تعبیر خواب بزرگ شدن اندام های بدن

بزرگ شدن اندام های بدن می تواند به عنوان یک ایراد یا مشکل دردسر ساز در خواب ظاهر شود. وضعیتی که از بدن انسان در خواب خود مشاهده می کنید، استعاره از وضعیت روحی و روانی خودمان است. تفاوتی ندارد که در خواب خود، شاهد بزرگ شدن اندام های بدن چه کسی هستید. در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند.

برای این که دلیل حضور سمبلیک دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که دیدن این فرد، چه احساس یا خاطراتی را در شما زنده می کند.

تعبیر خواب بزرگ شدن شکم: شکم می تواند به احساسات و حرف هایی که از گفتن آن ها خودداری می کنید، اشاره داشته باشد. این مفهوم قوی تر می شود زمانی که بزرگ شدن شکم در نظر شما منفی، اضطراب آور یا منزجر کننده جلوه کند.

این خواب از بیننده اش می خواهد تا نسبت به درونیات خود آگاه بوده و اجازه ندهد که انباش افکار و احساسات یا نگرانی های زائد، برای او ناراحتی های عمیق تری را ایجاد کند. این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که برای درونیات خود ارزش بیشتری قائل شوید و اجازه ندهید که احساس عدم اعتماد به نفس بر شما غلبه پیدا کند.

تعبیر خواب بزرگ شدن بینی: بینی در خواب می تواند به شم و احساس کنجکاوی یا هوشیاری مرتبط باشد. بینی در دنیای واقعی به ما کمک می کند تا تنفس کنیم. از این رو با سمبل هایی مثل هوا و بو مرتبط است. هوا در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از جو یا اتمسفر فکری ای می باشد که در آن قرار گرفته اید.

بسیار اهمیت دارد که بزرگ شدن بینی در خواب، چه احساسی را در شما ایجاد می کند. این خواب می تواند نشان دهنده ی نگرانی درونی شما از وجود نوعی نقص روانی باشد. مثل فردی که احساس می کند با شرایط جدید زندگی قابلیت سازگاری ندارد یا قادر به درک احساسات و موقعیت موجود نیست.

این خواب از شما می خواهد تا دلیل به وجود آمدن این احساس فقدان یا ضعف را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار باعث شود تا احساس بدی نسبت به خودتان داشته باشید. در واقع این خواب به شما می گوید که مشکلی در احساس ادراک شما نیست و تنها ممکن است به دلیل اتفاق یا اشتباهی کوچک، این احساس منفی را نسبت به خودتان پیدا کرده باشید.

تعبیر خواب بزرگ شدن شکم مرده: مرده در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از افکار یا عقاید یا عادت های متوقف شده در زندگی فرد رویابین است. همان طور که گفته شد، انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، هر یک سمبل بخشی از افکار و احساسات درونی خودمان هستند.

این خواب نشان می دهد که این عقاید هنوز در شما از بین نرفته اند و در حال تاثیر گذاری بر عملکرد روزمره ی شما می باشند. بزرگ شدن شکم مرده، پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که به عادات و رفتار های گذشته ی خود توجه داشته و احساسات سرکوب شده یا عواطفی که نادیده گرفته شده اند را به شیوه ای موثر ابراز کنید. هم اکنون زمان رهایی از عقده های سرکوب شده و ناراحتی هایی است که در اثر سکوت در شما رخنه کرده اند.

این خواب از شما می خواهد تا به شیوه ای منطقی به این افکار نگاه کنید و اجازه ندهید که تداوم این احساسات، باعث تشدید ناراحتی در درون شما شود.

از دیگر پیشنهاد های توپ تاپ دیدن نمایید

تعبیر خواب اندام های بدن

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...