تعبیر خواب فیل

فیل حیوانی است که برای ایرانیان در قدیم چندان شناخته شده نبود و احتمالا به همین خاطر است که معبران ایرانی تعابیری دقیق نتوانسته اند در مورد تعبیر خواب فیل ارائه دهند.برای مثال آنها فیل را پادشاه بیگانه میخوانند.اما فیل در اکثر تعابیر نشان از بزرگی و عظمت، قدرت و در عین حال مناعت طبع و لطافت و ملایم بودن است.

مطیعی تهرانی

 مطیعی تهرانی تعبیر دیدن فیل را در خواب به نشانه ی پادشاه عجم منسوخ و غلط میداند و اینچنین بیان میکند که به دلیل آنکه فیل برای ما همیشه در افسانه ها بوده است در نظر معبران کهن میتوانسته است که به معنی پادشاه عجم باشد اما در حقیقت چنین نیست.

ابن سیرین

ابن سیرین در باب تعبیر خواب فیل چنین میگوید که اگر در خواب ببینید بر فیل نشسته اید به معنی آن است که با زنی نابکار و بدخواه ازدواج میکنید. و اگر این خواب را در روزدیده باشید تعبیر آن است که زن خود را طلاق می دهید یا کنیزک را می فروشید.همچنین اگر در خواب ببینید که فیل را کشتید نشان دهنده ی این است که خون پادشاهی را می ریزد یا حصار و قلعه ای به دست او گشوده و شکسته میشود. اگر ببیند که فیل از روی او رد شد و او را زیر پا له کرد و کشت نشان دهنده ی این است که بیمار میشود و تا سر حد مرگ می رود.اگر در خواب ببیند که بر فیلی سوار بود و بعد از آن بر فیل دیگری سوار شد ، نشان دهنده ی این است که از خدمت کردن به پادشاه خود خارج می شود و به خدمت پادشاه دیگری در می آید.

تعبیر خواب فیل بزرگ

 امام جعفر صادق علیه سلام

امام جعفر صادق تعبیر دیدن فیل را در خواب بر شش وجه می داند

پادشاهی بیگانه

مردی که غلام است

مردی که چهار پایان را به کرایه می دهد

مردی قوی و با عظمت

مردی که حسادت می ورزد

ستمگری و خونریزی

جابر مغربی

جابر مغربی در تعبیر خواب فیل می گوید که اگر در خواب ببینید برای تفریح و تماشا بر فیل سوار شده بود و بر اطراف مسلط است دلیل بر آن است که زنی از سرزمین بیگانه را به نکاح خود در می آورد که زن بر او مسلط و قادر میشود.اگر ببیند که فیلی زره و لباس جنگ و سلاح پوشیده بود و بین شهر ها می گشت دلیل بر آن است که پادشاه جدیدی بر مملکتشان حکمرانی میکند.

ابراهیم کرمانی

اگر خواب ببیند که بر فیلی سوار شده بود و آن فیل زره و سلاح جنگ داشت و به فرمان او بود نشان از آن دارد که در سرزمینی بیگانه پادشاهی میکند یا با پادشاه عجم قهر میکند.اگر خواب ببیند که از گوشت فیل میخورد تعبیر آن است که به مقدار آن گوشتی که خورده است مال و منفعت از پادشاه دریافت نماید.و نیز اگر در خواب ببیند که از پوست یا استخوان فیل چیزی همراهش بود باز دلیل بر نعمت و مال گرفتن از پادشاه است به قدر آن.اگر در خواب ببیند که به هنگام جنگ بر فیلی نشسته بود، دلیل برآن است که با دشمنی بزرگ و قوی به قهر آید.اگر ببیند که از بالای فیل بر زمین سقوط کرد، دلیل آن است که به بلا و مصیبت دشواری دچار گردد.اگر در خواب ببیند که فیل در حین رزم و جنگ کشته شد و بمرد دلیل بر آن است که پادشاه آن سرزمین می میرد.

تعبیر خواب فیل سفید در خانه

منوچهر تهرانی

منوچهر تهرانی در باب تعبیر خواب فیل می گوید که فیل در خوابهای ما نشان دهنده ی عظمت و هیبت و قدرت است در معیت ملایمت و نعمت.

لوک اویتنهاو

 لوک اویتنهاو فیل را در خواب  نشان دهنده ی ازدواج دیر هنگام و تعلل و تامل است. او سوار شدن بر فیل را نشان دهنده ی خوشبختی می داند و مرگ فیل را به معنی شکست خوردن در امور و فعالیت ها تعبیر می نماید .

آنلی بیتون

آنلی بیتون میگوید که اگر در خواب ببینید که به فیل غذا می دهید نشان دهنده ی آن می باشد که با محبت کردن و رسیدن به زیر دستانتان به منزلت و مقام اجتماعی خوبی دست خواهید یافت.

منوچهر تهرانی

منوچهر تهرانی میگوید که اگر در خواب دیدید به تماشای عبور کردن گله ای فیل ایستاده اید به معنی آن است که از شخصی قابل اعتماد ثروت و نعمتی به دست می آورید و به مقام و منزلت و قدرت دست پیدا می کنید. اگر در خواب، خود را در کنار فیلی عظیم الجثه دیدید بدان معناست که فرصتی برای قیاس شما و رشد و ترقی و بزرگ شدن برایتان مهیا می شود.

آنلی بیتون

دیدن گله ی فیل یا تعداد زیاد فیلها نشان دهنده ی فراوانی ست. اگر درخواب فیلی را دیدید که تنها بود تعبیر ان است که با وجود تحقیر هایی که وجود دارد شما عزت نفس خود را حفظ میکنید و با قدرت و استوار خواهید بود.

منوچهری تهرانی

در جای دیگری می گوید فیل نمی تواند به معنی دشمن باشد چون نماد آرامی و ملایمت است پس اگر در خواب ببینید فیلی شما را دنبال میکند به معنی نزدیک بودن و رخ دادن حادثه ای مهیب است.

تعبیر خواب فیل و بچه فیل

کارل گوستاو یونگ

یونگ، از بزرگترین روانشناسان جهان دیدن فیل در خواب را اینگونه تعبیر میکند که شما باید صبور تر باشید و درک بیشتری از دیگران داشته باشید.شاید هم خاطره ای باشد که مدت هاست در ذهن شما مرور می شود ولی نیاز است که رهایش کنید.فیل در خواب سمبل نیرو، قدرتمندی و عقل است.تعبیر دیگری که میتوان برای آن در نظر گرفت این است که درونگرا بودن فیل می تواند آینه ی ذهن و شخصیت درونگرای شما باشد.فیل سفید نمادی از اشرافی گری ست و به تعبیر درونگرایی نزدیکتر است.سوار بر فیل بودن به معنی توانایی کنترل کردن ناخود آگاه و ابعادی از خودتان هستید که زمانی نقطات ضعفتان بوده اند.اگر از فیل ترسیدید یعنی مشکلاتی دارید که از مواجه شدن با آنها ترس دارید.اگر ببینید که فیل هستید باید ایده هایتان را ابراز نمایید و یا ممکن است نگرشهای محافظه کارانه داشته باشید.

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. کیمیاکیمیاsays:

    تعبیر خواب بچه فیل سفید تو خونه چیه

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که ناراحتی های فکری، آرامش روانی شما را مختل کند.