خواب پریدم و قسم می خورم ساعت دقیقا 14:14 بود! به مامانم قیافه دختر رو گفتم و اون گفت یکی از دوستاشه که تازگیا باردار شده و مشکل تیروئید داره.ببخشید طولانی شد

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام ممنون بر رزق و روزی کمک یا پیروزی بر دشمن دلالت دارد

 7. ماهیماهیsays:

  سلام خواب دیدم یکی از دوستانم بهم کلیدشو داد تا واسش نگه دارم..میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده حل مشکلات است

 8. نگارنگارsays:

  سلام. خ اب دیدم پدرم گویا چندتا کلیدی رو که برای خانواده مهمه یه جایی قایم کرده یا جاگذاشته ادرسشو میدونیم ولی یه خانواده ای اونجا و توی اون خونه ای که کلید توشه نشستن ومهمون دارن . اون خانواده سطح پایین و سمج هم بودن. و از دادن کلید طفره میرن و میگفتن اینجا نیس.هی باید صبر میکردیم تامهمونیشون تموم بشه‌. بالاخره خواهرم کلیدوازشون گرفت. و دوید ومن و مادرمم دنبالش. دیگه نفهمیدم چی شد.

  • مدیر سایتمدیر .(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه حفظ چیزهای ارزشمند زندگیتان است