توجه : سوالات ارسال شده در توپ تاپ حداقل طی 24 ساعت پاسخ داده خواهند شد.

تعبیر خواب ثروتمند شدن

تعبیر خواب ثروتمند شدن

سلام درباره تعبیر خواب ثروتمند شدن دو نظریه و دو معنی متفاوت و توسط دو معبر بزرگ ذکر شده است گر زن و یا مردی در خواب ببیند که در ثروت غرق شده است و پول های بسیار زیادی را بدست آورده است و چنان چه این ثروت و این پول بدون هیچ تلاشی و فقط بصورت تجشم به خو...