رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با سایر ماه ها

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با فروردین

متولدین فروردین همانطور که قبلا گفتیم کمی سلطه جو و انحصار طلب هستند و چون متولدین اردیبهشتی نیز خود دارای چنین خصوصیتی هستند می باشند بنابراین در این مورد کمی با یکدیگر در تضاد قرار می گیرند و ممکن است بین آنها برخوردهایی بوجود بیاید. ولی چون اردیبهشتی ها آدمهای آرامی هستند و از متولدین فروردین خویشتندارتر می باشند ممکن است زودتر کوتاه بیایند و جلوی درگیری و اختلاف نظر را بگیرند . به هر حال متولدین اردیبهشت آدمهایی رئوف و مهربان هستند با متولدین فروردین پرشور و احساس ، جفت خوب و مناسبی را تشکیل می دهند و از لحاظ عاطفی یکدیگر را به خوبی ارضاء می کنند . متولدین فروردین کمی باهوشتر از متولدین اردیبهشت هستند ولی این موضوع را نباید به رخ آنها بکشند و در این مورد باید کمی فروتنی از خود نشان دهند.روابط زنانشویی آنها با یکدیگر نیز هیچ کم و کاستی نخواهد داشت زیرا هر دو آنها از لحاظ جنسی تمایلات مشابهی دارند و پرشور و حرارت می باشند.

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با اردیبهشت

متولد اردیبهشت شخصی آرام ، باوقار ، پرطاقت ، متین و نیک سرشت است . او خواهان زنی شوخ و شنگ ، ظریف ، عاقل ، خانه دار و مطیع است و وقتی دو اردیبهشتی با یکدیگر پیوند زنانشویی می بندند آنگاه مورد آخر برای آنها مسئله ساز می شود . یعنی چون هر دو آنها کمی خودرای و یکدنده هستند از دیگری توقع دارند که مطیع و گوش به فرمان آنها باشد و در این مورد ممکن است کمی با یکدیگر درگیر شوند . ولی به هر حال با کوتاه آمدن یکی از آنها موضوع فیصله می یابد.در حالت کلی ، پیوند دو اردیبهشتی با یکدیگر قرین سعادت و نیکبختی خواهد بود . زیرا در بسیاری از زمینه ها با هم اشتراک نظر خواهند داشت . آنها از نظر روابط جسمانی به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند و این یکی از پایه های اساسی هر زندگی زنانشویی است.

متولدین اردیبهشت خیلی صبور پرطاقت هستند و خیلی دیر از کوره در می روند . به همین خاطر هم خیلی کم در زندگی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا می کنند و اگر هم مشکلی در میان آنها بروز کند چون با هم تفاوت دارند و یکدیگر را درک می کنند به زودی با کمک یکدیگر مشکل را برطرف کرده و به توافق می رسند.

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین خرداد

متولد خرداد انسانهایی اجتماعی ، تیزهوش ، کنجکاو ، و اهل تنوع و ماجراست و بالطبع با مرد اردیبهشتی که خواهان همسری مطیع و خانه دار است چندان سازگار نخواهد بود . مگر آن که زن اردیبهشتی با یک مرد خردادی ازدواج کند .ولی از طرف دیگر مرد اردیبهشتی به دنبال زنی شوخ و شنگ می گردد و در این مورد باید گفت که زن متولد خرداد به دردش می خورد ، چون او زنی با چند شخصیت گوناگون و متنوع است ، با سلیقه و خوش سروزبان است و بسیار جذاب و دلرباست.

اما متولدین اردیبهشت به طور کلی زندگی خود را بر اساس حساب و کتاب و برنامه پیش می برند و در صورتی که متولدین خرداد بیشتر اهل معاشرت با دیگران هستند و زیاد خود را در بند برنامه و ساعت و نظم و مقررات نمی کنند و از این نظر ممکن است پیوند این دو با یکدیگر چندان سازگار نباشد . ولی به هر حال چون متولدین خرداد اهل بحث و مشورت و مطالعه و مصاحبت با افراد عالم و دانشمند هستند بی شک افرادی منطقی و انعطاف پذیر بوده و در هنگام بروز اختلاف با متولد اردیبهشت به گونه ای منطقی قادر خواهند بود مشکل را حل و فصل کرده و کانون زندگی خود را مستحکم و پابرجا نگه دارد.

