تعبیر خواب جغد | توپ تاپ

جغد در خواب به خودی خود نماد و نشانه ی آگاهی و بینش ایمان ضمیر ناخودآگاه شماست. و احتمالا دیدن خواب جغد نشان دهنده ی این است که قدرت کشف و شهودهای شاعرانه و عارفانه را دارید. جغد میتواند نماد مرگ و سه روزی و شومی باشد که البته جغد را در خواب دیدن گاهی چندان مطلوب به نظر نمی آید.

یوسف نبی

حضرت یوسف علیه سلام جغد را نه نشانه ی مرگ یا خرد بلکه دیدن آن را در خواب نماد داشتن دشمنی مکار که پنهانی با شما خصومت می ورزد را دارد 

خالد بن علی عنبری

خالد بن علی بن محمد عنبری در باره ی دیدن جغد در خواب می گوید: در تعبیر خواب جغد هیچ نشانه ی خوبی وجود ندارد یا دلالت بر ترس است یا نشانه ی وجود شخصی خائن و یا انجام کارهای باطل!

ابراهیم کرمانی

 ابراهیم کرمانی می گوید که اگر کسی در خواب ببیند که صدای آواز و ناله ی شیون مانند میشنود تعبیر این است که در آن مکان به علت مرگ کسی شیون و زاری خواهد بود و هرچقدر بانگ جغد بلندتر باشد نوحه و شیون در آن مکان بیشتر است.اگر در خواب بچه جغد را ببیند نشانه ی این است که فرزند او نابکار و ناخلف و شوم است.اگر در خواب ببیند که از گوشت جغد میخورد به این معنی است که از اموال دزدی و نامشروع یک دزد می خورد. هر قدر بیشتر خورد مال بیشتر است.

دیدگاه ابن سیرین درباره تعبیر خواب جغد

ابن سیرین

ابن سیرین در مورد تعبیر خواب جغد می گوید: دیدن جغد در خواب مردیست دزد و حرام. اگر ببیند که جغدی را گرفت، تعبیر آن است که با مردی چنین خصومت و دشمنی میکند. و در کل دیدن جغد در خواب مبارک نیست.

منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در باب تعبیر خواب جغد میگوید : اگر در خواب بیند که جغدی روی بام یا دیوار یا درخت و تیر چراغ نشسته بود و به شما نظر داشت و می نگریست تعبیر آن است که انسانی خبیث و بد ذات او را زیر نظر دارد. اگر دیدید که به جغد غذا دادید و مراقبت کردید به معنی دوست شدن با فردی بد خواه است.اگر جغدی پرواز کرد و بر بام خانه ی شما نشست خبر بدی میشنوید. که ممکن است دروغ باشد یا راست باشد اما بد و غم انگیز است.

جابر مغربی

جابر مغربی میگوید : اگر در خواب ببینید که جغدی داشتید یا کسی آن را به شما داد تعبیر آن است که بین شما و مردی دزد و حرا جنگ و مشاجره رخ می دهد.اگر در خواب ببینید که از گوشت جغدی میخورید به هر اندازه که بیشتر باشد از اموال مردی دزد میخورید.اگر در خواب ببینید که بچه جغدی دارید به این معنی ست که شاگردتان یا غلام کم سن یا فرزندتان دزد است.

امام صادق علیه سلام

اگر در خواب جغدی مریض را دیدید نشان دهنده ی ناراحتی ها و کسالت هایی ست که برای خانواده و اهل منزل پیش می آید.

جغد رنگی

علامه طباطبایی

دیدن جغدی که رنگی باشد یعنی به رنگهای سبز ، قرمز، سیاه و سفید نشان دهنده ی مردی ست حرام لقمه و خبیث و دزد. اگر کسی در خواب ببیند که جغدی را گرفت دلالت بر آن کند که با مردی دزد به دشمنی و خصومت برخیزد.اگر در خواب ببیند که جغد کوچکی را کشت نشان دهنده ی /ان است که از قضا و بلا یا حادثه ی وحشتناکی که ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو شود جان سالم به در میبرد.اگر ببیند که جغد بزرگی را کشت به معنی مبارزه کردن با مشکلات و فائق آمدن بر سختی ها و پیروزی و رهایی ست. اگر در خواب ببیند جوجه ی جغدی را می کشد نشان دهنده ی جمع شدن گناهان کوچک و به ظاهر کم اهمیتی ست که به یکباره ممکن است دین و ایمانتان را سلب کند.

سرزمین رویاها

در سرزمین رویا آمده است که دیدن جغد در خواب نشان دهنده ی ناکام ماندن از آرزو و هدف ، شکست خوردن و غم و اندوه است.

معبران غربی

تعبیر گران خواب در غرب میگویند دیدن جغد در خواب نشان دهنده ی حاکمی ست ستمگر یا دزدی خطرناک که در انجام کار خود تنها و یکه است و کمکی از کسی نمی گیرد.برخی دیگر از معبران غربی می گویند تعبیر خواب جغد بیکاری و سردرگم شدن و دوری ازترس و رعب است.برخی دیگر از آنها میگویند اگر در خواب ببینید جغد در کنار شما سقوط کرد یا مرد نشان دهنده ی این است خبر مرگ کسی را از دیگران دریافت می کنید.از روی جثه رنگ و ظاهر کلی جغد میتوان چنین برداشت کرد که گذشته را یا برخی رفتار های منفی را رها کنید.اگر در خواب جغد سفیدی را دیدید تاکید روی آگاهی و خرد و روشنگری تازه شما دارد.

تعبیر خواب جغد

شنیدن آواز جغز در خواب نشان دهنده ی فرا رسیدن مرگ و نا امیدی ست. خواب جغد میتواند نشانه ی این باشد که ضمیر ناخود آگاه شما سعی در جلب توجه شما دارد یعنی شما از آن آگاه می شوید( تا حدودی)خواب جغد مرده نشان دهنده ی مرگ یا بیماری ست. اما مرگ همواره به معنی مرگ شما یا نزدیکانتان نیست بلکه تنها یک لفظ نمادین است برای پایان گرفتن، که میتواند منظور تحول و دگرگونی یا پایان دادن به عادتی منفی ست.

اگر ببینید که جغد سعی میکرد که چشم شما را کور کند یا نوک بزند بیانگر مرگ آگاهی و نداشتن بینش است یا بستن چشم روی برخی حقایق و انکار آنها.دیدن پر جغد در خواب به معنی این است که دوست دارید خرد و آگاهی خود را با دیگران قسمت کنید و هدیه دهید.

سایر مطالب پیشنهادی توپ تاپ:

تعبیر خواب دیدن جغد مرده

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...