تعبیر خواب سر

سر در رأس بدن انسان قرار دارد و جایگاه مغز می باشد و اغلب اندام های حسی بدن در سر واقع شده اند ، بدن بدون وجود سر نمی تواند زنده بماند .دیدن سر در خواب تعابیر جالب و متعددی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد .

* تعبیر خواب سر از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

اگر شما یک سر را در خواب ببینید نشانه‌ی عقل ، دریافت و خردمندی شما می باشد و به معنی شناخت دنیا ، تجسم شخصیت خودتان و پیشرفت در زندگی شماست .

تعبیر این خواب می تواند نشانگر این باشد که شما فراتر از وضعیتی قرار دارید و یا اینکه باید بر شرایطی غلبه کنید و از آن سبقت بگیرید .
اگر در خواب ببینید که دو تا سر دارید نشان دهنده‌ی این است که باید تقاضای کمک گرفتن از دیگران را بیاموزید و همچنین کمکشان را قبول نمایید ، این خواب علامتی از این است که درون دو سر مختلف دو اندیشه‌ی متفاوت وجود دارد پس بهتر است با دیگران مشورت کنید و به ذهن خودتان فشار نیاورید .اگر در خواب در سر خود احساس سنگینی کنید به طوری که قادر نباشید سرتان را بالا نگه دارید نشانه‌ی این است که ذهنتان درگیر وضعیتی است و خیلی آن را کندوکاو می کنید که این موضوع مانع پیشرفت شما خواهد شد .اگر بدنی را فاقد سر در خواب ببینید یا اینکه خود را ببینید که سر ندارید نشان دهنده‌ی این است که عقلتان را به کار نمی گیرید و بدون تفکر دست به انجام کاری می زنید .وضعیت بدن و طرز پوشش آن را در خواب مورد توجه قرار دهید به این صورت که اگر بدن لخت باشد به معنی اطمینان بیش از حد شما به دیگران است که به راحتی فریب می خورید ، اگر بخشی از بدن جراحت داشته باشد و یا سوختگی در آن مشهود باشد نشانه‌ی این است که بی خیالی شما باعث ایجاد مشکلاتی برایتان خواهد شد و آسیب می بینید .

اگر در خواب فردی را ببینید که سوار بر اسب است و سر ندارد نشانگر این است که انرژی های منفی روی شما تاثیر می گذارند و تعبیری بد دارد که علامت به اتمام رسیدن موضوعی می باشد .اگر در خواب خودتان را بدون سر و سوار بر اسبی ببینید به معنی این است که بیش از حد فکر می کنید که قدرتمند هستید و یا به بیانی در مورد موضوعی مخفیانه عمل می کنید و مبهم هستید .اگر در خواب فردی را و یا خودتان را ببینید در حالی که پوست از سرش جدا شده باشد نشانه‌ی این است که شادابی و نیروی شما به دلیل یک شخص و یا یک وضعیت از بین رفته است .اگر در خواب خودتان و یا فردی را ببینید در حالی که سرش را از بدن جدا می کنند نشان دهنده‌ی داوری اشتباه و یا تصمیمی است که به خطا گرفته اید و به خاطر آن غمگین هستید و اینکه شما افکار روشنی ندارید و از واقعیت اجتناب می کنید و به معنی این است که باید بر خلاف خواسته‌ی قلبی تان با وضعیت و یا فردی مواجه شوید علی رغم اینکه برایتان ناراحت کننده است ، این خواب علامت بیگدار به آب زدن می باشد .اگر در خواب ماری را ببینید که سرش را جدا می کنند نشان دهنده‌ی این است که شما از رو به رویی با وحشت و اضطرابتان خودداری می نمایید .

تعبیر خواب انسان بدون سر

* تعبیر خواب سر از دیدگاه آنلی بیتون :

اگر در خواب سر انسانی معروف را ببینید نشانه‌ی این است که با اشخاصی معتبر و توانا وارد رابطه‌ی دوستی می شوید که به شما در انجام اموری پر اهمیت کمک خواهند کرد .اگر در خواب سرتان را ببینید به معنی این است که به مرض مربوط به اعصاب و مغز مبتلا خواهید شد .اگر در خواب سری آغشته به خون و بریده شده را ببینید نشانگر این است که آرزوهای دوست داشتنی تان را از دست می دهید و مأیوس می شوید .اگر در خواب چندین سر را ببینید بیانگر این است که به طرز سریعی در زندگی تان پیشرفت خواهید کرد .احساس درد در سرتان در خواب بیانگر این است که اضطراب و آشفتگی شما را آزار خواهد داد . اگر در خواب سری را ببینید که تورّم دارد نشانه‌ی این است که  دوران بیشتری از زندگیتان را به نیکی سپری خواهید کرد .اگر در خواب سر کودکی را ببینید به معنی این است که به زودی ثروتمند خواهید شد و خوشی های زیادی را تجربه می کنید .اگر در خواب سر حیوانی را ببینید نشانگر این است که آرزوهای شما بیشتر در زمینه‌ی مادیات و خوش گذرانی می باشد .شستن سر خودتان در خواب به معنی این است که به دلیل عقاید عادلانه نزد دیگران محبوب خواهید شد .