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین تیر

متولدین تیر ماه افرادی آرام ، ساکت و بی آزار هستند و در ذات آنها به هیچ وجه شرارت وجود ندارد . صاحبان علامت خرچنگ (تیر) همیشه دوست دارند که در میان خانواده و جمع دوستان خود باشند و چون متولدنی اردیبهشتی نیز خیلی خانواده دوست هستند پیوند زنانشویی میان متولدین اردیبهشت و تیر دارای اشتراک مهمی است .

متولدین تیر روحیه متغیری دارند و کمی دمدمی مزاج هستند و در عین حال که لحظه ای متبسم و خندان هستند لحظه ای بعد ممکن است بر اثر کوچکترین تاثری اخم آلود و ترشرو شوند . از همین نظر متولدین اردیبهشت باید مراقب باشند که عقاید خود را بی پروا به آنها تحمیل نکنند چون متولد تیر ممکن است به زودی روی ترش کرده و عکس العمل نشان دهند . 

متولدین تیر کمی روحیه انتقادگری و ایرادگیری دارند ولی باید مراقب باشند که متولد اردیبهشت اصلا دوست ندارد در حضور دیگران از او عیبجویی و انتقاد کنند . بنابراین اگر انتقاد و ایرادی از او دارند باید از بانی نرم و ملاطفت آمیز استفاده کنند و در موقعیتی مقتضی از او انتقاد کنند که مورد رنجش او واقع نشود.

به طور کلی پیوند زنانشویی میان متولدین اردیبهشت و تیر بدون دردسر و جنجال خواهد بود . آنها با روحیه جمع گرا و صبورانه خود به خوبی می توانند همسران خوبی برای یکدیگر باشند و کانون زندگی خود را صفا و صمیمیت بخشند.

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین مرداد

متولد مرداد یک دوست واقعی و وفادار ، خوش مشرب و مهربان است و متولد اردیبهشت نیز کمابیش از خصوصیات مشابهی برخوردار است و در نتیجه از نظر مهر و محبت همدیگر را ارضا می کنند و در این مورد با هم برخوردی نخواهند داشت .

متولد مرداد یک عاشق احساساتی است و بی عشق هرگز نمی تواند زندگی کند . در عین حال او بسیار صادق و راستگو است و اگر متولد اردیبهشت به او شک کند و حرفش را باور نداشته باشد ناراحت و خشمگین می شود و خشم شیر بسیار طوانی و سهمگین است.

متولد مرداد شدیدا حسود است حسود است و کافیست کوچکترین حرکت مظنونی را از همسر خود ببیند و آنگا همچون شیری غران از کوره در می رود و لوله ای به راه می اندازد . بنابراین متولد اردیبهشت باید مراقب باشد که مراعات حال او را بکند و پا روی دم شیر نگذارد. هم متولد مرداد و هم متولد اردیبهشت هر دو کمی خودرای و یکدنده هستند و خواهان برتری و تفوق بر دیگری می باشند . آنها از این که ببینند کسی به آنان توجه نکرده و به حرفشان گوش نمی دهد به سختی ناراحت می شوند . بنابراین در این مورد ممکن است در زندگی زنانشویی خود دچار اختلاف شوند و ولی اگر هر کدام از آنها به سهم خود کمی خویشتنداری و گذشت از خود نشان دهد هیچ مشکلی پیش نمی آید .

متولدین اردیبهشت با متولدین مرداد از نظر روابط زنانشویی با یکدیگر سازگار و هماهنگ هستند و یکدیگر را ارضا می کنند و این عامل مهمی برای پایداری خانواده آنهاست.

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین شهریور

متولدین شهریور افرادی جوانمرد ، نجیب ، باسخاوت ، و مددکار هستند ولی میانه ای با عشق های رمانتیک و پرسوز و گداز ندارند . یعنی عشق آنها کم شعله ولی پایدار است و چون اردیبهشتی ها نیز افراد آرام و متین از نظر امور عاطفی هیچ گونه تضادی با هم ندارند و به خوبی می توانند یکدیگر را ارضا کنند .

متولد شهریور روحیه ای ایرادگیر و انتقادی دارد و چون متولد اردیبهشت نیز کمی کله شق و خودرای است بنابراین در این زمینه ممکن است اختلافاتی در بین آنها بروز کند . البته راه حل ساده است شهریوری باید کمتر بهانه جویی کند و کمتر ایراد بگیرد و اردیبهشتی نیز باید کمی کوتاه بیاید و از سرسختی و یکدندگی خود دست بردارد.

ازدواج متولد اردیبهشتی با متولد شهریوری به طور کلی عاری از هر گونه شکاف عمیق است و اگر چه از نظر امور جنسی هماهنگی چندانی میان این دو وجود ندارد ولی هماهنگی عاطفی میان آن ها جبران کمبود را کرده و زندگی آنها توام با اقبال و نیکبختی خواهد بود.

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین مهر

متولدین مهر در همه امور خود جانب اعتدال را رعایت می کنند ، آرامش و خونسردی خاصی در انجام کارهای خود دارند و چون متولدین اردیبهشت نیز کمابیش خواهان آرامش هستند بنابراین در این مورد با هم سلوک دارند و هماهنگ هستند. 

متولد مهر فردی معاشرتی و دوستدار اجتماع است ولی چون اردیبهشتی کمی حسود است بنابراین باید ملاحظه او را کرده و مراقب رفتار خود با دیگران باشد که موجباتی برای تحریک حس حسادت فراهم نکند و باعث رنجش او نشود . البته متولد اردیبهشتی به آسانی دچار خشم و غضب نمی شود ولی باید مراقب بود که خشم او انباشته نشود چون در آن صورت بسیار مخرب خواهد بود.

سیاره حاکم بر هر دو آنها سیاره ونوس است و بنابراین پیوند عاطفی خوبی بین آنها برقرار می شود و از نظر جنسی یکدیگر را ارضا می کنند . متولد مهر اگر چه فردی عدالتجو و مساوات طلب است ولی در چهارچوب زندگی خانوادگی باید کمی تخفیف قائل شده و تا اندازه ای سلطه متولد اردیبهشت را بپذیرد و گرنه کانون زندگی آنها هر از چند گاهی دچار بحران می شود .

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین آبان

متولدین آبان افرادی باهوش ، با اراده ، آرامانگرا ، بلند پرواز و جاه طلب هستند و این با خصوصیات متولدین اردیبهشت چندان سازگار نیست و یکی از این دو باید به نفع دیگری از خود انعطاف نشان دهد . متولد آبان پرشور و حرارت و شهوت طلب است و از این نظر احتمالا با متولد اردیبهشتی چندان اختلافی پیدا نمی کنند و با هم سازگار هستند و یکدیگر را ارضا می کنند .

متولد آبان فردی قوی ، پرجاذبه و پر از شور و هیجان و تمنا است و در جنس مخالف ایجاد کشش می کند و متولد اردیبهشتی باید خیلی از خود خویشتنداری نشان دهد و جلوی حس حسادت خود را بگیرد تا کانون زندگی آنها از هم نپاشد . زیرا این نیروی غریزی در وجود متولدین آبان بسیار پرقردت است و هیچ سدی را یاری مقاومت در مقابل آن نیست.

متولد آبان فردی است با عزم راسخ و آهنین که به عقاید و نظرات خود بسیار پایبند است و دوست دارد تصمیم گیرنده باشد . ولی در این مورد زور اردیبهشتی بیشتر است و قدرت سلطه جویی در وجود او مستحکم تر است و از همین رو این بار متولد آبان باید کمی از خود گذشت و فداکاری نشان بدهد و در مقابل او تمکین کند .

به هر تقدیر این دو علیرغم تفاوتها و اختلاف سلیقه هایی که با هم دارند می توانند با کمی تفاهم و خویشتنداری کانون زندگی خود را حفظ کرده و زندگی توام با سعادتی داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین آذر

متولدین آذر افرادی خوشبین ، جسور ، بی پروا ، و نیازمند آزادی هستند که تحمل یک جا ماندن و سکون راندارند و اشتیاق و میل فراوانی به سفر دارند . در صورتی که متولدین اردیبهشت خواهان یک زندگی ثابت و یکنواخت هستند و دوست دارند در یک جا بمانند . بنابراین در این مورد ممکن است زیاد با هم تفاهم نداشه باشند و کمی دچار دردسر شوند مگر آن که هر کدام به سهم خود کمی کوتاه بیایندتا به تعادل برند.

ار نظر روابط جسمانی تقریبا با هم هماهنگ و سازگار هستند و یکدیگر را ارضا می کنند . ولی متولد آذر کمی در رفتار و گفتار خود بی ملاحظه و رک گو است البته این کار را به دور از هر گونه موذیگری و بدجنسی انجام می  دهد و قصدش آزار طرف مقابل نیست ، و ممکن است متولد اردیبهشتی را در پاره ای از موارد ناراحت و عصبی کند . اما متولد آذر چون موجودی همدرد و دلجو و دلسوز است بدون شک اگر با صراحت لهجه خود موجب جریحه دار شدن احساس همسر خود شود به زودی از او دلجویی می کند .