* تعبیر خواب سر از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

دیدن سر خودتان در خواب نشانه ای از کسب ثروت است .اگر در خواب ببینید که سر زیبایی دارید بیانگر این است که باید محتاط باشید و بدون فکر کاری را انجام ندهید .اگر در خواب سرتان را ببینید که به یک سمت خمیده شده نشانگر این است که به طرز عجیبی پدیده هایی جذاب را کشف خواهید نمود .اگر خواب ببینید که در سرتان احساس درد دارید نشان دهنده‌ی این است که با سختی ها و گرفتاری هایی مواجه خواهید شد .اگر در خواب سرتان را بشویید به معنی خوش اقبالی خواهد بود .اگر در خواب سری فاقد بدن را ببینید بیانگر این است که در انجام اموری شما را اغفال می کنند و شکست خواهید خورد .اگر در خواب چندین سر مختلف را ببینید نشانگر این است که در امور احساسی تان بدنام خواهید شد .اگر در خواب سری کچل و بدون مو را ببینید به معنی این است که نزد دیگران محبوبیت پیدا خواهید کرد .

تعبیر خواب سر از دیدگاه معبران مختلف

اگر در خواب بدنی را ببینید که سه سر دارد نشانه‌ی این است که محترم می شوید و ثروت زیادی نیز به دست خواهید آورد .دیدن سری که نوکش تیز است در خواب به معنی طول عمر شما خواهد بود .دیدن سری بزرگ در خواب بیانگر این است که دادوستدی انجام می دهید و امور مالیتان رونق خواهد گرفت .دیدن سری کوچک در خواب نشانگر این است که باید در برابر یک دشمن از خود مراقبت نمایید و اگر سر بیش از اندازه کوچک باشد نشانه‌ی دل باختگی می باشد .دیدن سری به رنگ سیاه در خواب علامت اقبال و پیروزی می باشد .دیدن سری به رنگ سفید در خواب نشانه‌ی ثروتمند شدن است .اگر در خواب سرتان را به صورت گرد ببینید به معنی از دست دادن همسرتان خواهد بود .اگر در خواب سری را ببینید که موهایی آشفته و بلند دارد نشان دهنده‌ی خوش اقبالی می باشد .اگر در خواب سری را ببینید که موهایش مرتب و شانه شده است به معنی این است که به طور مستقیم و به سرعت به سمت خطر خواهید رفت .اگر در خواب سری نامرتب را ببینید علامت رنج و سختی خواهد بود .دیدن سری در خواب که موهای آن را تراشیده باشند بیانگر این است که مورد اهانت دیگران قرار خواهید گرفت .اگر در خواب ببینید که سرتان را از وسط به دو نیم می کنند نشانگر پیروزی شما در تمام امور زندگیتان خواهد بود .اگر در خواب ببینید که سرتان بریده می شود نشان دهنده‌ی خوش اقبالی و کامیابی در زندگی تان خواهد بود .اگر در خواب خود را ببینید در حالی که سر فردی را از بدنش جدا می کنید بیانگر این است که نسبت به سایرین کامیابی و پیروزی بیشتری نصیبتان خواهد شد .اگر در خواب سرتان را میان دستان خود بگیرید نشانگر این است که به مرضی مربوط به مغز مبتلا خواهید شد و اگر سر فردی دیگر را میان دستان خود بگیرید به معنی این است که فردی از عزیزان شما مورد تهدید واقع خواهد شد .

تعبیر خواب زخمی شدن سر

دیدن سری که رنگ آمیزی شده است در خواب نشان دهنده‌ی مسافرتی دراز مدت خواهد بود .اگر فرد بیماری سری بزرگ را در خواب ببیند علامت این است که هر چه سریع تر شفا خواهد یافت .اگر سر پرنده ای را در خواب ببینید نشانگر این است که وضعیت زندگیتان کاملا متحول خواهد شد .دیدن سر حیوانی وحشی در خواب به معنی این است که کاملا بر دشمن و رقیبان خود غلبه خواهید کرد .اگر در خواب سر شیری را ببینید نشانه‌ی ارتقاء شخصیت شماست و اینکه مشهور خواهید شد .دیدن سرگرگی در خواب بیانگر کامیابی و محبوبیت خواهد بود .دیدن سر گوزنی در خواب به معنی غلبه بر دشمن است .دیدن سر گوساله ای در خواب نشانگر آرامش و آسایشی فراوان خواهد بود .دیدن سرهای اسب ، سگ و الاغ نیز در خواب نشان دهنده‌ی این است که به اندازه‌ی نوکری کسر شأن خواهید یافت .

در این مقاله تعبیر خواب سر مورد بررسی واقع شد و تعابیر متعدد و مفصلی از چندین معبر ارائه گردید ، شما می توانید با خواندن این مطلب خواب خود را به آسانی تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه‌ی این مطلب حدود 9 دقیقه می باشد .

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...