متولد آذر در زندگی وقتی که به کسی دل می بندد خیلی متکی به او می شود و این وابستگی همان چیزی است که متولدین اردیبهشتی خواهان آن هستند. ولی آنها باید سهی کنند از این نقطه ضعف متولدین آذر سوء استفاده نکنند و بیش از حد بر آنها سلطه جویی نکنند.

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین دی

متولدین دی افرادی تودار ، فعال ، باثبات ، و رازنگهدار هستند و به طور کلی با اردیبهشتی ها خصوصیات مشترکی دارند و می توانند با همدیگر خانواده ای مستحکم و پابرجا ایجاد کنند . متولدین دی همچون متولدین اردیبهشت دارای علامت زمینی هستند و اهل کار و فعالیت و جدیت می باشند . متولد دی فردی خانواده دوست ، جاه طلب و در عرصه عشق و عاشقی کمی تودار و جدی است و این خصوصیات با متولدین اردیبهشت سازگار است و آنها خیلی خوب می توانند یکدیگر را درک کنند و در زندگی به تفاهم برسند . از نظر عاطفی نیز هر دو افرادی مهربان  دلسوز هستند و به درد و غم یکدیگر می رسند و از این لحاظ نیز هیچکدام کمبودی حس نخواهند کرد . بدین ترتیب زندگی متولدین اردیبهشت با دی به دور از هر گونه کشمکش جدی خواهد بود .

رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین بهمن

متولدین بهمن افرادی کنجکاو ، عدالتجو ، آزادیخواه و بشر دوست هستند در حالی که متولدین اردیبهشت سرشان در لاک خودشان است و عمدتا محافظه کار هستند. از این لحاظ ممکن است زیاد با هم تفاهم نداشته باشند و طرز فکرهای متفاوت آنها باعث دردسر شود .متولد بهمن ذاتا فردی اجتماعی و اهل معاشرت است و بسیار رفیق دوست است و همه جا به کمک و یاری دیگران می شتابد . در صورتی که متولد اردیبهشت خواهان یک زندگی آرام و بی دغدغه و هیاهوست و در محیط خانه احساس امنیت و آرامش بیشتری می کند . بنابراین از این لحاظ نیز با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند و باید مراعات یکدیگر با بکنند اگر چه با انعطاف پذیری بیشتر قادرند به تفاهم برسند.

متولد بهمن فردی آرمانگرا و ایده آلیست و افکاری فیلسوف منشانه و بشر دوستانه دارد ولی متولد اردیبهشت بیشتر اهل عمل است . بنابراین آنها در کنار یکدیگر و در اتحاد با هم به تکامل می رسند و کامل می شوند . ولی اگر با هم به مصالحه و سازش نرسند و هر کدام ساز خود را کوک کند آنگاه هیچ کدام به نتیجه مطلوب خود نمی رسند . 

بنابراین به طور کلی متولد اردیبهشتی با متولد بهمن در اکثر زمینه ها با هم اختلاف سلیقه دارند و اگر هر کدام بر حرف و خواست خود پافشاری کند دائم با هم جدال خواهند داشت . اما چنانچه از در صلح و آشتی و تفاهم درآیند بدون شک همدیگر را کامل می کنند و در اتحاد با یکدیگر قویتر شده و زندگی آنها مسیر مشخصی یافته و به نیکبختی و سعادت می رسند.


رابطه زنانشویی متولدین اردیبهشت با متولدین اسفند

متولدین اسفند اشخاصی مرموز ، ساکت ، تودار و بسیار محتاط هستند و پر از احساس و عاطفه اند و همیشه سرشار از رویاهای طلایی اند . در صورتی که متولد اردیبهشتی کاملا زمینی و عملگراست و به همین دلیل از لحاظ شخصیتی با هم چندان سازگار و همگون نیستند ولی اگر از خودمحوری دست بردارند و با هم یکی شوند می توانند همدیگر را کامل کنند .

متولد اسفند اهل شعر و ادبیات و نقاشی است و روحیه ای شاعرانه دارد در حالی که متولد اردیبهشت مادی گرا و بصیرتی عملی دارد و از این لحاظ نیز می توانند مکمل یکدیگر باشند و در اتحاد با یکدیگر کانون زندگی متسحکمی را پایه ریزی کنند.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...